Wet Minimumuurloon wordt herzien

De Wet Minimum Uurloon zal worden herzien. Hiertoe heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid na toestemming van de Raad van Ministers (RvM)- een tripartiete commissie onder leiding van de jurist Glenn Piroe, onderdirecteur Arbeid, in het leven geroepen. De werkgroep dient uiterlijk december dit jaar een ontwerp met noodzakelijke aanpassingen gereed te hebben. In een persbericht laat het Nationaal Informatie Instituut (NII) weten, dat de herziening gericht is op een solide fundament van de wet, welke breed gedragen zal worden door de sociale partners. Uit signalen vanuit het bedrijfsleven en de vakbeweging, is gebleken dat de drie jaar oude wet onvoldoende aansluit op de opvattingen over decent work en economische ontwikkeling.

De herziening van de wet zal moeten voorkomen dat extreem lage lonen uitbetaald worden aan werknemers. Tegelijkertijd zal de aangepaste wet ook moeten resulteren in een algehele verhoging van de arbeidsproductiviteit. Als leidraad bij de herziening zullen dienen internationale en regionale standaarden op dit gebied. In dit kader kan worden genoemd de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over de vaststelling van het minimumloon (Minimum Wage Fixing Convention 131). De aanpassing van deze wet moet ook gezien worden in het kader van de aangekondigde herziening van de sociale wetten door de regering. De commissie zal al de komende week een aanvang maken met het consulteren van belanghebbende partijen.

De Wet Minimum Uurloon is in augustus 2014 aangenomen en op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet is samen met de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de Wet Algemeen Pensioen 2014, aangenomen door het parlement in het kader van het ingevoerde Sociaal Zekerheidsstelsel.

Het instellen van een minimumloon is niet van een leien dakje gegaan. De discussies rondom dit onderwerp hebben langer dan vier decennia in beslag genomen.