Covab betreurt verkeerde berichtgevingen over cao-personeel

Het EFS College Covab betreurt de verkeerde berichtgevingen die door het cao-personeel tijdens de staking op maandag 04 september via de media de samenleving bereikt hebben.
In tegenstelling tot wat het cao-personeel tijdens de staking in de petitie die zij door tussenkomst van de onderdirecteur mw. E. Tilon aan de minister van Volksgezondheid Patrick Pengel, kenbaar maakte,wenst het EFS College Covab ter opheldering van zaken, enkele feitelijkheden met betrekking tot het doorvoeren van diverse salarisaanpassingen en verhogingen van met name het cao-personeel middels dit persbericht kenbaar te maken. De situatie rondom de landelijke economische situatie is reeds bekend.
Het uitblijven van subsidie vanaf het tweede kwartaal in 2015 heeft ook bij het EFS College Covab een zware druk gelegd op de reserves. Deze zijn ondertussen ver gekelderd en er zijn slechts beperkte middelen beschikbaar voor de bedrijfsvoering. Vanaf het 2e deel van het jaar 2015 is de directie genoodzaakt geweest om een bezuinigingsplan uit te werken en in te voeren ter garandering van de continuïteit van bedrijfsvoering. De directie en het management zijn vanaf 2015 structureel in gesprek geweest met de bond van personeel Covab, de stafleden en het overige personeel om hun de zeer zorgelijke financiëlesituatie voor te houden.Vermeldenswaard is dat er toch alles aan gedaan is om het personeel van Covab vanaf het jaar 2014 diverse salarisaanpassingen/verhogingente geven. Alle tegoeden aan het personeel zijn ook conform afspraak betaald, soms ten koste van de bedrijfsvoering.
Ondanks ongunstige liquiditeitscijfers zijn voor het laatst in het jaar 2017, na vele malen wikken en wegen en transparante communicatie, de secundaire voorzieningen aangepast en doorgevoerd, wederom allereerst voor het cao-personeel. Staf en management moesten langer geduld betrachten. Vanwege het niet ontvangen van subsidie over het tweede kwartaal van 2017, konden ook de vakantiegelden niet conform de reguliere uitvoering aan het einde van de maand juli, uitbetaald worden. Met de storting van de eerste tranche subsidie over het derde kwartaal is als eerste het cao-personeel uitbetaald. Wederom moesten staf en management langer wachten. Intussen beschikken alle personeelsleden over hun vakantiegelden en twk-tegoeden naar aanleiding van verhoging van een aantal toelagen per 1 januari 2017. De tweede en derde tranche van de subsidie over het derde kwartaal zijn tot op heden nog niet gestort.
In de petitie van het stakend EFS College Covab-personeel, stond centraal de roep naar de koopkrachtversterking welke door de regering doorgevoerd werd voor ambtenaren en de daaraan gelijkgestelden. Dit terwijl de koopkrachtversterking aan de ambtenaren is gegeven, vanwege het feit dat de ambtenaren in 2016 en 2017 geen andere verhogingen hebben gehad. Het personeel van Covab heeft in beide jaren verhogingen of in het basisloon of toelagen gehad.
Nadat de bond van het Covab-personeel schriftelijk een aanvraag daarvoor indiende, heeft de directie na diverse berekeningen, een bedrag aangeboden. De overwegingen voor het aanbod waren:
-Het EFS College Covab heeft in het tweede kwartaal 2017 geen subsidie ontvangen en kan ook geen koopkracht betalen over deze periode. In juli heeft de overheid ook geen koopkrachtversterking gegeven.
– het bedrag aangeboden is de hoogte van koopkracht ambtenaren minus de verhoging welke al is doorgevoerd in 2017 op de toelagen. Ingangsdatum per 1 augustus.
Helaas heeft de bond afgezien van een schriftelijke terugkoppeling met de directie en heeft gekozen voor het indienen van een petitie op maandag 04 september jongstleden bij het ministerie van Volksgezondheid. Wij moeten ook vermelden dat de bond Covab-personeel in deze verzuimd heeft om te corresponderen met de directie over de voorgenomenwerkneerlegging en vertrek van het personeel naar het ministerie van Volksgezondheid voor het indienen van hun petitie, zoals opgenomen in het cao-reglement. Het EFS College Covab heeft bemiddeling van de bemiddelingsraad ingeroepen in deze kwestie en hoopt op een constructieve oplossing.