October 2, 2018


Geweld in lager onderwijs Suriname aanzienlijk hoger


October 2, 2018

In Suriname is het geweld in het lager onderwijs met 47 procent aanzienlijk hoger dan in het voortgezet onderwijs. Pesten is ook het hoogst in het basisonderwijs (35%). Tot deze cijfers komt het United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef) – het kinderfonds van de Verenigde Naties (VN) – in zijn rapport naar aanleiding van een onderzoek naar geweld tegen kinderen in 2017. Volgens Unicef geeft wereldwijd de helft van de leerlingen van 13 tot 15 jaar – ongeveer 150 miljoen – aan dat zij geweld van leeftijdsgenoten heeft ervaren in en rond de school. “In Suriname ondergaat 88 procent van de kinderen minstens één vorm van geweld. Ze betalen een hoge prijs. Er moet meer worden geïnvesteerd in het mogelijk maken van een veilige omgeving voor kinderen en adolescenten om hun volledige potentieel te bereiken. Het aanpakken van dit fenomeen is cruciaal omdat het aanzienlijke gevolgen heeft voor kinderen en jongeren “, zegt Unicef-vertegenwoordiger voor Suriname en Guyana, Sylvie Fouet. Bij de start van het nieuwe schooljaar in Suriname, riep Unicef alle actoren op om een veilige onderwijsomgeving voor kinderen en jongeren mogelijk te maken en alles in het werk te stellen dat zij hun volledig potentieel kunnen bereiken. Geweld op school is volgens Unicef wereldwijd een veelvoorkomend verschijnsel in het onderwijs aan jongeren. Dit is echter van grote invloed op het leren en welzijn van leerlingen in zowel rijke als arme landen. “Onderwijs is de sleutel tot het opbouwen van vreedzame samenlevingen en toch is voor miljoenen kinderen over de hele wereld de school zelf niet veilig”, zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. “Elke dag worden studenten geconfronteerd met meerdere gevaren, waaronder vechten, druk om zich bij bendes aan te sluiten, pesten, zowel in persoon als online, gewelddadige personen, seksuele intimidatie en gewapend geweld. Op korte termijn heeft dit invloed op hun leren en op lange termijn kan dit leiden tot depressie, angst en zelfs zelfmoord. Geweld is een onvergetelijke les die geen kind hoeft te leren.” Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd door het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) in opdracht van het parlement en met de steun van de Unicef. Volgens het onderzoek zijn er verschillende manieren waarop leerlingen in Suriname worden geconfronteerd met geweld in en rond de klas: 27 procent van de kinderen ervaart pesten, waarvan 9 procent dit voor langere tijd; 35 procent van het pesten gebeurt in het basisonderwijs, een hoger percentage dan in het voortgezet onderwijs; meer meisjes hebben aangifte gedaan van pesten dan jongens, respectievelijk 31 procent om 23 procent; 17 procent van de kinderen heeft aangegeven zich niet veilig te voelen op school; 11 procent van de leerlingen gaf aan een voorwerp in bezit te hebben om zichzelf te beschermen; 15 procent van de kinderen gaf aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van gevechten op schoolterreinen. Ook de mate waarin leerlingen geweld van leerkrachten ervaren, is zorgwekkend. Respectievelijk 17% meisjes en 14% jongens rapporteerde verbaal geweld en fysiek geweld door leerkrachten. Ook constateert Unicef dat leraren in het basisonderwijs steeds nalaten gevolg te geven aan het formele verbod om leerlingen lijfelijk te straffen. Eén op de vier leerlingen in het basisonderwijs heeft het afgelopen jaar een soort lijfstraf ondergaan. Op de tweede plaats komen de studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs, waarbij jongens meer gevallen van lijfstraffen rapporteren dan meisjes: 16 procent tegen 13 procent. Het minste fysieke geweld van leraren wordt ervaren in het secundair onderwijs: 7 procent. Geweld van leraren wordt meestal gemeld door kinderen die in het binnenland wonen. Om geweld in scholen te beëindigen, dringt Unicef samen met zijn partners aan op dringende actie op de volgende gebieden: •Implementeren van beleid en wetgeving om studenten te beschermen tegen geweld op scholen; •Versterking van preventie- en reactiemaatregelen in scholen; •Gemeen-schappen en individuen moeten gehoor geven aan leerlingen wanneer die geweld op school ervaren; •Er moeten effectievere en doelgerichte investeringen gedaan worden om leerlingen te beschermen en scholen veilig te houden en verder moet er data worden verzameld over geweld tegen kinderen op school.