DSB geeft nieuwe aandelen uit

De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) gaat per 1 november nieuwe aandelen uitgeven. De aandelenemissie heeft als doel het versterken van het eigen vermogen en daarmee ook het verbeteren van de kapitaalratio’s van de bank. Dit heeft de DSB-directie vanochtend in een persbriefing bekendgemaakt. Het uitgeven van nieuwe aandelen is een onderdeel van het herstelplan dat DSB vorig jaar heeft uitgezet. “Dit plan omvat een aantal elementen waarbij de slechte kredietportefeuille inzichtelijk is gemaakt en opgeschoond, vervolgens is de interne beheersing reeds verbeterd ter aanscherping van het risicobeheer en er zijn inmiddels een aantal maatregelen getroffen ter verbetering van de vermogensstructuur.

Hiermede voldoet DSB sneller aan de gestelde kapitaal vereisten van de Centrale Bank”, zegt Hanna Lieuw-Hie, CEO van De Surinaamsche Bank.

Het aanbod

Er zullen 27.625.000 aandelen geëmitteerd worden, elk met een nominale waarde van SRD 0,10 tegen een uitgifteprijs van SRD 8,00 per aandeel. De bank beoogt dus een totaalbedrag van SRD 221 miljoen op te halen. “Van belang is te benadrukken, dat het uitbreiden van het aandelenkapitaal zeker niet betekent dat DSB in de problemen is. Integendeel, DSB is voldoende liquide om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Wat DSB aan het versterken is, is het eigen vermogen en dit doen we door nieuwe aandelen uit te geven”, aldus Lieuw Hie. Verder zegt de CEO, dat zij de mening zijn toegedaan, dat gegeven de omvang van de winstcapaciteit per aandeel tegenover de aantrekkelijke emissieprijs van 8,00 SRD per aandeel, dit een aantrekkelijke belegging is.

Aandeelhouders

Assuria N.V. die reeds een aandelenbelang van 44 procent in de bank bezit, heeft aangegeven voor minimaal SRD 118 miljoen te zullen inschrijven. Daarnaast heeft Assuria zich garant gesteld voor SRD 170 miljoen in geval voltekening niet plaatsvindt. Daarmee garandeert Assuria het succes van de emissie.

Aan bestaande aandeelhouders zal voorrang verleend worden. Bij inschrijvingen van anderen dan bestaande aandeelhouders, wordt voorrang verleend aan inschrijvingen voor minimaal 100 aandelen. Huidige aandeelhouders die ervoor kiezen niet deel te nemen aan deze emissie, dienen rekening te houden met een verwatering van hun proportioneel eigendomsbelang en stemrecht in DSB van maximaal 73 procent.

Kapitaalratio’s

Het doel van deze aandelenemissie is om de Tier 1 kapitaalratio en de solvabiliteitsratio te verbeteren. Ultimo 2017 bedroeg de solvabiliteitsratio 4,38 procent en per eind juni 2018 4,00 procent. Bij voltekening is de verwachting dat de Tier 1 kapitaalratio per ultimo 2018 zal stijgen naar 6,5 procent en de solvabiliteitsratio naar 8,5 procent.

Dividend

In haar projecties gaat DSB ervan uit dat zij vanaf boekjaar 2021 weer dividend aan haar aandeelhouders zal uitkeren. Het afgelopen decennium heeft DSB, voor de jaren waarin winstuitkering conform relevante wet- en regelgeving was toegestaan, ca. 35% van de nettowinst als dividend uitgekeerd en het overige winstdeel aan het eigen vermogen toegevoegd. Van 2013 tot en met 2015 heeft DSB in totaal een bedrag van SRD 47,5 miljoen aan dividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Over de boekjaren 2016 en 2017 is geen dividend uitgekeerd.

Beleggers

Op zaterdag 3 november zal in de banquethal van hotel Torarica een presentatie worden gegeven voor geïnteresseerden en potentiële beleggers. Belanghebbenden zullen zich wel vooraf moeten registreren. Beleggers kunnen zich inschrijven op de aangeboden aandelen in de periode die loopt van 1 november 2018 tot en met 20 november 2018. Inschrijvingsformulieren, alsook de prospectus, zijn vanaf 1 november te downloaden van de website van de bank (www.dsb.sr) en kunnen bij elk DSB filiaal gedeponeerd worden.