Gevangenisstraf bij overtreding algemene beschikking

Deviezencommissie Exporteurs en cambio’s moeten 30% valuta inkomsten inwisselen naar SRD

De Deviezencommissie is belast met het uitvoeren van het deviezenbeleid, dat wordt vastgesteld door de president van de Republiek Suriname. Dit beleid zal voornamelijk gericht zijn op het binnenbrengen van deviezen voor het land. De voorzitter van de Deviezencommissie, Prenobe Bissessur, gaf afgelopen zaterdag tijdens de persconferentie met betrekking tot de minimum- en maximumwisselkoers te kennen, dat de Deviezencommissie de taak heeft om rust en stabiliteit te waarborgen. De nieuwe wisselkoersmaatregel gaat daarom gepaard met drie besluiten. Zowel de wisselkoersmaatregel als de besluiten, gaan vandaag, maandag 1 maart, in.

Volgens de voorzitter, zullen exporteurs met ingang van 1 maart 2021, al hun exportopbrengsten moeten repatriëren naar Suriname. Ook zullen exporteurs en cambio’s met ingang van 1 maart 2021, een deel van hun inkomen in vreemde valuta, moeten wisselen naar Surinaamse dollar. Het deel dat moet worden gewisseld naar Surinaamse dollar, bedraagt ten minste 30 procent van de ingekomen vreemde valuta. Verder dienen importeurs voor hun importen uitsluitend te worden betaald vanuit Surinaamse deviezenbanken, om te voorkomen dat exporteurs zelf als illegale cambio optreden, om importen van importeurs te financieren en zij daarbij op onrechtmatige wijze een aanvullende marge maken. “Rechtshandelingen verricht in strijd met Algemene Beschikkingen van de Deviezencommissie, zijn van rechtswege nietig.

Indien er overtreding is van de Algemene Beschikkingen van de Deviezencommissie rust er een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.  Belast met de opsporing zijn de reguliere opsporingsambtenaren, maar ook de ambtenaren van de belastingdienst en douane, en eventueel opsporingsambtenaren die kunnen worden aangewezen.  De handhaving van de maatregelen heeft derhalve een wettelijke grondslag en is in behoorlijke mate gewaarborgd”, aldus Bissessur.

Stabiliteit van de wisselkoers

Deze besluiten zijn volgens Bissessur, genomen om het aanbod aan vreemde valuta voor importen te verhogen, waardoor de druk op de wisselkoers zal afnemen. Verder zal dit besluit de Internationale Reserve (IR) van de Centrale Bank versterken, waardoor de Centrale Bank beter in staat wordt gesteld om te interveniëren op de valutamarkt. De beschikbaarheid van vreemde valuta voor importen, maar ook voor aanvulling van de internationale reserves van de Centrale Bank, zal daarmee toenemen en daarmee wordt een afname van de druk op de wisselkoers tussen vreemde valuta en Surinaamse dollar bereikt.  Dit zal leiden tot stabiliteit van de wisselkoers.

Controle Douane vereist

Een deugdelijke controle door de douane op de exportwaarde van geëxporteerde goederen is noodzakelijk, omdat anders een risico wordt geïntroduceerd op onderfacturering, waardoor alleen die exportopbrengsten die op de factuur staan, worden gerepatrieerd en de exportopbrengsten daarboven toch in het buitenland blijven hangen. De controle van de douane op exporten, voornamelijk de juistheid van de opgegeven waarden en volumes, zal in samenwerking met de autoriteiten verder worden opgevoerd. De administratieve uitvoering van dit besluit zal door de Deviezencommissie worden gedelegeerd aan de Centrale Bank, waarbij de Centrale Bank periodiek zal rapporteren aan de Deviezencommissie, zodat de effectiviteit van deze maatregel blijft gemonitord en op basis daarvan, de maatregelen tussentijds kunnen worden aangepast.

More
articles