Mac Andrew ontvangt Dennis Zulu van ILO Decent Work Team

Ter voorbereiding op het derde Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCPS-III), heeft de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, de heer Dennis Zulu, directeur van het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek.

Gesproken is over het tweede DWCPS, dat sedert 2019 in uitvoering is en nu in een afrondende fase verkeert. Bij deze gelegenheid zijn vooral de verbeterpunten benadrukt ter uitvoering van het derde programma voor ons land (DCWPS-III). Dit programma moet van meerwaarde zijn ter verbetering van het ondernemersklimaat en het creëren van productieve werkgelegenheid in Suriname. De deskundigen van het ILO Decent Work Team, Johannes Lars (Deputy Director) en Ingerliyn Caires (Senior Programme Officer), zijn ook deelgenoot geweest van deze bijeenkomst die heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 juni.

Mac Andrew ziet het Decent Work Programme als een leidraad voor het uit te voeren arbeidsbeleid. Sociale dialoog zal volgens hem ook weer de basis vormen voor de voorbereiding en de uitvoering van het volgende Decent Work Country Programme.

De minister is zich ervan bewust dat dit programma, dat gedragen wordt door de sociale partners, een duurzame bijdrage zal moeten leveren aan het bevorderen van fatsoenlijk werk (decent work) in Suriname. Het DWCPS-II dat thans wordt uitgevoerd, zal eind dit jaar worden afgesloten.

De minister heeft aangegeven, dat ondanks de covid-pandemie, de uitvoering van het programma een succes genoemd mag worden en uit te kijken naar de ontwikkeling van het derde Decent Work Country Programme, dat in 2023 zal aanvangen.

Mac Andrew heeft bij deze gelegenheid ook duidelijk gemaakt dat hij in het Derde Decent Work Country Programme, een specifieke focus wil op werkgelegenheid en daarmee verband houdende factoren. In dit kader heeft hij reeds een brief gericht aan de heer Zulu over zijn visie. De minister ging ook in op het belang van vakscholing voor risicojongeren, zoals drop-outs en tienermoeders. Zij verdienen volgens hem een kans om een vak te leren, zodat ze de arbeidsmarkt kunnen betreden met beroepsgerichte vaardigheden. Hij heeft daarom gewezen op het belang van vakscholing in Suriname en de taak van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), om jongeren klaar te stomen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. Mac Andrew is ingenomen met het bezoek van de ILO en bedankte de organisatie voor haar ondersteuning, met name voor verleende technische assistentie. Bij het scheppen van banen in ons land, zullen deze volgens hem niet slechts moeten voldoen aan de beginselen van fatsoenlijk arbeid, maar zullen ze ook moeten bijdragen aan duurzaamheid.

ILO-directeur Dennis Zulu, is zeer tevreden over de uitvoering van het DWCPS-II. Hij is ingenomen met de inspanningen van de minister om de kansen van jongeren die de arbeidsmarkt betreden, te vergroten. Hij is zich er van bewust dat de covid-pandemie een negatieve invloed heeft gehad op de werkgelegenheid in Suriname en juicht daarom de inzet van het ministerie toe om vooral risicojongeren te helpen om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt.  Zulu twijfelt er niet aan dat de uitvoering van het volgende DWCP in Suriname eveneens een succes wordt. Hij ziet graag dat jongeren nu al klaargestoomd worden voor de olie- en gasindustrie die voldoende werkgelegenheid zal bieden. De delegatie van de ILO kijkt uit naar een vruchtbare voortzetting van de samenwerking met Suriname.  Er zullen nog gesprekken volgen met de ILO en het Decent Work Team om vast te stellen welke specifieke programma’s in het kader van het DWCPS, zullen worden uitgevoerd.

More
articles