February 2, 2015


PALU hearings op weg naar verkiezingen


February 2, 2015

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), is onlangs gestart met een serie hearings onder verschillende groepen en organisaties in het land. Het ligt in de bedoeling om op die manier te komen tot een verdere verfijning van het PALU-verkiezingsprogramma op bepaalde punten. Tevens wil de partij haar eigen visie toetsen en haar ervaringen delen. Bij eerdere verkiezingen is gebleken dat deze afstemming een goed inzicht oplevert voor wat de inzichten van de gemeenschap betreft. Jim Hok, voorzitter van de PALU, zegt het volgende hierover: “Wij gaan er vanuit dat wij de wijsheid niet in pacht hebben, daarom zullen wij ons beraden over wat de gemeenschap denkt van hetgeen tot op dit moment door de zittende regering is gedaan en wat men denkt van de komende regeerperiode. Het is namelijk volstrekt onvoldoende om alleen te doen wat je zelf als juist ziet, zonder de doelgroepen te horen. Vandaar dat wij zo halverwege de regeerperiode ook bewust onze voelhorens hebben uitgestoken, middels verschillende meetings in en buiten Paramaribo.” Met enkele groepen landbouwers in met name Coronie en Saramacca, zijn reeds gesprekken gevoerd. Ook in andere districten zal met verschillende groepen van gedachten worden gewisseld. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan groepen en organisaties van vrouwen, ouderen, jongeren, etc. Op het programma staan ook gesprekken met andere maatschappelijke organisaties, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties. De PALU-voorzitter benadrukt dat de partij, waar mogelijk, ook ingaat op verzoeken van organisaties die zelf het initiatief nemen tot een gesprek. “Wij zijn niet te groot voor kleine, maar zeker ook niet te klein voor de grotere groepen of organisaties”, aldus Jim Hok.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249