June 4, 2019


SoZaVo blijft woningbezit stimuleren


June 4, 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zal om nog meer woningbezit te stimuleren, de volkswoningbouwprojecten Helena Christina en Sophia’s Lust proactief ten verkoop aanbieden. In het kader van het faciliteren van het huisvestingsbeleid bestaat nog de mogelijkheid voor huurders om zich tot Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) te wenden voor de koop van de woning die zij huren. Dit deelde SoZaVo-minister André Misiekaba, tijdens de begrotingsbehandeling mee. In gevallen waar er sprake is van huurachterstand, zal deze worden meegenomen in de koopsom. De koopsom per woning mag contant voldaan worden. Een andere optie is het sluiten van een huurkoopovereenkomst met de stichting waarbij afhankelijk van het inkomen, tegen een rente van 5 of 7 procent per jaar, een betaalbaar aflossingsbedrag per maand zal worden overeengekomen. Het aantal woningen op Helena Christina is 11, op Sophia’s Lust gaat het om 95 woningen. Gesteld wordt dat huurders van andere projecten niet zijn uitgesloten. Voor elk project zal de koopsom apart worden vastgesteld op basis van de waarde van de woning. Bij alle projecten wordt de huurachterstand meegenomen in de koopsom. Misiekaba gaf aan, dat de overheid een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft naar haar burgers. Ook het helpen opvoeden als het gaat om het nakomen van betalingsverplichting aan derden. “Er zal daarom geen ontheffing van betaling van achterstanden plaatsvinden. Er zullen wel betaalbare regelingen met cliënten getroffen worden en uiterst zal aan SVS-cliënten deels of gedeeltelijk dispensatie verleend worden”, zei de minister. Voor het waarborgen van de belangen van zowel de cliënt en SVS in alle gevallen waar mogelijk de betaling van de huurkooptermijnen via inhouding op het salaris plaatsvinden. Deze werkwijze sluit opbouwen van nieuwe betalingsachterstanden uit en beschermd het belang van alle betrokken partijen. In de overeenkomst zullen ook condities opnemen die onregelmatige betaling ontmoedigen. Controle op de huurkoopregeling binnen SVS zal strikt geschieden. Geen strikte naleving van de huurkopcontracten zal onherroepelijk leiden tot ontbinding van de overeenkomst en teruggegaan worden naar de huurovereenkomst. Het kopen van de huurwoning is geen verplichting. Volgens Misiekaba kan het tempo van het bouwen van huizen, het groeiend tekort van woningen niet bijbenen. Dit is al zolang het geval waarbij er altijd een situatie is van ontevredenheid en onbehagen bij hen die niet in aanmerking g zijn gekomen voor een woning. Bij de Surinaamse Postspaarbank zijn stukken van 8.000 mensen goedgekeurd om in aanmerking te komen voor een woning, terwijl de regering slechts 1.800 woningen heeft gebouwd. Misiekaba deelde mee, dat het traject van registratie van woningzoekenden nader onderzocht zal worden. Het bestand zal ook worden opgeschoond om de grootte van de nood goed zichtbaar te maken. Daarnaast zullen instructies voor de toewijzing aangescherpt worden om te voorkomen dat woningen leeg staan of onder verhuurd worden. Hierbij zal ook de intrekking van de woning als mogelijkheid gelden. door Priscilla Kia