Invoering 24-uurseconomie

Date

Het invoeren van een 24-uurseconomie voor Suriname zou een belangrijke stap zijn in de richting om meer werkgelegenheid te creëren en de productie voor het land te verhogen. Zo worden er meer banen gecreëerd en is er een betere inzet van personeel.
Bedrijven moeten gestimuleerd worden om hun productie en export drastisch te verhogen. De overheid moet hierin een voortrekkersrol vervullen om exportmogelijkheden te creëren voor ondernemers. Gedacht wordt aan het benutten van onze relaties via Unasur, Caricom en in de rest van de wereld.
Bij productie – en exportverhoging zijn meer arbeidskrachten nodig. Veel meer mensen kunnen een beter betaalde baan vinden en beter in hun vaste lasten voorzien. De levensstandaard kan dan gestabiliseerd worden en op termijn verhoogd.

Het motto is: WERK, WERK, WERK en PRODUCTIE, PRODUCTIE, PRODUCTIE

De overheid zal het voortouw moeten nemen in het initiëren van een 24-uurseconomie in Suriname door middel van de invoering van werken in ploegendiensten. Dit houdt in dat er bij de overheid langere openingstijden worden ingevoerd, waardoor er meer diensten aan de samenleving geboden kunnen worden. De overheid zal moeten nagaan voor welke instellingen er langere openingstijden nodig zijn. Langere openingstijden hebben ook een extra kostenaspect voor de overheid en bedrijven die dit willen invoeren.
Een belangrijk gegeven binnen onze samenleving is dat wij veel vrije dagen hebben.
Dat betekent: verloren productiedagen en gemiste financiële inkomsten.
Met het invoeren van de ploegendienst bij de overheid, kan zij de verloren productiedagen en gemiste financiële inkomsten redelijk compenseren.

Voorstel invoeren ploegendienst
Ochtenddienst: 07:00 uur-14:00 uur = 7 uur
Middag/- avonddienst: 14:00 uur-21:00 uur = 7 uur
Totale productie per dag is dan 14 uur, in plaats van slechts 8 uur.

Per dag draait de helft van het aantal ambtenaren op een afdeling de ochtenddienst en de andere helft de middag- en avonddienst. Zo kom je op 14 uren productie per afdeling per dag, met hetzelfde aantal personeelsleden op de afdeling.
Als beloning en stimulans voor dit alles zal de ambtenaar nu 7 uur in plaats van 8 uur werken met behoud van het huidige salaris. Hiermee kan de klacht met betrekking tot lage lonen enigszins gecompenseerd worden.
Bij het instellen van een ploegendienst bij de overheid zal de leidinggevende aan de ambtenaren per afdeling een aantal targets en voorwaarden moeten stellen: bijvoorbeeld sneller voorbereiden en uitvoering beleidsbeslissingen; beter, slagvaardiger en efficiënter wetten toetsen en implementeren; beter, sneller en gedegen onderzoek verrichten.
Bij een instelling als het CBB, de waterleiding of de EBS kunnen meer klanten per dagdeel geholpen worden.
Iedereen zal op zijn vakgebied een hogere productie moeten leveren. Elke ambtenaar zal op die 7-urige werkdag in plaats van 6 dossiers, bijvoorbeeld nu tien dossiers daadwerkelijk moeten hebben verwerkt.
Aan de targets en voorwaarden moet strikt de hand en toezicht gehouden worden (sociale controle helpt wel). Het vergt een kleine mentaliteitsombuiging, een proactieve houding van iedereen en vooral out-of-the-box durven denken door iedereen.
De invoering van de ploegendienst biedt vele combinatie- en resultaatvoordelen en mogelijkheden.
Op de kantoren kan er bijvoorbeeld onderling afgesproken en vastgelegd worden wie de ochtenddienst of middag- en avonddienst kan en wil draaien en voor hoe lang (maand, half jaar, een jaar of langer). Ook kan er na verloop van tijd gewisseld worden van ochtend- naar middag- en avonddienst en omgekeerd. De ambtenaar kan een goed evenwicht leggen tussen privé en werk. Zie hier de flexibiliteit van de overheid in haar dienstverlening en uiteindelijk een tevreden en gelukkige ambtenaar die tot een hogere productie in staat is.

Zo bestaat er dan de mogelijkheid voor studerenden om in de ochtend of in de avond een (klassikale) studie te volgen. De kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening en productie moet dan toenemen en (verder) studeren wordt gestimuleerd. Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de kwaliteit van het werk! Ambtenaren hebben zo meer mogelijkheden om werk en privé in balans te brengen en ook meer tijd voor het gezin.
Als doel moet uit deze wisselwerking uiteindelijk meer en hogere productie voortkomen en de jarenlange achterstanden kunnen weggewerkt worden. Een win-winsituatie voor land en volk.
Voor spookambtenaren en overtollig personeel biedt dit ook een oplossing. Deze kunnen nu volledig ingezet worden. De achterstand in het verwerken van de dossiers en achterstallig werk kan dan in korte tijd worden ingelopen. Nieuwe ideeën kunnen worden geïnitieerd om zo continuïteit in het werk te waarborgen. Ideeën en mogelijkheden te over om te proberen de productie te verhogen, het ambtenarenapparaat efficiënter en slagvaardiger te maken, het fenomeen ‘spookambtenaar’ te laten verdwijnen en het ‘zeven even’ gedrag om te buigen.
Uit het bovenstaande kan nagegaan worden of daadwerkelijk de beslissing tot invoering van een ploegendienst voordelen en een stimulans voor de productie bij de overheid zal opleveren.
De wil en de durf moeten aanwezig zijn om deze beslissing te nemen en door te voeren. Als volk moeten wij beseffen dat Suriname nog tot de categorie ontwikkelingslanden behoort en dat wij niet achter kunnen blijven.
Ook is door het aangaan van bilaterale be-trekkingen met landen en internationale organisaties het werk dat verzet moet worden toegenomen en omvangrijker. Wij moeten ons huiswerk beter en grondiger voorbereiden en op tijd maken. Wij moeten ons professioneler opstellen, beter presenteren en beter profileren.

Ingezonden: Armand. H. Wijntuin Lcs. B Ec.

More
articles