July 12, 2019


Tekort medicamenten nog niet teruggebracht


July 12, 2019

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft in haar communiqué van gisteren, haar bezorgdheid geuit over het tekort aan medische verbruiksartikelen en medicamenten dat nog steeds niet tot een duurzaam aanvaardbaar niveau is teruggebracht. “Schaarse geldelijke middelen worden aangewend voor zaken die de lopende en urgente medische zorg niet ten goede komen, zoals de aankoop van het Zorghotel, de bouw van ziekenhuizen en het aantrekken van onder andere Cubaanse artsen, zonder dat er vooraf een gedegen studie met alle actoren is verricht naar de noodzaak hiervan’’, zegt de vereniging. De VMS geeft in haar brief aan, dat het Staatsziekenfonds (SZF) volhardt in het eenzijdig toepassen van absurde regels, waardoor inhoudingen onterecht worden gedaan en zorgverleners, waaronder ook ziekenhuizen, in een financiële impasse geraken en sluiting en het wegvallen van de noodzakelijke zorgverlening dreigt. Daarom zullen huisartsen en specialisten aanstaande maandag 15 juli, de dienstverlening aan SZF-verzekerden beperken tot (alleen) cito gevallen en wel tot 10.00 uur, waarna zij om 11.00 uur in beraad zullen gaan om het vervolgtraject te bepalen. Dit besluit maakt de VMS bekend in een communiqué waarbij zij aangeeft dat: “Aangezien een SZF ‘garantiebrief’ in de praktijk niet vertegenwoordigt en dekt, waarvoor die zou moeten staan en SZF verwijsbrieven, recepten, laboratorium aanvragen en overige dat ook niet meer doen, deze zogenaamde garantiebrieven niet meer te gebruiken ingaande maandag 15 juli 2019. Verder geeft de VMS aan, dat tot nu toe, ondanks de vele gesprekken en toezeggingen door het SZF, de minister van Volksgezondheid c.q. de regering, er niets concreets is nagekomen met betrekking tot de oplossingsgericht gemaakte afspraken; het SZF is daarom geen gesprekspartner meer van de VMS, een rol welke vanwege alle perikelen met het SZF, is overgenomen door de minister van Volksgezondheid zelf. Het VMS zegt ook, dat de meeste problemen hun oorsprong bij het SZF vinden, waarbij uit de media is vernomen dat met een aanstaande verandering in regelgeving, dit SZF nog meer verantwoordelijkheid zal krijgen en de chaos daarom niet meer te overzien zal zijn. door Gladys Findlay