Afgelopen jaar 345 ontslagmeldingen bij Arbeidsinspectie

De minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, heeft vandaag tijdens de begrotingsbehandeling de arbeidsstatistieken met betrekking tot de ontslagen van het afgelopen jaar gepresenteerd aan het parlement. Hieruit blijkt dat de Arbeidsinspectie het afgelopen jaar 345 ontslagmeldingen heeft ge-had. Bij 96 aanvragen is geen bezwaar aangetekend door de Arbeidsinspec-tie. In 124 gevallen is bezwaar aangetekend waardoor geacht wordt dat het ontslag niet is gegeven, terwijl 15 ge-vallen werden ingetrokken, omdat naderhand bleek dat de dienstbetrekking al in gemeen overleg geëindigd was door de betrokken partijen.
Volgens de minister zijn deze besluiten voorbereid door vier juristen van het juridisch bureau van de Arbeidsin-spectie die ook betrokken zijn met het afhandelen van klachten en adviezen die bij de balie worden ingediend door werknemers of werkgevers. Bij de ontslagcommissie zijn in het afgelopen jaar 193 ontslagvergunningen ingediend, waarvan 95 toegekend zijn aan de werkgever, 68 zijn afgewezen en 30 ingetrokken. “Ontslagaanvragen worden afgewezen als de werkgevers niet in staat zijn aan te geven waarom men een werknemer wenst te ontslaan”, verduidelijkte Moestadja.
De meeste ontslagen op staande voet hebben betrekking op diefstal en verduistering, overtreding van bedrijfsregels, onwettig verzuim, grove nalatigheid, wanprestatie, fraude en/of bedrog, wangedrag, dienstweigering, alcohol/drugsmisbruik, laatkomen, slapen tijdens werktijd en het beschadigen van bedrijfseigendom.

door Priscilla Kia

More
articles