Bonden treden op tegen terugval gezondheidzorg

In de afgelopen maanden hebben de bonden in de gezondheidssector de gestage terugval van de gezondheidzorg op de voet gevolgd. Bonden vallende onder C-47 en andere vakcentrales, hebben de situatie onderling besproken en derhalve besloten in collectief verband op te treden, immers de problematiek in de verschillende instellingen is identiek.  In dat kader is in een schrijven van 8 maart 2018 aan de Nationaal Ziekenhuisraad, het verzoek gedaan om op korte termijn ontvangen te worden om de zorgwekkende situatie in de gezondheidssector te bespreken. Als collectief willen de bonden van de zorginstellingen de achteruitgang in de gezondheidszorg aan de kaak te stellen en indien mogelijk, een halt toe roepen. De noodzaak om als collectief op te treden, is om adequaat in te spelen op de vele vraagstukken die er liggen en een eenduidige aanpak voor de oplossingen aan te dragen.

Immers, de problemen binnen de ziekenhuisinstellingen zijn navenant identiek en vragen om een bredere aanpak, waarbij de bonden binnen de sector omstandig geïnformeerd en direct betrokken worden bij de aanpak van deze problemen, opdat de sector als geheel niet ten onder gaat. De vakbonden hebben via de media begrepen dat er op verschillende momenten overleg was tussen de minister van Volksgezondheid en de Nationale Ziekenhuisraad.  De bonden zijn van mening dat gezien de vele zorgpunten zij een substantiële bijdrage kunnen leveren aan oplossingen en wensen vanuit dat oogpunt betrokken te worden in het overleg. De zorgpunten  voor de bonden zijn:

De teruggang van de kwaliteit van de zorg; door o.a. een tekort aan medicijnen, bijbetaling bij medicijnen, onderbezetting van personeel; Inzicht krijgen in het tot stand-komen van de klapper van medicijnen; Het transparant maken van het  financieel plaatje van de zorginstellingen; Doorverwijzingsprocedure; Functioneren verpleeginspectie; Late uitbetaling van lonen en koopkrachtversterking; De niet of gebrekkige uitvoering van cao’s.

De vakbonden die deel uitmaken van het Zorginstellingen collectief, hebben in hun schrijven deze zorgpunten aangehaald. Het collectief bestaat uit:

Bond Personeel Regionale Gezondheidsdienst (BPRGD), Bond Personeel Diakonessen Ziekenhuis (BPDZ), Bond Personeel Sint Vincentius Ziekenhuis (BPSVZ), Bond Personeel Medische Zending (MZWO), Bond Personeel Streekziekenhuis Nickerie (BLMSZN) en Bond Personeel Pharmaceutische Dienst (BPPD).