REALISTISCH BLIJVEN

De devaluaties van de SRD ten opzichte van de Amerikaan-se dollar van SRD 3.35,- voor 1 US-dollar tot de huidige wisselkoers van SRD 7.62,- voor dezelfde Amerikaanse dollar, heeft dit land onnoemelijk veel schade bezorgd. Suriname heeft een importeconomie en heeft nog steeds een veel te weinig op de export gerichte productie die hoognodig is om ons voldoende vreemde valuta te laten verdienen. En juist omdat we veel te weinig vreemde c.q. harde valuta verdienen, zijn we niet in staat de economie goed aan te zwengelen en productieverhogend te presteren. De overheid kan wel voortdurend bazelen over het nut van de productieverhoging, maar de producten die voortvloeien uit een verhoogde inzet c.q. prestatie, moeten afgezet kunnen worden, zowel lokaal als extern. En daar denkt men niet aan en praat men natuurlijk ook niet over, omdat men weet dat zulks momenteel een utopie betekent. Alvast is er geen vertrouwen in de regering en nog minder in de huidige economie. Een van de voorwaarden om tot verhoogde investeringen te geraken, is een stabiele wisselkoers ten opzichte van de harde valuta, dollar en euro. En die kan je zeker niet bereiken met een vigerend systeem van vraag en aanbod bij de terbeschikkingstelling van vreemd geld. Een serieuze investeerder werkt planmatig en zijn planning is gestoeld op een stabiele wisselkoers. Zonder die stabiliteit en de vrees dat een koers door een verhoogde vraag naar dollars en euro’s alleen maar verder kan stijgen, loopt de planning in de war en kan verlies optreden en daar heeft niemand echt behoefte aan. Als je dan ook nog de bemoeienis van een overheid krijgt die prijzen wil gaan bepalen, omdat ze vanwege puur populistische overwegingen de minder draagkrachtigen in de samenleving wenst te beschermen, dan heeft dat ontmoediging bij de ondernemers tot gevolg, want laten we heel eerlijk zijn, geen enkele producent gaat voor een krats produceren en wenst het risico te lopen dat bij negatieve koersontwikkelingen er zelfs binnen de productie verlies kan optreden. Neem nou het volksvoedsel rijst, waar we geen van allen zonder kunnen. Ook voor rijst zal als gevolg van de devaluaties van de SRD, meer betaald moeten worden. Geen enkele rijstboer of eigenaar van een pellerij zal voor verlies willen werken. In de afgelopen veertien maanden na de aanvang van de geldontwaarding van de SRD, hebben ook de rijstboeren te maken gehad met forse prijsverhogingen. Die prijsverhogingen houden onder meer in: verhoogde brandstofprijzen, meerkosten voor nutsvoorzieningen, al het materiaal en al het materieel dat een valutacomponent heeft, daar moet dubbel zoveel voor neergeteld worden, het bemesten en bespuiten van arealen heeft ook een verhoogd prijskaartje gekregen in de afgelopen maanden, landbouwchemicaliën, verhoogde transportkosten. Kortom, de rijstboer en de pellerij moeten meer verdiensten hebben om nog door te kunnen gaan met de productie. Dus ook voor wat betreft het volksvoedsel nummer één gaan de prijzen de lucht in. De overheid heeft daar eigenlijk niets tegen in te brengen , omdat het allemaal gevolgen zijn van devaluaties en de daaropvolgende inflatie. Ondraaglijke toestanden voor het Surinaamse volk en dan te bedenken dat de economie zeker geen groei zal ondergaan en de vooruitzichten onder dit regiem zeer slecht zijn en er totaal geen zicht is op verbetering. En dan kan die superman uit Nickerie wederom zijn grote schuif opentrekken over de Fitch rating en trachten een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Het is gewoon een feit dat het slecht gaat en daar kan die superman met zijn kronkelredeneringen niets aan veranderen. Ook de overloper en kameleon Ronald ziet reeds de donkere wolken hangen en heeft het met Julleke , Alibaba en de zoon van Jozef, aan de stok gekregen. Ronald weet dat hij niet in staat zal zijn de volgelingen binnen zijn organisatie in bedwang te houden als er zal worden geherwaardeerd. Er is ook een belofte gedaan die begin volgende maand moet worden ingelost. Kijken met wat voor rookgordijn de zaak weer eventjes wordt afgeleid. IMF heeft al gezegd geen verhogingen c.q. herwaarderingen anders is het einde zoek. Het wordt heel spannend en wij vinden nog steeds dat we op een kruitvat zitten.