Financiën opent rekeningen bij SPSB

Hoewel de Bankwet van 1958 aangeeft dat de Centrale Bank de kassier is van de staat, heeft het ministerie van Financiën volgens de assembleeleden Carl Breeveld (DOE) en Mahinder Jogi (VHP), rekeningen geopend bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Het gaat om werkrekeningen onder de nummers 248185040 en 40300775 waarop gelden ten behoeve van de staat worden gestort. De leden hebben in een brief d.d. 30 april 2019, hiervoor de aandacht van de president gevraagd. Volgens Jogi en Breeveld lopen de trekkingen uit deze rekeningen in de orde van miljoenen SRD’s, euro’s en US-dollars.

Murwin Dubois, jurist van de SPSB, heeft intussen in een gesprek met Starnieuws aangegeven, dat deze informatie niet op waarheid berust. Hij noemt de informatie van de parlementariërs verbazingwekkend, omdat de bank een transformatieproces ondergaat waarbij de regelgeving in lijn is gebracht met de standaarden van de Centrale Bank, maar ook dat mechanismen die malversaties moeten tegengaan, al in werking zijn. Desondanks zal hij niet schromen om de procureur-generaal te vragen een onderzoek in te stellen naar de vermeende malversaties.

Jogi en Breeveld hebben in hun schrijven enkele vragen gesteld aan de president waarop zij antwoord wensen te krijgen, waaronder:

– Kan de president aangeven of het juist is dat er dergelijke rekeningen geopend zijn?

– Kan ons medegedeeld worden wanneer deze rekeningen operationeel geworden zijn en hoeveel geld daarop is overgemaakt?

– Wat is de bestemming van de middelen die overgemaakt zijn op deze rekeningen?

– Wie zijn de personen of instanties en bedrijven die mogen trekken van deze rekeningen/ Is er een specifieke sector uit onze samenleving die van deze mogelijkheden gebruik mag maken?

– Wat zijn de rentepercentages die hierbij gehanteerd worden?

– Wat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen trekken van deze rekeningen?

– Is bij leningen een onderpand vereist? Hoe vindt de terugbetaling plaats?

– Kunt u bevorderen dat er een overzicht aan ons wordt overlegd van personen, instanties of bedrijven die uit deze rekeningen hebben getrokken, met eventuele vermelding van bedragen en het doel?

– Conform haar taakstelling is de Centrale Bank van Suriname geroepen toezicht te houden op de in Suriname opererende banken en waar nodig instructies en richtlijnen, conform de Bankwet, te geven. Op basis hiervan is de vraag: Wordt er door de CBvS toezicht gehouden op de bedrijfsvoering bij de Surinaamse Postspaarbank?

– Wat zijn de bevindingen op dit vlak met betrekking tot het bovenstaande?

CBvS betreurt vrijkomen interne communicatie SPBS

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) betreurt het vrijkomen van mogelijke interne communicatie van de Stichting Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Tijdens een vergadering van de vakcentrale C-47, deed voorzitter Robby Berenstein uit de doeken, dat er financiële malversaties bij de SPSB zouden plaatsvinden.

De CBvS deelt de samenleving in een uitgegeven verklaring mee dat de Stichting Surinaamse Postspaarbank een onder haar toezicht staande kredietinstelling is, die onderworpen is aan de werking van de Wet Toezicht Kredietwezen 2011.

“Hiermede wenst de Centrale Bank van Suriname het publiek te informeren dat deze bank in conformiteit van onze toezichteisen opereert, echter betreurt zij het vrijkomen van mogelijke interne communicatie, die deze bank kunnen schaden. De Centrale Bank van Suriname is reeds in overleg met de directie over deze kwestie en zal te allen tijde haar taken als toezichthouder uitoefenen”, aldus de verklaring van de CBvS.

De moederbank geeft de samenleving de geruststelling dat zij haar taken conform de Wet Toezicht Kredietwezen steeds zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen. De continuïteit van de SPSB is niet in het geding en de Centrale Bank zal in nauw overleg met de directie blijven om deze kwestie tot een goed einde te brengen.

door Priscilla Kia

More
articles