January 19, 2015


Belangrijke ontwikkelingspijlers van PL


January 19, 2015

Democratie en bestuur, vernieuwende en gezonde economie, sociale samenhang en een duurzame leefomgeving. Dit zijn de vier belangrijke ontwikkelingspijlers die de Pertjajah Luhur (PL) in haar partijprogramma heeft opgenomen. Het partijprogramma heeft als titel meegekregen: `Samen vooruit, Suriname voor Surinamers.’ De structuren van de PL hebben tijdens de partijraadsvergadering op zondag 11 janua-ri het partijprogramma unaniem goedgekeurd. Dit meldt de Communicatie-raad van de PL middels een persbericht. Ontwikkeling Partijvoorzitter Paul Salam Somohardjo, geeft in het voorwoord aan dat de ontwikkeling van ons land de vaderlandse verantwoordelijkheid is van elke Surinamer. Het streven van de PL is er op gericht om ons land verder te doen groeien als democratisch land, waarin elke burger gelijke kansen heeft voor duurzaam wonen, studeren, carrière maken,ondernemen en met gemak de oude dag naar wens doorbrengen. Als hoogste prioriteit voor de komende tijd is aangegeven het versterken van de Surinaamse rechtstaat. Optimale beleving en naleving van democratie, zijn fundamentele plichten. “Hieraan dienen wij ons allen te verbinden om maximaal tot ontplooiing te komen. Het verduurzamen en verzekeren van de nationale en persoonlijke welvaart en welzijn staan op het spel”, stelt de partijvoorzitter. Partijfilosofie De partij heeft de rotsvaste overtuiging dat `gotongroyong’ het unieke culturele bindmiddel is: ‘mensen helpen mensen’. Zich bewust van de kracht hiervan, wordt de nadruk bij de ontwikkeling van Suriname gelegd op ‘samen vooruit’. Suriname ontwikkelen is een dynamische samenwerking tussen de overheid en haar burgers, zo ook de collectieve inspanningen van burgers onderling. Nationale welvaart en welzijn zijn hierbij de drijfveer, terwijl een optimale beleving van de democratie, rechts- en wethandhaving, burgerlijke vrijheid, veiligheid, goede en betaalbare gezondheidszorg, onderwijs, eenheid en vooruitgang, absolute voorwaarden zijn. Doelen In het ruim 45 pagina’s tellend document, zijn vijftien doelen op korte, middellange en lange termijn aangegeven, waarvan enkele zijn: – Het versterken van de democratische rechtstaat – Het verhogen van de sociaal-economische zekerheid – Het waarborgen van een veilig en leefbaar Suriname – Het verbreden van de ontwikkelingskansen van elke Surinamer – Het scheppen van randvoorwaarden voor een sterke productie- en diensteneconomie – Het duurzaam aanwenden van natuurlijke hulpbronnen, – Het ontwikkelen en toepassen van een goed onderwijs- en educatiesysteem. Democratie en bestuur De partij stelt dat democratie verweven is in de identiteit van de Republiek Suriname en geeft aan dat aantasting daarvan een enorme aantasting zal zijn van de waarden en normen van ons land, welke zijn weerslag zal hebben op de burgerlijke moraal en de nationale ontwikkeling. In dit kader heeft de Pertjajah Luhur onder meer deze speerpunten geïdentificeerd: 1. Waarborging democratische rechtstaat 2. Een terugtredende overheid die faciliteert, bijstuurt en ordent 3. Bevolkingsintegratie 4. Verantwoord bevolkingsbeleid 5. Gelijke kansen voor een ieder Vernieuwende economie Het scheppen van ontwikkelingsgerichte randvoorwaarden voor onze economie zijn eerder een basale noodzaak dan een keus. Dit zal volgens de partij de mate van relevantie bepalen van Suriname op de eigen en de internationale markt. Centraal staan het particulier initiatief en een voorwaarden scheppende overheid. De aandacht moet wordne gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzaam ontwikkelde economische dynamiek in Suriname. In dat kader staat de partij een aantal actiepunten voor, waarvan de volgende slechts enkele zijn: 1. Districtsbranding 2. Stedenontwikkeling Commewijne 3. Duurzame exploitatie en beheer van mijnbouwactiviteiten 4. Stimuleren en structureren micro-ondernemingsklimaat 5. Versterken investeringsklimaat Sociale samenhang Sociale samenhang wordt breed gezien door de Pertjajah Luhur. Het is werken naar de complementaire verhoging van de sociaal-culturele waarden en normen van de diverse culturen en harmonisering van diverse leefmilieus. De partij streeft een duurzaam leefbaar milieu na waarin mensen oog hebben voor elkaar en elkaar de hand toereiken. Prioriteit wordt gegeven aan onder meer de volgende actiepunten: 1. Bevolkingsintegratie 2. Kwalitatief goed onderwijs 3. Duurzaam sociaal zekerheidsstelsel 4. Intensivering community development 5. Gender en gelijke kansen Duurzame leefomgeving Een duurzame leefomgeving wordt ervaren door optimaal woongenot, veiligheid, milieuvriendelijk handelen, een goede sociale samenhang en duurzame bestaanszekerheid. De nadruk ligt daarbij op: 1. Vrij van criminaliteit 2. Ruimtelijke ordening 3. Duurzame inrichting van huidige en toekomstige woongebieden 4. Milieuverantwoord handelen 5. Duurzame afvalverwerking De ontwikkelingspijlers, speerpunten en actiepunten zijn in het partijprogramma uitgebreid beschreven.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249