ONVREDE IN EIGEN GELEDEREN

Het wordt voor na ruim zeven jaar NDP-regeringen Bouterse I en II, voor de meest fervente aanhangers van de paarse partij en thans ook voor haar volksvertegenwoordigers, steeds moeilijker dit volkomen vastgelopen en verder nietszeggende beleid te blijven ondersteunen en of verdedigen. Er ontstaan steeds meer breuken in de NDP-vaas en dat valt thans duidelijk op te merken aan haar parlementsleden. Deze week zijn bij de beraadslagingen die betrekking hebben op de begrotingsbehandelingen, enkele kenmerkende zaken naar voren gekomen, die aangeven dat er onvrede heerst bij wetgevers van de NDP. Alvast heeft het lid Amzad Abdoel in het college vragen gesteld die aangeven, dat er bij hem en veel Surinamers ernstige twijfels zijn ontstaan over hoe het verder moet met de economie en de wijze waarop de regering denkt haar inkomsten aanmerkelijk te verbreden. Abdoel wilde van de regering weten op welke wijze de regering op korte, middellange en lange termijn, haar verdiencapaciteit structureel zal verbeteren. Abdoel wilde eveneens weten welke concrete maatregelen getroffen zullen worden door het kabinet Bouterse om haar inkomsten drastisch te vermeerderen. De NDP-wetgever die als een van de belangrijkste sprekers in het college kan worden gezien, vroeg zich af hoe de regering inkomstenverhogende, uitgavenbeperkende, sociaal beschermende en productiestimulerende maatregelen zal doorvoeren. Abdoel is van mening, dat er concreet nog niets van de grond is gekomen. Ook zou de regering hebben gefaald door meer inkomsten via fiscale maatregelen te verwerven. Het assembleelid nam ook het casinowezen op de korrel en is van mening dat hun belastingafdrachten ver beneden peil zijn gebleven, ondanks het feit dat er een Wet op de Hazardspelen, de Casinowet, door het parlement is goedgekeurd. Tot op heden is deze wet niet door de president afgekondigd. Het staatshoofd zal er wel zijn reden voor hebben waarom hij de wet nog niet heeft afgekondigd, waarna publicatie kan plaatsvinden. Wat wél uit het betoog van Abdoel kon worden opgemaakt, is dat hij via de fiscus de samenleving nog meer wenst uit te knijpen, dan nu reeds het geval is. Hetgeen natuurlijk bij velen geen goedkeuring zal kunnen wegdragen. Dat Abdoel zo van leer is getrokken in het college wekt wel bevreemding, omdat je dat van een coalitielid, dat zich altijd door dik en dun heeft gepresenteerd als de pleitbezorger van een kabinet dat stelselmatig vooral financieel wanbeleid heeft gevoerd, niet zou mogen verwachten. Geeft toch wel aan, dat de onvrede over een beleid dat thans vrijwel muurvast is komen te zitten, toeneemt. Een ander lid van de NDP binnen DNA de heer Wendell Asadang, stak tijdens de gisteren gehouden openbare vergadering in het college zijn misnoegen over het beleid van deze regering ten opzichte van het binnenland, niet onder stoelen of banken. Hij ondersteunde daarbij de eerder gevoerde kritiek in DNA-verband van het lid Diana Pokie (ABOP) die het had over de slechte voorzieningen in het achterland en wel op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen als goed drinkwater en elektriciteit. Asadang is van mening dat de overheid maar zo snel mogelijk goed en veilig drinkwater voor de binnenlandbewoners moet brengen. Asadang moet aan de ene kant ook wel eerlijk blijven en toegeven, dat veel waterstromen in het binnenland zijn verpest door de goudsector, waardoor het op veel plekken niet meer verantwoord is water uit kreken, kanalen en rivieren te drinken. Over het ontbreken van elektriciteit in het binnenland, is Asadang ook niet te spreken. Het assembleelid vindt het een schande, dat de overheid al zes maanden lang geen brandstof meer voor generatoren heeft geleverd en zelfs van plan is de subsidieregeling voor diesel aan het binnenland, geheel stop te zetten. Vrijwel alle volksvertegenwoordigers uit het binnenland kunnen de stopzetting van deze vorm van subsidie niet verkroppen en zullen hun parlementaire medewerking daaraan dan ook niet verlenen.

****

Velen bleven verbijsterd achter na gelezen te hebben dat een thans bejaarde ex-minister van Financiën, had gedebiteerd dat onze kinderen en kindskinderen maar moeten opdraaien voor de zware binnenlandse en buitenlandse schuldenlast die de regering Bouterse II heeft veroorzaakt. Als de regering Bouterse II de vele honderden miljoenen dollars aan buitenlandse leningen niet kan voldoen inclusief de rente, dan moeten de generaties die na ons komen, volgens de oud-minister dat maar doen. Deze man heeft in het verleden meedere aanstootgevende en asociale zaken verkondigd. We moeten nog denken aan zijn bedachte impopulaire maatregelen uit het jaar 1983 onder het kabinet Alibux, die een grootschalige staking veroorzaakten bij de Suralco LLC en ook binnen de kortste keren het einde van dit kabinet betekenden. Gelukkig maar dat dit kabinet toen werd weggejaagd door dictator Bouterse en het kabinet Udenhout kon aantreden. Onder premier Udenhout werd langzaam maar zeker aan normalisering gewerkt na de decembermoorden, vernieling, sluiting van mediabedrijven en aanhoudende onderdrukking van het Surinaamse volk. Thans komt dezelfde politiek gesjeesde figuur ons vertellen, dat onze nakomelingen maar moeten opdraaien voor de door het regiem Bouterse II gemaakte schulden. De man heeft duidelijk na decennia niets geleerd en probeert ons soortgelijke radicale en ondoordachte quatsch voor te houden. Gaat mooi niet door. Na 2020 zal nauwkeurig moeten worden uitgezocht, wie op criminele wijze dit volk bestolen heeft en die zal daarvoor moeten boeten. Ook zullen de vele miljoenen in vreemde valuta die weggedragen zijn ten nadele van dit volk, geretourneerd moeten worden. Het is wel zaak, dat we maar heel weinig waarde hechten aan de stellingen van deze bejaarde gesjeesde politieke figuur uit een politieke partij die nimmer wat heeft voorgesteld en slechts als politieke stoorzender heeft gefunctioneerd sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw.