Meeste sterfgevallen gevolg hart – en vaatziekten

In Suriname sterven relatief veel mensen als gevolg van hart – en vaatziekten of door een herseninfarct of hersenbloeding. Deze doodsoorzaken komen in het laatste decennium het meest in ons land voor, blijkt uit een artikel dat vorige maand is verschenen in het wetenschappelijk medisch tijdschrift ‘The Lancet’. In de decembereditie zijn in dit artikel de resultaten gepubliceerd van een we-reldwijde studie, waarbij voor de periode 1990-2013 systematisch is nagegaan in wel-ke mate 240 doodsoorzaken voorkomen op globaal, regionaal en nationaal niveau. Voor alle onderzochte landen is een top-10 samengesteld, voor Suriname gaat het achtereenvolgens om ischemische hartziekten, beroerten, vroeggeboorte complicaties, aangeboren aandoeningen, diabetes mellites, luchtweginfecties, verkeersongevallen, hiv/aids, zelf toegebracht letsel en chronische nierziekten. Expliciet wordt in het rapport vermeld dat bij mannen de kans op overlijden als gevolg van hiv/aids hoger dan 1% is in Belize, Haïti, Sint Vincent en de Grenadines, de Bahama’s, Grenada, Guyana, Trinidad en Tobago en Suriname. Er wordt overigens vaker door in-stanties gewaarschuwd dat Surinamers het vaakst overlijden als gevolg van hart – en vaatziekten of door een herseninfarct of hersenbloeding. De mortaliteitscijfers als ge-volg van deze aandoeningen zijn in vergelijking met andere landen schrikbarend hoog. Voor de aandoeningen geldt dat het detecteren, het nemen van preventieve maatregelen, het plegen van snelle interventie en goede zorg na de beroerte van levensbelang zijn, en blijkbaar schort het nog hieraan in Suriname. In ons land wordt onder meer gerapporteerd dat slechts een klein deel van de patiënten de voorgeschreven therapie na een beroerte daadwerkelijk volgt. In de praktijk is het overgrote deel van de beroerten, geschat op 80%, van het ischemische type. Een ischemische beroerte is een vernauwing van de bloedtoevoer naar de hersenen, waardoor een onderbreking in de zuurstoftoevoer naar de hersencellen ontstaat. Een hemorragische beroerte wordt gekenmerkt door een breuk in een bloedvat of ernstige schade aan het hoofd, wat ook leidt tot een onderbreking van de bloedtoevoer, terwijl de stroom van bloed irriteert en schade aan het weefsel veroorzaakt. Hemorragische beroerten zijn po-tentieel veel dodelijker vanwege de snelheid waarmee die gepaard gaan en de ernstige schade die aan de patiënt kan worden berokkend.

More
articles