FACISTISCHE TERREUR

Gaan we terug, of zijn we reeds beland op het punt waarbij bepaalde lieden bereid zijn of denken methoden te mogen toepassen, die absoluut niet in een democratische rechtsstaat horen, maar wel degelijk innig verbonden zijn aan een totalitaire staat, waarbij de mensenrechten geen stuiver meer waard zijn en voortdurend worden geschonden? Deze vraag kan nu zeker wederom gesteld worden, na hetgeen zich heeft voltrokken afgelopen donderdagnacht na het ingaan van de avondklok, in de woning van de militair Rodney Cairo aan de Zirkoonstraat. In die nacht drongen gewapende mannen de woning van Cairo binnen in opdracht van de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Tijdens deze onrechtmatige daad, die vanwege de hoogste leiding van DNV werd geïnitieerd, werd gepoogd Cairo van zijn vrijheid te beroven. Gedurende deze totaal onrechtmatige c.q. onbevoegde actie, die door interventie van buren en de gealarmeerde politie werd verhinderd, liep het slachtoffer lichamelijk letsel op en werden persoonlijke spullen gestolen. Verbijstering alom, nadat publiekelijk bekend werd, wat zich had afgespeeld aan de Zirkoonstraat en in het bijzonder, wie deze onrechtmatige aanval op Cairo had geïnitieerd en laten uitvoeren. Deze zaak is van zo ernstige aard, omdat het Directoraat Nationale Veiligheid elke opsporingsbevoegdheid ontbeert en dus nimmer het bevel had kunnen uitvaardigen tot binnendringen van de woning van Cairo en hem te ontvoeren. De procureur-generaal bij het Hof van Justitie heeft inmiddels verklaard, dat DNV totaal onbevoegd is om de inval bij Cairo te plegen, omdat het directoraat geen opsporingsbevoegdheid heeft. De zaak is volgens de procureur-generaal van zo ernstige aard dat hij opdracht heeft gegeven aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname, het onderzoek in deze kwestie over te nemen van de politie Geyersvlijt. De procureur-generaal mr. Baidjnath Panday heeft inmiddels ook tegen een lokaal medium verduidelijkt, dat het Directoraat Nationale Veiligheid in het kader van de nationale veiligheid, slechts tot taak heeft het verzamelen en analyseren van informatie en deze aan de politie door te spelen, indien het directoraat geconcludeerd heeft dat er sprake is van een gepleegd strafbaar feit of dat het nog gepleegd kan of zal worden. Een andere instantie is volgens de procureur generaal niet uitgerust met de bevoegdheid zoals neergelegd in het wetboek van strafvordering om in algemene zin opsporingsverrichtingen, tot stand te brengen. De PG wenste ook te benadrukken, dat het DNV geen enkele bevoegdheid had de woning van Cairo in kwestie binnen te dringen, doorzoekingen te doen of personen aan te houden. Ofschoon de wettelijke procedures vervat in het wetboek van strafvordering en aangehaald door de PG, de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid als juriste bekend dienen te zijn, heeft ze toch de opdracht buiten haar bevoegdheden om, aan een stel zwaar bewapende figuren, waaronder een met de Nederlandse nationaliteit gegeven, Cairo zijn woning binnen te gaan met de bedoeling hem mee te voeren. Met deze actie zijn wij momenteel allemaal met de neus op de feiten gedrukt en moeten we ons wederom heel goed realiseren, dat er nog steeds lieden in dit land zijn, die bereid zijn opnieuw de mensenrechten op gruwelijke wijze te schenden en door handelingen te plegen, die niets van doen hebben met de democratische rechtsstaat en thuis horen in een machtsstaat, zoals we die zeer nadrukkelijk hebben gekend vanaf februari `1980 tot aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Op geen enkele wijze mogen we toestaan, dat de democratische rechtsstaat om zeep wordt geholpen door mensen die de facistische terreur huldigen, met het doel, hun machtpositie te kunnen consolideren.

More
articles