NPS-leden jarenlang buitenspel gezet

Rusland te lang blijven aanzitten

Michael Loswijk en Eric Feller hebben een kortgeding aangespannen tegen het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS). Het duo is van mening, dat er op onrechtmatige wijze besluiten zijn genomen voor de voordracht van ministerskandidaten. Op niet-rechtsgeldige wijze zou het besluit genomen zijn om deel te nemen aan het samenwerkingsverband met andere politieke organisaties. Hetzelfde geldt voor de voordracht van de presidents- en vicepresidentskandidaat.

Michael Loswijk zegt tegenover De West, dat hij als trots NPS-lid uit een familie met een langlopend NPS verleden, met lede ogen heeft moeten aanzien, hoe aan de beste bedoelingen van het overgrote gedeelte van de leden, voorbij gegaan is. “De leden en het Congres zijn stelselmatig jarenlang buitenspel gehouden, doordat in afwijking van de statuten gehandeld is en een niet gedragen voorzitter langer is blijven aanzitten en met meer persoonlijke willekeur heeft geregeerd, dan de statuten toestaan. Simpele verslaglegging over financiën en besluitvorming over zowel DNA-kandidatuur als kandidaat-ministers, werden naar eigen inzicht genomen”, aldus Loswijk.

Om te komen tot bescherming van de rechten van de leden en garantie van de inspraak en democratie binnen de partij, heeft Loswijk het initiatief genomen, in een kort geding de rechter te verzoeken, waar hij en Feller als leden al veel eerder recht op hadden, namelijk inspraak bij de kandidaat-ministers die voorgedragen worden en binnen negentig dagen bestuursverkiezingen. “Als echte NPS’er staat het belang van de partij voor mij voorop. Dat belang ligt in het naleven van de regels en het geven van het goede voorbeeld”, zegt Loswijk.

Jurist Antoon Karg zegt, dat statutair er al geruime tijd verkiezingen georganiseerd dienen te worden binnen het bestuur van de NPS. “Vooral na kritische moties, publieke afkeuring van het gevoerde beleid en teleurstelling van de leden in het bestuur.

Meer NPS-kiezers hebben niet op de lijsttrekker en voorzitter gestemd dan wel in zijn eigen kiesdistrict.

De be-stuurstermijn is geruime tijd verlopen”, stelt Karg. Ook zegt de jurist, dat het daarom nodig was om extra zorgvuldig te zijn bij de kandidaatstelling van ministers, waartoe het Congres alleen bevoegd is.

“Als de Advies-raad, zoals publiekelijk bekend, evenals afdeling Para en de werkgroep Onderwijs, kandidaatstelling of het onderhandelingsresultaat bekritiseren of afwijzen, is het niet passend om voorbij te gaan aan de regels.

Vooral omdat het huishoudelijk reglement aangeeft, dat structurenvergaderingen geen bindende besluiten kunnen nemen.

De ontevreden NPS’ers geloven in het volgen van de regels en de rol van democratie en de voorbeeldfunctie die rusten op deze historische partij in dit historisch moment”, zegt Karg.

More
articles