July 18, 2018


Onvoldoende documenten voor advies minimumuurloon


July 18, 2018

De Sociaal Economische Raad (SER) beschikt niet over genoeg documenten om een advies uit te brengen over de wijziging van het minimumuurloon. Dit heeft SER-voorzitter Imro Fong Poen, gisteren via een schrijven laten weten aan de minister van Arbeid Soewarto Moestadja. De minister heeft deze informatie gisteren gedeeld met het college tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).
Minister Moestadja wees erop dat pas af-gelopen vrijdag het verzoek voor een ad-vies over de wijziging van het minimumuurloon is overhandigd aan de SER-voorzitter. Hij hield het college voor dat de SER meer documenten nodig zal hebben om het verzoek van de regering in te willigen.
Moestadja zegt verder dat het niet juist is dat in de memorie van toelichting van de Wet Mimimumuurloon, vermeld staat dat bij een wijziging van het minimumuurloon, de loonraad geraadpleegd moet worden. “Nergens in de wet staat er een loonraad vermeld. Het is wel zo dat in de besprekingen met het college in 2014 het idee van een loonraad naar voren is gehaald, maar uiteindelijk heeft de wet anders gewild”, aldus de minister van Arbeid. In het wetsvoorstel ‘Minimumuurloon 2018’ dat gisteren is gestuurd naar de Raad van Ministers (RvM) nadat het besproken besproken is in het Adviescollege, is volgens Moestadja wel de loonraad als loonmechanisme ingebouwd. De RvM zal beoordelen of daarmee de gevoelens beter verwoord worden die eerder zijn geuit bij de behandeling van het staatsbesluit wijziging minimumuurloon. Bij het staatsbesluit om het minimumuurloon te wijzigen, heeft het ministerie gebruikgemaakt van de procedure zoals in de wet is vastgelegd.
Moestadja haalde aan dat het ministerie een brede consultatie heeft gevoerd met de sociale partners. “Maar we hebben tevens in reactie op uw gevoelens, ook gezegd dat we bereid zijn die brede consultaties om te zetten in nog bredere consultaties. Dus vandaar dat we toen hebben besloten om de SER te raadplegen”, aldus de minister.

door Richelle Mac-Nack