December 24, 2016


Afname aantal toeristen naar Suriname


December 24, 2016

Het aantal toeristen dat naar Suriname komt, vertoont  een dalende trend. Na een aantal jaren van toename blijkt uit onderzoek dat in 2015 het toerisme enigszins is teruggelopen. In 2011 werd nog een aantal van 220,475 geregistreerd. De jaren daarna vertonen een lichte stijging, maar in 2015 is en sprake van een daling van 9,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Wat de precies de oorzaak is, wordt evenwel niet vermeld. Dit blijkt uit de Milieu Statistieken van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). In 2012 werd een stijging genoteerd van 240,041 en die trend zette zich voort in 2013. Toen kwamen 249,102 personen het land binnen. In 2014 mag er zelfs van een record gesproken worden, want 251,611 personen brachten een bezoek aan ons land. Een forse daling vindt in 2015 plaats wanneer het aantal van 227,699 wordt genoteerd. Bijkans 30.000 minder mensen kwamen via onze grensposten binnen. Zoals het onderzoek aangeeft, is het niet duidelijk wat de redenen zijn. Vermoedelijk zou het afnemende aantal te maken kunnen hebben met de verslechterde Surinaamse economie die dan minder aantrekkelijk is voor  toeristen die plannen hadden om naar ons land te komen. Cijfers over 2016 zullen op een later tijdstip duidelijk worden, dan zal blijken of er een toe- of afname van bezoekers te bespeuren is. Het onderzoek geeft verder aan, dat de meeste toeristen via de Johan Adolf Pengel luchthaven zijn binnen gekomen. Maar liefst 136,759 kozen ervoor om via de grootste luchtpoort binnen te komen. Dit aantal toont veel fluctuaties, omdat vanaf 2011 tot en met 2015 elk jaar een stijging en daling te zien is. Met uitzondering van het Vliegveld Zorg en Hoop dat een stijging noteert, vertonen alle wegen van binnenkomst een daling van het aantal toeristen. De officiële wegen om ons land binnen te komen zijn via Zanderij, Southdrain, Zorg en Hoop en Albina. Het ABS heeft in zijn onderzoek erop gewezen, dat toerisme een groeiende industrie wereldwijd is. Daarbij is het goed om de druk die de toerismesector op het milieu uitoefent te benadrukken. Behalve de instroom van deviezen kan toerisme ook een negatief effect hebben, vooral in de dichtbevolkte gebieden. Dit kan zich vertalen in de toename van afval en transportemissies. In het verslag laat het bureau zien hoe het gesteld is met het type bezoek en waar men verblijft gedurende de periode van aanwezigheid in ons land.  Het grootste deel van de toeristen komt naar  Suriname met als doel vakantiebezoek. Van 2011 t/m 2015 is er een stijging van 20,1 procent voor vakantiebezoekers, terwijl er een afname is van 14.5 procent voor familiebezoek. In 2015 was het aantal vakantie bezoekers 55,4 procent gevolgd door familiebezoek met 20.8 procent. Hotel en Familie zijn over het algemeen de meest voorkomende typen accommodatie waar toeristen in Suriname verblijven. In 2015 is het aantal toeristen dat bij familie verbleef het hoogst met een percentage van 38,4 procent gevolgd door het verblijf in een hotel met 36,3 procent. Het grootste deel van de toeristen blijft gelet op de aangegeven klasse van duur van het bezoek, langer dan vijftien dagen. In 2015 was het percentage 35 procent. Het merendeel van de bezoekers dat Suriname aandoet, heeft als residentie Nederland. Op de tweede en derde plaats zijn de bezoekers afkomstig van Guyana en Frans-Guyana. Natuurtoerisme scoort hoog  onder de mensen die ons land bezoeken. Het bezoek naar geselecteerde beschermde ge-bieden wordt gecoördineerd vanuit Stinasu.  In de periode 2011-2015 is het aantal bezoekers naar geselecteerde beschermde gebieden toegenomen met 50 procent.