March 12, 2015


Sasur waarschuwt DNA voor foute wetgeving


March 12, 2015

“Deze in de maak zijnde wetgeving is naar inzicht van Sasur volstrekt onrechtmatige wetgeving, ..”, aldus de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) in een open brief waarin de organisatie De Nationale Assemblee (DNA) waarschuwt zich niet te bezondigen aan onrechtmatige en discriminatoire wetgeving. De waarschuwing heeft direct betrekking op de inspanningen van het parlement om zodanige aanpassingen door te voeren in de auteurswet, dat de juridische kracht van de organisatie zal afzwakken. Zo zal de monopolistische bevoegdheid om te opereren als bemiddelingsbureau, worden gedivergeerd naar meerdere bureaus. Daarnaast zal de jurisdictie van de bemiddelingsbureaus enkel van kracht zijn op muzikale producten van lokale auteurs. De wetaanpassing die brede steun in het parlement ondervindt, is een doorn in het oog van Sasur. De open brief is hieronder volledig afgedrukt: Geachte DNA-leden, Via de media heeft Sasur vernomen dat er een wetswijziging met betrekking tot het Auteursrecht in voorbereiding is in De Nationale Assemblee. Uit informatie uit interviews met journalisten, begrijpt Sasur dat het initiatiefvoorstel enkel betrekking heeft op art 30 bis van de Wet Auteursrecht 1913. Deze in de maak zijnde wetgeving, is naar inzicht van Sasur volstrekt onrechtmatige wetgeving, omdat deze tegen de lokale wetgeving en internationale verdragen indruist. Onder andere wordt met deze wijziging discriminatie tussen lokale en buitenlandse auteursrechthebbenden bewerkstelligd, terwijl dat met de huidige wetgeving niet het geval is. Niet alleen lokaal, maar ook internationaal zal dergelijke wetgeving, indien deze wordt aangenomen c.q. afgekondigd, dus verworpen worden. Sasur heeft verscheidene malen getracht om DNA over haar werkwijze en alles met betrekking tot (muziek)-auteursrecht te informeren, maar is als belanghebbende hiervoor nooit ontvangen. Integendeel zijn muziekgebruikers wel hierover geconsulteerd. Sasur beheert het repertoire van 120 lokale muziekauteurs en -uitgevers (aangeslotenen), staat in verbinding met alle buitenlandse soortgelijke instanties en is lid van de wereldfederatie van Auteursrechtenorga-nisaties, Cisac. Sasur verzoekt u dringend, doch beleefd rekening te willen houden met de gevolgen van onrechtmatige wetgeving voor alle auteursrechthebbenden wereldwijd en om Sasur als belanghebbende – zo niet de Cisac, zoals zij dat per brief van 05 maart 2015 hebben aangeboden- te willen consulteren voordat enige wet m.b.t. het Auteursrecht wordt aangenomen door DNA. Hoogachtend, Het Bestuur van Sasur

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249