Protestbrief oppositie tegen convocatie Sapoen en Chitan

Aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. drs. J. Geerlings-Simons

Paramaribo, 25 januari 2016

 

Geachte Voorzitter,

Onze Grondwet geeft in artikel 52 lid 3 o.a. aan, dat het terugroeprecht ten aanzien van gekozen volksvertegenwoordigers, een waarborg is voor een waarachtige democratie in Suriname.

Met opname van dit terugroeprecht in de Grondwet, heeft de grondwetgever duidelijk aangegeven het groot maatschappelijk belang, dat gediend wordt met deze voorziening van terugroeping.

In artikel 68 lid 1c heeft de grondwetgever verder aangegeven dat het lidmaatschap van De Nationale Assemblee eindigt door terugroeping van een lid, op de wijze te bepalen bij wet.

De Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers daarop volgend, werkt deze grondwettelijke opdracht aan de gewone wetgever uit.

Het overlopen naar een andere politieke organisatie of combinatie of het verlaten van de partijfractie, en een royement, zijn als gronden opgenomen in deze wet voor de terugroeping, waarmee het lidmaatschap van De Nationale Assemblee eindigt zonder verdere beperkingen .

In het pas gewezen vonnis ter zake terugroeping van de heren R.Sapoen en D. Chitan geeft de rechter aan dat “…de kerngedachte van de terugroeping, zoals vermeld in de MVT in de Wet terugroeping Volksvertegenwoordigers, is om de volksvertegenwoordigers te noodzaken extra aandacht te besteden aan hun politieke gedragingen c.q. ethische en morele normen en waarden…”. De rechter geeft hiermee aan dat de wetgever eveneens andere criteria ziet voor de ondersteuning van de terugroeping .

De rechter overwoog in het vonnis verder dat,“….aan de terugroeping gerechtigde, in casu de PL, de wetgever geen enkele beperking heeft opgelegd om gebruik te mogen maken van de bevoegdheid tot terugroeping…”.

Deze wet met als basis de Grondwet, schrijft verder ongeconditioneerd voor, dat beëindiging van het lidmaatschap van de betrokken volksvertegenwoordigers een feit is door de betekening van het deurwaardersexploot welke inhoudt een brief waarin is aangegeven het besluit van de terugroeping gerechtigde van zijn terugroeping en de gronden waarop dat besluit berust en de goedgekeurde notulen van de rechtsgeldige vergadering waarop het ter zake besluit is genomen.

In het bovenaangehaald vonnis ter zake d.d. 30 december 2015, lezen we dat “…de kantonrechter uit de producties afleidt dat de gevolgde procedure van de terugroeping conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de terugroeping gerechtigde heeft plaatsgevonden…”. verder “….dat het aldus aannemelijk is dat de terugroeping rechtsgeldig is…” (pag. 14, Vonnis A.R. no.15-5671).

Nu in casu bij rechterlijke uitspraak is bevestigd dat de terugroeping gerechtigde voldaan heeft aan de wettelijke vereisten van terugroeping van de heren R.Sapoen en D.Chitan, verwacht de rechtsstaat van U als voorzitter van De Nationale Assemblee, dat U de democratie beschermt en waarborgt, zoals de Grondwet voorschrijft en betrokken teruggeroepen leden niet meer uitnodigt voor vergaderingen, daar hun lidmaatschap is beëindigd.

Het blijkt echter dat ook U als Voorzitter van DNA, zo wel de Grondwet, de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers, als een rechterlijk vonnis ter zake, opzij schuift en daarmee macht en onrecht in stand houdt door betrokken teruggeroepen leden wel te convoceren voor vergaderingen van DNA.

Wij ondergetekenden, moeten deze Uwerzijds onrechtmatig handelen ernstig afkeuren en verwerpen, behouden ons het recht voor om verdere stappen te ondernemen, die ons juist blijken, en zullen DNA-vergaderingen derhalve onder protest bijwonen, in de hoop dat U alsnog de positie inneemt om de democratie en de rechtstaat te herstellen.

Ten overvloede willen wij ondergetekenden U erop wijzen, dat alle vergaderingen waarbij de heren R. Sapoen en D. Chitan aanwezig zijn als onwettig gekwalificeerd dienen te worden en zullen alle besluiten die uit deze vergaderingen voortvloeien tevens niet rechtsgeldig zijn.

De Fractie van de VHP, Ch. Santokhi

De Fractie van PL, P. Somohardjo

De Fractie van NPS, G. Rusland