May 29, 2015


25 JAAR GELEDEN


May 29, 2015

21- 26 mei 1990

Minister Subhaas Mungra van Financiën vraagt zich af of de tijd niet is aangebroken om de belastinggelden anders te gebruiken, in plaats van het subsidiëren van staatsbedrijven. Er wordt ongeveer 90 miljoen per jaar aan deze bedrijven besteed. De bewindsman is van mening dat de staatsbedrijven die op overheidsubsidie teren, commercieel gedraaid moeten worden. Minister Pretaap Radhakishun deelt bij de behandeling van het Meerjarenontwikkelingsplan door De Nationale Assemblee mee, dat het staatsbedrijf Surinam Timber zal worden geliquideerd. Volgens hem kan het niet zo zijn dat de overheid de hele houtmarkt overneemt. Met de overige staatsbedrijven Bruynzeel en de Surinaamse Bosmaatschappij erbij, zou er daar volgens hem wel sprake van zijn. Het vliegtuig dat vanuit Cali (Columbia) in de maand maart van dit jaar, 1000 kilo pure cocaïne naar ons land vervoerde en te Moengo neerstreek, is ruim drie weken geleden, bestuurd door Spaanssprekende mannen, uit ons land vertrokken. De Vereniging van Padiverwerkers vraagt in een brief aan president Ramsewak Shankar om fundamentele wijzigingen te brengen in de regels voor de rijstexport. De vereniging stelt dat de Raad van Commissarissen van de Surexco, die haar instructies ontvangt van de minister van Economische Zaken, niet in staat is de geformuleerde doelen binnen de rijstsector te verwezenlijken. Minister Redjosentono van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) verwacht dat de rijstoogst dit jaar niet boven de 190.000 ton zal uitstijgen. Omdat er in 1988 nog 265.000 ton werd geoogst op een totaal areaal van 50.000 hectare, is het duidelijk dat de rijsproductie dramatisch aan het afnemen is. Het tekort aan rijst dat binnen enkele maanden verwacht wordt, wil de minister van LVV opvangen door de exporthoeveelheden terug te brengen. De enige Twin Otter waarover de SLM momenteel beschikt, kampt met een technische storing in Guyana. Technici van de SLM vliegen naar Georgetown over om het euvel te verhelpen. De penitentiaire ambtenaren zijn in actie. Een eisenpakket dat door de vakbond bij de minister sinds vorig jaar juli is ingediend, is voor een deel gerealiseerd. Een formatierapport met uitbreiding en nieuwe inschaling laat op zich wachten. Ook de bewapening van twee lichtingen penitentiaire ambtenaren die vorig jaar getraind en beëdigd zijn, is nog niet gerealiseerd. De weg naar de penitentiaire inrichting en de politiepost Santo Boma is vanaf de brug door de politie aldaar afgesloten voor vervoer. De politie vindt het nodig de inrichtinig extra te beveiligen om strategische redenen. De vanuit Stolkertsijver naar Moengo overgelopen sergeant van het Nationaal Leger, Woodley, verklaart zijn stap te hebben ondernomen omdat hij het niet eens was met de wijze waarop het vredesproces is vastgelopen. Hij zegt pal achter de Regering te staan in haar streven om tot vrede in ons land te komen. Ook de wijze waarop de lijfwachten van Brunswijk het leven lieten tijdens het vredesoverleg, zat hem naar eigen zeggen dwars. De Regering besluit na overleg met commandant Bouterse, bevelhebber van het Nationaal Leger om vanwege de onveilige situatie in het oosten van Suriname, het weggedeelte tussen Stolkertsijver en Moengo voor alle verkeer af te sluiten. De beslissing tot het voorgaande werd genomen op het Presidentieel Paleis. De Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB) komt in vergadering bijeen om de verschillende problemen waarmee men te kampen heeft, te bespreken. De problemen betreffen hoofdzakelijk de winstmarge die volgens de exploitanten aangepast moet worden. Al 20 jaar is die gesteld op 3,2 cent per liter. Ruim 90 procent van de mensen die op een toeristenvisum naar Nederland reist keert niet terug naar Suriname. De justitie in Nederland heeft uitgemaakt dat vooral de mensen die trekken naar de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, wegblijven. De Dienst der Posterijen gaat over tot acties indien de bond niet door de minister van Financiën ontvangen wordt. De Dienst der Posterijen streeft naar verzelfstandiging van het bedrijf zodat zelfstandig beslissingen genomen kunnen worden. Het weggedeelte Stolkertsijver-Moengo is weer voor het verkeer opengesteld. De leiding van de strijdkrachten besluit, nadat de sergeant van het Nationaal Leger, Woodley, naar het Jungle Commando met medeneming van zware wapens was overgelopen, het detachement van Stolkertsijver, naar de stad terug te halen. Allen aan dit detachement verbonden militairen, zullen door de Militaire Politie worden verhoord. Luitenand Esajas verklaart in een video-opname van het Militaire Gezag en uitgezonden door de STVS, dat hij het wel erg vindt, dat de Regering niet gereageerd heeft op de oproep van de sergeant Woodley tot muiterij in het leger. De ontevredenheid die er eventueel binnen de strijdkrachten zou zijn, is volgens Esajas systematisch door de overheid aangekweekt. De leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk, verklaart in verband met de kwestie Woodley dat hij de wapens die de laatstgenoemde ten bate van het Jungle Commando naar Moengo heeft gebracht, niet terug zal geven. Dit omdat de strijdmiddelen die hem tijdens zijn arrestatie in maart door de MP afhandig worden gemaakt ook nooit terug zijn gegeven. Het besluit ter opheffing van Surinam Timber komt voor de directie als een donderslag bij heldere hemel. De directie zegt dat ze twee jaar bezig is geweest de instemming van de minister te verkrijgen voor het omzetten van dit bedrijf in een naamloze vennootschap. Sergeant Paul Woodly bevindt zich momenteel niet meer in Moengo. Hij is sinds de namiddag van 23 mei met onbekende bestemming vertrokken. Het Jungle Commando wil uit veiligheidsredenen voor Woodley niet ingaan op zijn huidige verblijfplaats. Het Jungle Commando schiet in de vroege avond van 23 mei op een legerhelikopter. De heli vloog richting Albina en later weer richting Paramaribo. Dit op observatiehoogte.