March 12, 2015


Ocean Thermal Energy Conversion centrale


March 12, 2015

Jim Patrick Strok heeft vorige week voor de Stichting Poly-technic College Suriname (PTC), een presentatie gegeven van zijn afstudeerproject ‘Onder-zoek naar de technische haalbaarheid voor het opzetten van een Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) centrale
Jim Patrick Strok heeft vorige week voor de Stichting Poly-technic College Suriname (PTC), een presentatie gegeven van zijn afstudeerproject ‘Onder-zoek naar de technische haalbaarheid voor het opzetten van een Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) centrale
Het is technisch haalbaar om een zogeheten ‘Ocean Thermal Energy Conversion’ (OTEC) centrale in Suriname op te zetten. Deze conclusie trok Jim Strok, naar aanleiding van het onderzoek dat hij verrichtte in het kader van zijn afstudeerproject  van de studierichting Werktuigbouwkunde aan het Polytechnic College Suriname (PTC). Strok presenteerde vorige week zijn onderzoeksresultaten over de mogelijke toepassing van een OTEC in Suriname voor duurzame en alternatieve energieopwekking . Volgens de PTC’er, zou een OTEC-centrale volgens internationale standaarden geïnstalleerd moeten worden binnen de Exclusieve Economische Zone (EEZ), aangezien het vereiste temperatuurverschil van 20 graden Celsius tussen oppervlaktezeewater en het dieptezeewater binnen deze zone voorkomt. Voorts zal het ontwerp gefixeerd moeten worden op een nettovermogen van 1 MW, omdat overal in de wereld al 1 MW OTEC pilotplants zijn geconstrueerd en in werking zijn. Daar de onderdelen van een Closed Cycle OTEC-centrale met een gesloten kringproces het makkelijkst te verkrijgen is, is voor Suriname dit type centrale gekozen. Strok stelt wel vast, dat de prijs voor energie uit OTEC hoger ligt dan de verkoopprijs voor conventionele elektriciteitsopwekking, waardoor het project in economisch opzicht vooralsnog niet aantrekkelijk is voor Suriname. In de eerste fase van zijn onderzoek, verrichtte Strok vooronderzoek, waarbij onder meer  bestaande OTEC-centrales door middel van literatuurstudie werden bestudeerd en geëvalueerd, de energieconsumptie van de gebieden in Suriname die in aanmerking komen voor een dergelijke installatie in kaart werden gebracht en de ligging voor de OTEC- centrale op basis van de internationale normen en standaarden werd geprojecteerd. In de tweede onderzoeksfase  werd aandacht besteed aan het ontwerp van de OTEC-centrale  en in de derde  fase werd een materiaal – en kostenbegroting van de ontworpen OTEC-centrale gemaakt op het niveau van basic engineering. Strok onderstreept, dat er in Suriname de afgelopen jaren een trend waarneembaar is in de vraag naar elektrische energie. Deze stijgende trend is onder andere het gevolg van de jaarlijkse stedenbouwkundige expansie en de recente en waarneembare industriële en economische groei in het land. Hij hoopt met zijn onderzoek een aanzet te geven voor verdere studie van deze centrale die duurzame energie opwekt, opdat die zodoende een alternatieve oplossing kan bieden voor het opheffen van het energievraagstuk in Suriname. De literatuurstudie vergde een jaar en verliep hoofdzakelijk via het internet. Tevens nam Strok interviews af bij functionarissen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij , de Maritieme Autoriteit Suriname en bij het Nationaal Instituut voor Mi-lieuontwikkeling in Suriname.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249