DILEMMA

Verdienen we op maandbasis genoeg aan onze deviezen opbrengende exporten om de economie van dit land redelijk goed draaiende te houden? Als we het hebben over onze exporten die als legaal geregistreerd staan en waar we ons eigenlijk op moeten concentreren, dan kan de vraag naar onze bescheiden mening met ‘’nee’’ worden beantwoord. Uit deze exporten die het resultaat zijn van onze lokale productie, worden niet voldoende deviezen verdiend. En toch zijn we tot nog toe erin geslaagd om met de voorhanden zijnde deviezen de benodigde importen te financieren. Hoe zou dat nou komen, dat het ons toch nog lukt? Nou, het antwoord is niet zo moeilijk. Suriname heeft namelijk al jaren een informele sector waar heel veel geld in rouleert en die natuurlijk als illegaal kan worden aangemerkt. In deze sector wordt geld verdiend dat dan wordt ingezet om de gaten die ontstaan bij de financiering  van veel importproducten, te dichten. Dus de Surinaamse economie wordt niet drijvende gehouden door een verhoogde productie en export, maar door duistere praktijken die natuurlijk ook veel geld opleveren. Het behoeft al lang geen uitvoerig betoog meer waar dit geld uit de informele sector aan verdiend wordt. Een deel van dit niet geregistreerde geld dat chartaal wordt aangevoerd, komt voor een deel uit de buurlanden, Guyana (dollars), Frans-Guyana  en Nederland (euro’s) en het andere deel wordt verdiend binnen het circuit van de grensoverschrijdende misdaad c.q. de drugshandel.  Het is al lang geen geheim meer, dat Suriname via bepaalde in de laatste 20 jaar opgezette structuren, een notoir witwasland geworden is dat al lang in de kijker van het buitenland is komen te verkeren.  En juist omdat men in het buitenland er zo van overtuigd is geraakt dat wij op een aanstootgevende wijze crimineel bezig zijn en dat een overheid zaken gedoogt, raken wij steeds verder in de problemen.  En omdat we niet op een externe planeet leven en deel uitmaken van de planeet aarde, eist het buitenland thans verandering in de benadering van onze autoriteiten voor wat betreft de bestrijding van het witwassen van crimineel verkregen geld en de financiering van het internationaal terrorisme. Opvallend is dat Suriname jaren achtereen in gebreke is gebleven  zich te houden aan hetgeen afgesproken is binnen de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, waar het ook deel van uitmaakt en zich aan heeft gecommitteerd. Er zijn veertig punten waar Suriname volgens het overeengekomen binnen de CFATF zich aan zal moeten houden, anders komen we binnen de  kortste keren in grote problemen, alvast voor wat betreft girale transacties binnen het bankwezen met het buitenland. We hebben veel te veel te maken met drugshandel en doorvoer van voornamelijk cocaïne en het witwassen van crimineel verkregen geld dat het buitenland deze betrokkenheid nog zal tolereren.  We hebben tot nog toe er een rommeltje van gemaakt voor wat betreft de naleving van de aanbevelingen van de CFATF en het heeft er heel veel van dat we opzettelijk jarenlang hebben getalmd om de aanbevelingen na te leven. Komt dat allemaal omdat  we een niet te verwaarlozen deel van onze importen door de jaren heen steeds hebben weten te financieren met middelen afkomstig van  lieden binnen de informele c.q. criminele sector? Ingewijden die over betrouwbare data beschikken, hebben voor wat betreft onze officiële exportcijfers en  opbrengsten,  ook de data in huis voor wat betreft de importen en de waarde neergezet in vreemde valuta. We ontkomen niet aan de indruk dat de informele sector voor wat betreft de financiering van deze importen, een grote vinger in de pap heeft.  En omdat men dat ook in het buitenland  cijfermatig heeft weten te achterhalen,  worden ons de duimschroeven momenteel aangehaald. Deze regering heeft niet langer een uitweg en wordt met ultimate geconfronteerd en zal zich aan de naleving van de aanbevelingen van de CFATF moeten houden. Ze zal met de dwangmatig opgelegde aanbevelingen op de tenen van haar niet onbekende lieden binnen de informele sector moeten gaan staan, hetgeen haar zeker niet in dank zal worden afgenomen. De andere optie is veel desastreuzer en houdt een zwaar financieel isolement van de Republiek Suriname in, hetgeen veel meer ellende voor de gehele samenleving tot gevolg zal hebben.

NARCOSTAAT EN BETROKKENHEID

Nederland heeft een groot drugsprobleem en het is dan ook niet vreemd dat enkele maanden geleden hoge politiefunctionarissen zelfs toegaven dat het Koninkrijk der Nederlanden gerust als narcostaat kan worden neergezet. Niet alleen het gebruik van drugs is de afgelopen jaren in Nederland fors toegenomen, ook de productie van verschillende drugssoorten is op verontrustende wijze gestegen. Een hoge politiefunctionaris verklaarde onlangs, dat het drugsgerelateerde geweld steeds ernstiger wordt en daarbij verwees hij naar de vele schietpartijen met dodelijke afloop in vooral de grote steden van de randstad en de toename van criminele organisaties die innig verbonden zijn aan de drugshandel. De grootste krant van Nederland, De Telegraaf, (zie onze editie van vrijdag 5/4/2019), maakte deze week in een artikel onder de kop: Onderzoek naar ‘spookwoningen’ legt Surinaamse cokestroom bloot, gewag van het oprollen van een criminele bende in Den Haag waar 6.5 miljoen euro in pakhuizen werd aangetroffen. Geld dat grotendeels  moet zijn verdiend  met cocaïnesmokkel vanuit Suriname. Bij de razzia’s van de politie werden ook vuurwapens afkomstig  uit een justitieel wapendepot en grote hoeveelheden drugs, sieraden en merkkleding, aangetroffen. De verdachten in deze zaak werden aangehouden in peperdure appartementen in hoofdzakelijk Den Haag  en wel in de wijk Ypenburg. Bij deze actie werden vier mannen met een Surinaamse achtergrond aangehouden. Het viertal zou verantwoordelijk zijn voor het smokkelen van tonnen cocaïne richting Nederland via de Belgische haven Antwerpen. Ook de politieman Donovan A. uit Rijswijk, zou deel uitmaken van deze cocaïne smokkelbende. De politieman in kwestie werkte op het hoofdbureau van politie in Den Haag en adviseerde de korpsleiding.  De politieman zou volgens het bericht in De Telegraaf, oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van politiesystemen om informatie door te spelen aan derden. Hieruit blijkt dat de criminelen via Donovan A., zelfs ingang hadden binnen de Nederlandse politie. In de voormelde spookwoningen woonde volgens de melding in De Telegraaf, het zwaarste segment  van de georganiseerde misdaad in Nederland. Tot zover delen uit het bericht van De Telegraaf. Opnieuw komt glashard naar voren dat de Surinaamse drugsmaffia op aanzienlijke en onverschrokken wijze, binnen de Nederlandse samenleving opereert en dat er zelfs infiltratie is binnen de politie in dat land. Onlangs meldden wij nog, dat er ook al aanhoudingen zijn verricht binnen het douanekorps in de havenstad Rotterdam. Daar zouden douaneambtenaren voor forse bedragen bepaalde containers waar vermoedelijk drugs in werden vervoerd, hebben laten passeren of een ondeugdelijke visitering hebben toegepast. De recente onthullingen in De Telegraaf geven wederom aan hoe diep we zijn gezonken en hoe intensief wij betrokken zijn geraakt bij de grensoverschrijdende misdaad. Is het daarom vreemd, dat er nu allerhande restricties worden doorgevoerd bij bankovermakingen naar het buitenland en dat er bepaalde correspondentiebanken zijn die in het verleden zaken met ons wilden doen, maar nu zeer voorzichtig zijn om bijvoorbeeld kredietbrieven van ons te aanvaarden. Komt ervan als we ‘revo’ exponenten binnen een overheid hebben die alles behalve over een schone leest beschikken en ook nog gepositioneerd zijn op schakelfuncties in de publieke sector en de parastatalen. Waarom wordt anders de 19.5 miljoen euro nog steeds niet vrijgegeven door het Nederlandse Openbaar Ministerie? Daar moet toch binnenkort een uitleg over komen, zij het uit Nederland of van onze financiële en monetaire autoriteiten. De waas die al maanden hangt over deze affaire, moet naar onze mening doorbroken worden.

LEUGENS EN VERDRAAIING

Men komt op het podium in OCER en vertelt aan de aanwezigen dat het grootopperhoofd der Trio’s heeft besloten, dat slechts de NDP toegang zal worden verleend propaganda te maken in alle Trio dorpen die onder het gezag van deze granman vallen. Granman Asongo Alalaparu van de Trio stam, laat spoedig na deze misplaatste mededeling in OCER, weten verbaasd te zijn dat een brief gericht aan president Bouterse, in het partijcentrum van de NDP zou zijn voorgelezen. Het grootopperhoofd stelt via zijn tolk zich evenmin terug te kunnen vinden in de manier waarop de presentatie door een tweetal is geschied. Ook zou het gepresenteerde niet in overeenstemming zijn met hetgeen Asongo Alalaparu in zijn schrijven aan het staatshoofd heeft meegedeeld. De granman ontkent niet een brief aan Bouterse te hebben gericht, maar deed dat op persoonlijke titel. In de brief die OCER werd voorgelezen, zou hebben gestaan dat Bouterse de enige president is die wat voor Kwamalasemutu, de standplaats van het Trio opperhoofd, zou hebben gedaan.  Het zal voor een ieder duidelijk zijn, dat er mensen aan het werk zijn gezet om anderen te misleiden zelfs aan geschiedvervalsing te doen. Leugens en verdraaiing treden thans steeds meer op de voorgrond. Het is immers verkiezingstijd en men moet doen alsof de NDP-regeringen van Bouterse zoveel voor het achterland hebben gedaan. Hoe komt het dat het overgrote deel van de dorpen in het achterland al vele maanden zonder elektrische energie zit? Hoe komt het dat onder de regeringen van Bouterse, de medische voorzieningen en het onderwijs in het binnenland zo zienderogen achteruit zijn gegaan?  Dat inheemsen in het verre achterland nu over een eigen Cessna vliegtuig beschikken, komt omdat men moe is op de slechte vliegvoorzieningen van de overheid te moeten rekenen. Ook moet de NDP ophouden te liegen en verdraaien. Onder de regering van Venetiaan heeft men op verschillende momenten hulp geboden aan hetzelfde dorp van Asongo Alalaparu, toen er onvoldoende voedsel voorhanden was. Oogsten waren mislukt en er was dringend voedselhulp noodzakelijk, hetgeen toentertijd ook werd verleend. Op een gegeven moment werd onder de regering van Venetiaan besloten een detachement in Kwamalasemutu te stichten. Inheemse jongemannen uit het dorp, dertig in totaal, zouden het detachement moeten bemannen.  De toenmalige bevelhebber Mercuur, ondervond grote tegenwerking om dit initiatief door te voeren. Als reden werd opgegeven dat de inheemse jongemannen te gering geschoold waren om tot het Nationaal Leger toe te treden. Een huidige luitenant, kolonel D.V., werkte de zaak voortdurend tegen, ook werd er sabotage gepleegd bij de medische keuring. Er werd doorgezet door de legerleiding en het detachement kwam er. Hopelijk is Asongo Alalaparu deze goede ontwikkeling die moest zorgen voor de zuidelijke bewaking van ons territoir, niet vergeten. Er werden bovendien twee ATV’s aan het dorp door het Nationaal Leger verstrekt. De telefoonverbinding van Kwamalasemutu kwam ook onder de regering van Venetiaan tot stand. Ook de gezondheidszorg ging in die tijd zichtbaar vooruit. Al dit soort zaken wenst men thans te verbloemen en men tracht met leugens en verdraaiingen een andere voorstelling van zaken te geven. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

TRASH TAG MOVEMENT IS GEWELDIG INITIATIEF

Een groep jonge mensen is de afgelopen weken gestart met een geweldig project. Ze doen vrijwillig mee aan de Trash Tag Movement. Dit betreft  één nieuwe trend op sociale-media, waarbij mensen over de gehele wereld worden gevraagd om een plek waar vuil gedumpt is schoon te maken, en voor- en na-foto’s te plaatsen op sociale media. De allereerste Trash Tag Challenge startte in Suriname met het initiatief van de fotograaf van het ochtendblad De Ware Tijd, Irvin Ngariman, in de Cultuurtuin en vond de navolging de afgelopen week zaterdag aan de Mathoerastraat, te Geyersvlijt plaats, waar een groep de omgeving schoonmaakte onder de naam Trash Tag Movement Suriname (#TTMS). Thans heeft ook een andere groep schoonmaakactiviteiten ontplooid aan de Shmeltzweg-Joannes Vermeerstraat; en de Petrusschool heeft tevens een beurt gehad. Dit weekend wordt de veelbesproken dump-locatie de Kleinestraat aangepakt door de groep TTMS. Het zal een grote uitdaging worden, want deze weg staat bekend om de extreme hoeveelheden grofvuil die dagelijks daar wordt gedumpt. Deze initiatieven zijn heel goed en Keerpunt hoopt dat meerdere mensen zich geroepen zullen voelen om hun omgeving schoon te maken en ook zo te houden. Er wordt nog veel vuil gedumpt in de verschillende zijwegen en men moet zeker bewust worden, dat dit gedrag nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu. #Tashtag is 100% een goed idee, als het nodig is om de mens bewuster van een schone omgeving te maken.

OPZETTELIJKE BRANDSTICHTING

De afgelopen weken was de stank veroorzaakt door rook in de vroege ochtend niet te harden in de gebieden rondom Paramaribo-Noord en het centrum. Deze rook was afkomstig van gras op percelen dat men opzettelijk in brand had gestoken om verkavelingsprojecten vrij te maken. Bewoners uit verschillende buurten heb hierover hun misnoegen geuit op sociale media en sommigen zijn zelfs naar de pers gestapt. De overlast van rook was vreselijk. Blootstelling aan rook kan ernstige gezondheidsgevolgen hebben. Mensen met astma, hartaandoeningen, hoge bloeddruk, chronische longziekten en allergieën behoren daarom alert te zijn. Ook moeten we extra waakzaam blijven over onze kinderen, want omdat zij een nauwere luchtpijp hebben, zijn zij sneller vatbaar voor een ontsteking wanneer zij vervuilde lucht inademen. Keerpunt vraagt zich af, waarom de bevoegde instanties niet hardhandig optreden tegen deze brandstichters? Het is toch strafbaar om opzettelijk brand te stichten en onbewoonde percelen in lichterlaaie te zetten? Dit soort (bos)branden worden verhevigd door oude autobanden toe te voegen, en hiermee komen er allerlei giftige stoffen vrij en die zorgen ervoor dat mensen hun gezondheid in gevaar worden gebracht. Vorig jaar oktober ontstond er ook al overlast van giftige rook die door brand op vuilstortplaats Ornamibo was veroorzaakt. Dagenlang hebben mensen in de buurten rond de vuilstortplaats last ondervonden van de stinkende rook. De situatie was zo ernstig, dat kinderen op school hierdoor onwel werden. Waarop wachten de ministeries van Volksgezondheid en JusPol eigenlijk, moeten er eerst doden vallen alvorens er maatregelen worden getroffen? Elke dag rond 18.00 uur ontstaan de rookwolken in de omgeving Tourtonne 4, omdat verkavelaars te gierig en beroerd zijn om machines in te huren voor de schoonmaak van de percelen. Hoelang moeten buurtbewoners nog deze rook doormaken? De foto die met een drone is gemaakt liegt er niet om. Zie de foto hieronder.

 

GEWELDDADIGE AANPAK

Dit keer is geen wenkbrauw van een leerling met een scheermes afgeschoren, maar werd een leerling door een leerkracht over het schoolerf gesleept. Het onderwijsveld staat de afgelopen periode bol van de stakingen en vechtpartijen. Hoewel vaker de nadruk wordt gelegd op studenten die leraren te lijf gaan, valt niet te ontkennen dat ook leerkrachten over de schreef gaan. Kinderen moeten respect hebben voor ouderen, maar ouderen moeten ook respectvol omgaan met de jeugd. Op een filmpje dat op sociale media circuleert, is een leerling te zien die op het schoolerf ligt en die door een leerkracht over het schoolerf wordt gesleept, een heel eind bij de klas vandaan. Het incident vond plaats op een lbo-school te Brokopondo. De leerling die in het filmpje te zien is, zit op een dependance (twee klassen) van een mulo die op hetzelfde erf gevestigd is. Zij wilde haar nichtje, dat op het lbo zit, te lijf gaan met een stoel. De leerkracht zette de leerlinge uit de klas, maar zij kwam de klas weer in en wilde alsnog haar nichtje te lijf gaan. De leerkracht zette haar toen weer buiten, waarna hij zijn boekje ver te buiten ging door haar over het erf te slepen. Het gebeurt vaker dat leerkrachten of schooldirecteuren handelingen plegen die niet door de beugel kunnen. Het schaadt de school en het imago van ons onderwijs. Wanneer iemand aangesteld wordt als schooldirecteur of leerkracht, wordt er gekeken of de persoon in kwestie beschikt over de nodige diploma’s. Maar iemand kan over de juiste diploma’s beschikken, maar dat wil nog niet zeggen dat de persoon bekwaam genoeg is om een bepaalde functie te vervullen. Niet elke onderwijzer slaagt erin om de pedagogische kennis die hij meegekregen heeft op de opleiding, in de praktijk te brengen. In dit geval beschikt de leerkracht in kwestie over een Amto-diploma; hij is dus niet pedagogisch geschoold, maar volgens berichten in de media, roepen andere leerkrachten vaker zijn hulp in wanneer ze problemen hebben met leerlingen. Minister Ferrier zei afgelopen donderdag in het parlement dat ze van plan is de leerkracht te ontslaan. Dat de leerkracht verkeerd heeft gehandeld, is duidelijk, maar de bewuste leerlinge was wel van plan haar nichtje met een stoel te lijf te gaan en kwam – nadat de leerkracht haar de klas had uitgezet, de klas wederom binnen en probeerde haar nichtje alsnog te lijf te gaan. Abop-parlementariër Edward Belfort, zei dat als de leerkracht ontslagen wordt, geen enkele leerkracht nog tussen vechtende leerlingen komt. En daar zit een kern van waarheid in. De actie van de leerkracht vraagt om een passende maatregel, maar alvorens tot ontslag over te gaan, zou de minister toch eerst alle betrokken partijen moeten horen: de leerling die bijna met een stoel geslagen werd, haar mede-leerlingen, de andere leerkrachten, de directeur. Ferrier zei dat het meisje dat door de leerkracht over het erf gesleept werd, fysiek en geestelijk beschadigd is. Hoe zit het met het meisje dat door deze leerlinge belaagd werd met een stoel? Daar repte zij in het parlement met geen woord over.

WAARSCHUWING

Op weg naar de verkiezingen op 25 mei 2020, lijkt het gepast u als lezer en volk te moeten waarschuwen voor de grote misleidingen die op u zullen afkomen. Omdat er geen sprake is van normen en waarden bij de paarse club, hebben ze het daar weer klaargespeeld en hebben een persoonlijke brief, bestemd voor een bepaalde persoon, laten voorlezen door twee nietsvermoedende DR-leden van die club, die op de koop toe het schrijven hebben verdraaid of men heeft deze leden de brief verdraaid aangeboden. Vreemd is deze handeling niet voor grote delen van de bevolking, die weten met wie zij te doen hebben. (tijger leugenaars). De schande voor de club kwam direct een dag na de ‘grote’ vergadering, toen door de granman van de inheemsen werd medegedeeld dat het niet de inhoud was van zijn originele brief en dat hij ook niet gezegd zou hebben dat andere politieke partijen niet welkom zijn. Zie hier weer de werking van de tijger leugenmachine. Ook werd er door de uit de dood verrezen president van Nickerie een onthulling gedaan, die niet met een korreltje zout genomen moet worden. Ten aanzien hiervan is er zelfs iemand geweest die zei dat kinderen en gekken meestal de waarheid spreken. Er van uitgaande dat deze ‘president’ van Nickerie tot een van deze twee groepen behoort, dan kan ik u meegeven dat het verhaal over een eenpartijstelsel geen grap is. De heren zullen er alles aan doen om aan de macht te blijven. U kunt zich waarschijnlijk nog herinneren dat anderhalf tot twee jaar geleden, er een delegatie onder leiding van Brammetje vertrok naar China, teneinde de nodige instructies en scholing te ontvangen met betrekking tot de invoer van een stelsel zoals men dat kent in dat communistisch land. Voor ons zal dit niets anders betekenen, dan: weg met de democratie. Alweer een aanwijzing dat indien we niet oppassen, we jammer genoeg het pad van Venezuela zullen opgaan. Een andere waarschuwing is dat van die wet die laatst werd aangenomen door de coalitie in De Nationale Assemblee, DNA, zonder de twee derde meerderheid die daarvoor nodig was. Zelfs die meneer met die korte lont, kon het zich niet voorstellen dat die pseudo-paarse juristen in DNA dit niet hebben kunnen voorkomen. Maar ja, dit soort fratsen haal je uit wanneer er sprake is van machtsdronkenheid. Men wil aan de macht blijven, koste wat het kost, teneinde zich verder te verrijken en u en ik verder te laten verpauperen. Het is belangrijk erbij stil te blijven staan en goed te volgen op welke ondemocratische manier paars bezig is het volk te misleiden en om de tuin te leiden. Het is zeker niet te veel u als volk erop te blijven attenderen, dat wij niet moeten toestaan dat ons hetzelfde overkomt als Venezuela. God behoede ons voor deze ellende. Laat u niet blind maken met nietszeggende verhaaltjes en leugens. Er waren twee tigri’s, waarvan één dood is en de andere ontwaakt uit zijn slaap en op de koop toe heel erg boos is. Als volk slaapt u niet, dus moet u als een makka klaar staan om die boze tigri te verslinden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, mind you.

Kort Geding.

ADHIN VERKONDIGT ZELF NONSENS

De kersverse NDP-ondervoorzitter, tevens vicepresident Ashwin Adhin, begrijpt de commotie niet over alle leningen die de regering Bouterse heeft gesloten. Hij zegt dat de oppositie het steeds heeft over de staatsschuld, maar volgens de vicepresident groeien de inkomsten van de staat elk jaar met een agrarische revolutie die nu gaande is en het verder exploiteren van de reserves van de natuurlijke hulpbronnen. ‘’Met deze groeiende inkomsten uit alle sectoren, zullen wij altijd in staat zijn onze schulden af te lossen’’, zegt Adhin. “Waarom zeuren ze over een schuld van US-dollar 2,5 miljard als de goud-, olie- en bauxietreserves van het land meer dan US-dollar 200 miljard zijn?” Over welke bauxietreserves heeft Adhin het? Suralco is al jaren niet meer actief en dat betekent ook al jaren geen inkomsten uit de bauxietsector. Maar als de staat een reserve van US-dollar 200 miljard bezit, waarom wordt er dan  à la dol geleend door deze regering? Dit soort verhaaltjes kan Adhin alleen vertellen aan mensen die totaal geen financieel economisch besef hebben. Dus laat hij zijn verhaaltjes vertellen in OCER, want alleen een stel paarsen zal hem geloven. Een groot deel van ze wordt toch gecategoriseerd onder de minst ontwikkelden in ons land. Als het zo goed gaat in Suriname, en zo slecht gaat met de wereldeconomie, dan zou de waarde van de Surinaamse dollar ten opzichte van de US-dollar veel hoger liggen dan wat die nu is. Adhin vindt dat er leugens worden verteld, maar kan hij ons uitleggen, waarom er weer SRD 670,1 miljoen als voorschot ter beschikking aan de staat wordt genomen bij de Centrale Bank van Suriname? Er is in de afgelopen 6 jaar zoveel geleend door de regeringen Bouterse I en II, dat wij momenteel komen op meer dan 100 binnen- en buitenlandse leenovereenkomsten. Op de website van het Bureau voor de Staatschuld, kan een ieder zien hoe het staat met de leningen vanaf het jaar 2012 tot en met 2018. De leenovereenkomsten zijn gedetailleerd uitgewerkt en geven de geleende bedragen aan en waarvoor het geld bestemd was. Nadat Keerpunt alle leenovereenkomsten nauwkeurig heeft bekeken, kan met zekerheid gesteld worden, dat de regeringen Bouterse I en II in de afgelopen 6 jaar het klaar hebben gespeeld grote buitenlandse en binnenlandse schulden te maken, zonder enige overweging hoe dit geld überhaupt terugbetaald zal worden. Er is uitgerekend door de oppositie, dat elke burger als gevolg van het leenbedrag van deze overheid, voor de toekomst een schuld heeft van US-dollar 31.974. Dat betekent dat de komende generaties deze schulden zullen moeten betalen. Volgens Adhin is deze stelling de ‘grootste nonsens’. Hij zegt dat Surinamers nog nooit een schuld hebben betaald. Hoe komt Adhin aan deze stelling? Misschien heeft hij weer een lesje nodig waar onze belastinggelden aan worden besteed. Het volk betaalt keihard mee aan elke lening en aan de hand van de schulden die de staat maakt, zal er minder geld overblijven voor bestedingen die het volk ten goede zouden moeten komen. Adhin heeft ook gesteld, dat Suriname voldoende rijkdommen bezit om de schulden te kunnen afbetalen. Maar zijn stelling zal alleen voordeel opleveren, als een regering kan bewijzen dat zij met geld weet om te gaan. Helaas is zijn Bouta-regerig tot nu toe daar niet in geslaagd. Ook zegt de vicepresident dat het geleende geld nodig is voor de ontwikkeling van het land. Maar het is nog altijd zo dat je pas verstandig leent, indien je in staat bent volgens afspraak en op tijd terug te betalen. Je moet ook altijd een onderpand geven, mocht het zover komen dat je toch het geleende bedrag niet terug kunt betalen. Het volk van Suriname is momenteel in deze situatie als onderpand ingezet door de regeringen Bouterse I en II, en we zullen dat pas goed merken, wanneer de schuldeisers hun geleende bedragen inclusief rentes komen opeisen. Vermoedelijk zal Adhin het niet voelen, wanneer het volk daadwerkelijk de schulden van deze regering moet aflossen, maar zolang die periode niet daar is, lijkt het wel alsof hij met zijn verhaaltjes de realiteit niet onder ogen wil zien. Met misleiding en onzin probeert hij burgers die pover ontwikkeld zijn, zijn verhaaltjes voor te houden. Volgens ir. Richard Kalloe, verkondigt de vicepresident leugens, want de kleine man moet uiteindelijk opdraaien voor alle schulden. Kalloe schroomt er niet voor aan te geven, dat hetgeen de vicepresident heeft gezegd op het podium in OCER, pure nonsens is. Verder legt hij de nadruk op het feit dat elke burger van het land, de totaliteit aan schulden die deze regering heeft genomen, gaat helpen betalen. Keerpunt is op basis hiervan de mening toegedaan, dat wanneer Adhin zijn leugens verkondigt, hij moet verwachten dat er goed onderbouwde kritiek zal volgen. Vooral wanneer zijn verhalen kant noch wal raken!

Abop staat open voor BEP en SDU

Na Seeka, gaat nu ook de Democratische Unie Suriname (DUS), op in de Abop. Hiertoe hebben beide partijen gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend. Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, staat open om ook te bundelen met de BEP en de nieuwe politieke partij van Celsius Waterberg, SDU. De strijd van 2020 is volgens hem de laatste voor het binnenland. “Deze laten wij niet voorbij gaan”, zegt Brunswijk. Hij gaf aan dat er gestreden zal worden tegen de NDP. Hij is ervan verzekerd dat de Abop, de NDP in 2020 zal verslaan. DUS-voorzitter Alfred Amoesi, zei dat het hoog tijd wordt dat de bewoners van het binnenland in eenheid leven. De tijd van slavernij is volgens hem voorbij. Brunswijk noemt de samenwerking ‘’een mijlpaal’’. Hij benadrukte dat de tijd is aangebroken om in het binnenland te bundelen om de strijd te kunnen winnen. Hij gaf aan dat de roep om de bundeling van de achterban komt en dat de partij slechts haar opdracht uitvoert. DUS-voorzitter Amoesi benadrukte dat de waarborgsom om deel te nemen aan de verkiezingen, niets te maken heeft met de stap van de partij om met de Abop samen te werken. In een verklaring stellen Abop en DUS dat ze als doel hebben de sociale, economische, politieke en educatieve belangen van het volk te behartigen. De steeds erger wordende economische crisis biedt volgens hen weinig perspectieven en heeft desastreuze gevolgen voor de welvaart en het welzijn van het volk. Beide partijen wijzen erop dat opeenvolgende regeringen vanaf de kiesregeling van 1948, de belangen van de inheemsen en de Marrons ondergeschikt hebben gemaakt aan andere belangen en belangengroepen. “Al geruime tijd dringen grote delen van het electoraat in het binnenland van Suriname aan voor een hechtere samenwerking van politieke organisaties met een binnenlandsignatuur”, aldus Abop en DUS.

 

door Johannes Damodar Patak

Doekhie: ‘Armoede is onmogelijk in dit land’

NDP-parlementariër Rachied Doekhie, heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assem-blee gezegd, dat niemand kan pinaren in dit land. “Armoe-de is onmogelijk in dit land. Bepaalde groeperingen kunnen het moeilijk hebben. Mensen met een beperking, zie-ke mensen en bejaarden die in hun jonge leven, het niet goed hebben geregeld. De rest noem ik luilakken. Ja les’ man ef ye pina ien a kondre disi”, zei Doekhie. Armoede is voor hem niet wanneer je naar meer verlangt, dat is volgens hem hebzucht. Hij vroeg zich af hoe iemand kan pinaren in dit land en zei dat mensen worden aangezet. Volgens Doekhie praat iedereen over de koers, terwijl de koers niets te maken heeft met hun leven. Het zijn volgens hem juist de mensen in het parlement die drie tot vier salarissen ontvangen die het hebben over armoede.
“Wanneer je denkt dat mensen pinaren en je genoeg krijgt uit je salaris. Jepi den sma en kom niet babbelen dat mensen pinaren”, zei Doekhie. Armoede bestaat volgens het assembleelid niet, maar wordt gecreëerd. Hij complementeerde mi-nister Gillmore Hoefdraad van Financiën die op dit moment in Marokko is voor het tekenen van een leenovereenkomst. “Hij mocht langer blijven en meer voor ons zoeken.” Doekhie gaf aan dat veel parlementariërs een he-leboel dingen willen, maar dat er niet geleend mag worden. Het moet ergens vandaan komen. “En zolang we leven, gaan we helpen om het terug te betalen, want we genieten nu ervan. En als we er niet meer zijn, zullen onze kindskinderen verder gaan, want zij gaan meer genieten. Wanneer je wilt genieten, moet je werken en betalen”, zei Doekhie. ‘’Eind van de maand wil je je salaris. We-gen worden geasfalteerd, daar is waar het geld gaat’’, sprak hij verder. Het geld dat geleend wordt, is volgens hem niet voor de president en Hoefdraad, maar het volk ziet waar het geld naartoe gaat. Parlementariërs moeten volgens Doekhie op-recht zijn en toegeven dat de salarissen ook verhoogd zijn. “Het is nooit leuk als je iets van jezelf moet verkopen, maar wees niet emotioneel. Volgens Doekhie is het enige wat je niet moet verkopen je vader, moeder, vrouw, kinderen etc. ‘’Maar als je vooruit wilt komen, seri.” Volgens Doekhie derft Surina-me veel inkomsten door het gebrek aan een goed belastingstelsel en controle. Als er een goede controle komt, kunnen volgens hem de leningen afgelost worden.

 

door Priscilla Kia

Vrijspraak geëist tegen Naarendorp en Hardjoprajitno

Officier van justitie Astrid Niamat, heeft vrijspraak geëist tegen de verdachten Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno.
Beiden staan terecht in het 8 December-strafproces. De openbare aanklager is van mening dat er niet voldoende bewijs is tegen de verdachten en dat ze op grond daarvan vrijgesproken moeten worden van alle rechtsvervolgingen. Hugo Essed, ad-vocaat van de nabestaanden, is van me-ning dat het Openbare Ministerie (OM) meer had kunnen doen om aan te tonen als de verdachten schuldig zijn bevonden of niet. Volgens hem kan de conclusie ge-trokken worden dat het OM niet valide is, omdat het onvoldoende gebruik heeft gemaakt van getuigen binnen dit proces.
Hoewel Essed het niet eens is met het OM en zich niet kan terugvinden in de eis voor vrijspraak, is hij wel van mening dat de burger dit moet aanvaarden. De advocaat geeft aan dat er ook geen harde feiten naar voren zijn gebracht waaruit geconcludeerd kan worden dat de verdachten onschuldig zijn. Essed geeft aan dat de officier een andere aanpak heeft gehanteerd dan de auditeur-militair bij de Krijgsraad. ‘’Dit is een van de redenen waarom ik zeg dat je aan de hand van zo een smal dossier niet tot zo een zware conclusie kan komen”, aldus de advocaat. De vervolgzitting is op 23 april.
Ten tijde van de executies in Fort Zeelandia, was Naaren-dorp minister van Buitenlandse Zaken. Hardjoprajitno, me-de-couppleger in 1980, was minister van Defensie. De po-litieke status die zij destijds hadden, hield beiden buiten het bereik van de Krijgsraad. Zij zijn aangemerkt als verdachten en moeten vanwege hun toenmalige functie, zich voor de strafrechter verantwoorden. De zaken van de overige verdachten in het 8 Decemberstraf-proces zijn behandeld door de Krijgsraad. Medio dit jaar wordt er uitspraak verwacht.

Jogi kreeg 123 ha grond in 2010

VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft op 12 juli 2010, veertig percelen toegewezen gekregen in grondhuur. Dit blijkt uit beschikkingen die de redactie onder ogen heeft gehad. Het gaat in totaal om 123.7655 ha aan grond in het district Saramacca te Damboentong III voor het uitoefenen van landbouw en veeteelt. Jogi om een reactie gevraagd, zegt dat hij niets te verbergen heeft. Hij erkent dat hij de gronden heeft gehad. “Ik heb de gronden gehad volgens de juiste procedures”, aldus de parlementariër.
Hij legt uit dat het om aanvragen gaat van zijn vader uit 1985 en 1986. Hij benadrukt dat zijn geval niet te vergelijken is met dat van RGB-minister Roline Samsoedien, die beschuldigd wordt van gesjoemel met gronden. Volgens Jogi heeft de minister gronden die door derden zijn aangevraagd, toegewezen aan zichzelf, familie en vrienden. “Ik heb conform de wettelijke bepalingen de gronden toegewezen gekregen”, zegt Jogi.
Hij nodigt een ieder uit om een kijkje te nemen naar de gronden die hij toegewezen heeft gekregen. “Ik heb ze niet voor zomaar gekregen. Ik nodig een ieder uit om een kijkje te komen nemen wat ik allemaal op de gronden doe.” Jogi benadrukt dat de gronden niet braak liggen, maar dat ze daadwerkelijk gebruikt worden voor landbouw en veeteelt.

door Johannes Damodar Patak

 

Minister Samsoedien weerspreekt beschuldiging grondruil

De minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft gisteren de beschuldigingen van Edward Belfort (Abop) als zou het ministerie 840 ha grond van de staat geruild hebben tegen 32 ha eigendom van een particulier, weersproken. Belfort heeft de kwestie afgelopen dinsdag naar voren gebracht in het parlement. Toen was de minister niet aanwezig.
Samsoedien gaf aan, dat Belfort niet heeft geschroomd om verregaande beschuldigingen te uiten aan haar adres. Zij zei niet te kunnen begrijpen dat Belfort geen bewijzen van deze transactie heeft overlegd in de vorm van een beschikking die door haar is ondertekend waaronder een notariële akte, een ruilovereenkomst, een hypothecair uittreksel of enig ander bewijs dat de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
“Dat zou van zorgvuldigheid hebben getuigd’’, zei Samsoedien die voorts stelde dat als Belfort niet slechts een gedeelte uit iemand anders werk had voorgedragen, maar op onderzoek was uitgegaan, zeker tot een andere conclusie zou zijn gekomen. ‘’Ik als minister van RGB, heb een dergelijke transactie nooit en te nimmer uitgevoerd, niet namens de staat en ook niet namens mezelf. De transactie bestaat dus niet’’, zei de minister. Zij deelde mee dat het bedrijf Dalian ten behoeve van het Fonds Woningbouw Lage Inkomensgroepen (FWLI) bouwt en dat er daarom een contract is gesloten tussen Dalian en het FWLI. Het zou volgens Samsoedien een simpel onderzoek zijn geweest. Belfort zou hiermee hebben voorkomen dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan zo een grote vorm van stemmingmakerij.
De minister hoopt dat hiervan geen herhaling plaatsvindt. Belfort reageerde door te zeggen dat hij niets anders had verwacht van de minister. Hij zei dat hij negen vragen heeft gesteld die onbeantwoord zijn gebleven. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gaf aan dat het nu gaat om de beweringen die hij heeft gedaan en dat de vragen in de ronde van de regering beantwoord zullen worden. Rosellie Cotino (NDP) zei dat de manier waarop de zaak gepresenteerd is in het parlement, zij gehoopt had dat Belfort bewijzen had en dat het geen leugen was. Zij vroeg Belfort om alsnog de bewijzen in te dienen. Keshopersad Gangaram Panday (NDP) gaf aan dat Belfort niet heeft kunnen staven wat hij heeft beweerd. Indien blijkt dat hij niet het nodige bewijs kan leveren, moet Belfort zijn verontschuldigingen aan de minister aanbieden.
Mahinder Jogi (VHP) wilde weten in wiens opdracht Dalian daar bezig is te bouwen en als er geen ruil heeft plaatsgevonden wie de eigenaren zijn, hoe en door wie het project waarmee Dalian bezig is, gefinancierd zal worden. Ook wilde hij weten wat de betrokkenheid is van de regering bij het project. Marinus Bee (Abop) wilde weten wat de titel is van de grond waarop de huizen worden gebouwd. De minister zei dat ze de titel van de grond kon natrekken. Echter de FWLI wordt beheerd door de SPSB. Dit fonds heeft ook de woningbouwprojecten op Richelieu, Waterland en Hanna’s Lust gefinancierd. Bee vroeg ook een afschrift van het contract, terwijl Jogi vroeg als de regering alle documenten en contracten met betrekking tot de bouw en financiering op dat terrein aan het parlement kan doen toekomen. Rachied Doekhie zei dat er geen kat-en-muisspel gespeeld moet worden, maar dat Belfort met de bewijzen moet komen.

door Priscilla Kia

SLM vlucht kreeg te maken met sterke windstoot

De SLM vindt het jammer te vernemen dat verscheidene sociale media kanalen en online kranten, er melding is gemaakt als zou er iets mis zijn gegaan bij de landing van vlucht PY993/3 april 2019, uitgevoerd door de Airbus A340 van Air Belgium. Tijdens de landing kreeg het vliegtuig te maken met een plotselinge sterke windstoot, waardoor de bemanning van de cockpit genoodzaakt was volgens internationale voorgeschreven luchtvaart veiligheidsmaatregelen te handelen. Er werd een go-around (doorstart) uitgevoerd en de landing daarna geschiedde kundig en veilig. Zoals gebruikelijk, werden de passagiers door de captain geïnformeerd met betrekking tot het bovenstaande. In de luchtvaart is een go-around geen ongebruikelijke procedure en alle piloten worden hiervoor getraind.

Ferrier zal niet schromen leerkracht te ontslaan

Onderwijsminister Lilian Ferrier gaf gisteren in De Nationale Assemblee aan, dat ontslag niet is uitgesloten voor de leerkracht die een leerling mishandelde. In een filmpje op sociale media, is te zien hoe de leerkracht de leerling over het schoolerf sleept. Het filmpje was gisteren ook te zien in het programma In de branding. De leerkracht geeft les aan een lbo-school te Brokopondo. De betrokken leerkracht is intussen geschorst.
Docenten van de lbo-school zijn afgereisd naar Paramaribo om bij het ministerie te pleiten voor hun collega, maar dit verzoek wees de minister af. Volgens Ferrier is mishandeling van kinderen bij wet verboden en letten de buitenlandse mogendheden er streng op. Zij gaf verder aan dat de besproken leerkracht onbevoegd is. Volgens de minister beschikt hij over een Amto-diploma en is hij daardoor op de school geplaatst. Vanmorgen reisde er een delegatie van het ministerie af naar Brokopondo om te praten met de leerlingen.
Parlementariër Raymond Sapoen, zegt desgevraagd dat als het onderwijsbestuur goed functioneerde, deze kwestie niet op het bord van de minister hoefde te komen en al helemaal niet in het parlement besproken hoefde te worden. Hij is van mening dat het erop lijkt alsof de leerkracht in de fout is gegaan, maar er moet volgens hem wel nagegaan worden wat hem tot deze handeling heeft gedreven. Wat de oorzaak ook is, Sapoen blijft erbij dat de leerkracht nooit aan het lijf van de leerling had moeten komen.
De parlementariër zegt dat hij liever geen uitspraak doet over eventueel ontslag. Volgens hem is er een onderzoek gaande en zal de uitkomst moeten uitwijzen welke strafmaatregel passend is.
Sapoen geeft aan dat het inzetten van iemand met een Amto-diploma een normale zaak is. Volgens hem worden vooral in het binnenland mensen met een dergelijk diploma ingezet, omdat daar het leerkrachtentekort het grootst is. De parlementariër is wel van mening dat deze leerkrachten een training moeten volgen waardoor ze leren hoe om te gaan met bepaalde situaties.

Suriname nog steeds drugsdoorvoerland

Volgens het in maart 2019 uitgegeven International Narcotics Control Strategy Report van het Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs van de Verenigde Staten van Amerika (VS), is ons land nog steeds een transit country for illicit drugs (drugsdoorvoerland) voor drugs afkomstig uit Zuid-Amerika naar Europa, Afrika en in minder mate naar de VS. Cargo containers worden het meest gebruikt voor het transport van illegale drugs, maar ook kleine vissersboten, commercieel en private luchttransport en menselijke koeriers.
Het dunbevolkte kustgebied van ons land en het geïsoleerde binnenland, samen met de zwakke grenscontroles in infrastructuur, maken het opsporen en onderscheppen van illegale drugs moeilijk. De VS roepen Suriname op om corruptie te bestrijden en meer maatregelen te treffen om de effectiviteit van drugsbestrijdingsinspanningen binnen ons land te verbeteren, eveneens onderzoekingen en vervolgingen. Het rapport geeft aan dat Suriname geen bronland is van illegale drugs of chemicaliën die worden gebruikt om drugs te maken.
Hoewel de regering officieel tegen de drugshandel is, is ons land praktisch niet in staat om drugshandelaren op te pakken en te vervolgen vanwege de druggerelateerde corruptie, bureaucratische hindernissen en het gebrek aan materiële en financiële middelen. Het Korps Politie Suriname (KPS) is verantwoordelijk voor het detecteren en bestrijden van druggerelateerde activiteiten.
In het rapport staat dat het KPS over vijf units beschikt voor specifieke drugscontrole-verantwoordelijkheden.
In de eerste negen maanden van 2018 is er ongeveer 748 kg cocaïne, 16.4 liter vloeibare cocaïne, 569,1 marihuana, 875 gram hasj, 524 gram XTC-poeder en 540 pillen onderschept. Volgens het rapport is er in 2018 minder cocaïne onderschept dan in de eerste drie kwartelen 2017, maar wel meer marihuana en XTC. In het rapport wordt ook gesproken over de onderschepping van de semi-duikboot vorig jaar in Saramacca met behulp van Amerikaanse autoriteiten en lokale rechtshandhavingsdiensten. Twee weken hierna werd er een vliegtuig, een Cessna 210, onderschept met aan boord 488 kg cocaïne. De procureur-generaal heeft vorig jaar in totaal 139 druggerelateerde zaken ontvangen van de politie voor additioneel onderzoek, waarvan 71 voor de rechter kwamen.
In het rapport wordt gezegd dat corruptie in vele overheidsgebouwen doordringt, hetgeen de overheidsonderzoeken beïnvloedt. Ook wordt er gewezen op de aanname van de Anticorruptiewet in De Nationale Assemblee (DNA) in oktober 2018. De wet is nog steeds niet afgekondigd door president Desiré Bouterse. Ook wordt er uitgekeken naar de integriteitscommissie die de minister van Justitie en Politie beloofd heeft in te stellen binnen drie weken, nadat tien politieambtenaren zijn gearresteerd, waarvan vijf in druggerelateerde zaken.
Volgens het rapport is het zeldzaam dat er strafrechtelijke onderzoek en vervolging komt voor vermoedelijke corrupte handelingen. Echter is in oktober vorig jaar aan een douaneambtenaar negen maanden gevangenisstraf opgelegd en aan een inklaarder twee maanden in een van de grootste drugszaken van 2017, waarbij er getracht is 395 kg drugs te verschepen in een container. In dezelfde periode zijn in Nederland, Frankrijk en de VS, hoge overheidsfunctionarissen veroordeeld voor drugssmokkel.
Het rapport wijst ook op het uitblijven van het Nationaal drugsbestrijdingsplan welke in 2015 is vervallen. De regering heeft aangegeven, dat het nieuwe plan voor 2018-2022 in afrondende fase is.

USD 25 miljoen financiering zal prijzen basisgoederen omlaag brengen

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft in samenwerking met de International Islamic Trade Finance Cooperation (ITFC), een financieringsfaciliteit gesloten van US-dollar 25 miljoen voor het project: Financiering van de import van grond- en hulpstoffen, agrarische input en medicamenten. Financiënminister Gillmore Hoefdraad, vertoeft momenteel in Marokko voor het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst. Volgens HI&T-minister Stephen Tsang, zullen dankzij dit project onder andere de prijzen van de basisgoederen omlaag gebracht worden. Het project werd vandaag gelanceerd op HI&T en duurt een jaar.
Het project heeft daarnaast ook als doel het bevorderen van een hogere lokale productie, meer importvervanging en export; hogere bijdrage en toegevoegde waarde van de lokale private sector aan de economie en een optimale voorziening in de behoefte aan lokaal geproduceerde basisgoederen. Wat het bovenstaande betreft, is er een commissie ingesteld onder leiding van S. Sewgobind, waarin vertegenwoordigers van HI&T, LVV, Volksgezondheid, RO en Financiën zitting hebben. Sewgobind gaf aan dat de eerste partij goederen verwacht wordt in augustus/september.
Geen enkele land is uitgesloten voor import. Het gaat om tien geselecteerde basisgoederen, enkele zijn: meel, melk, kippenvlees, pindakaas en poederzeep. Wat de land- en tuinbouwartikelen betreft, gaat het onder andere om chemische bestrijdingsmiddelen, waar pesticiden er een van is.
Tsang gaf verder aan, dat het beleid gericht is op de bevordering en stimulering van de lokale productie van basisgoederen en om de beschikbaarheid en betaalbaarheid daarvan te garanderen. HI&T zal de algehele coördinatie van de voorbereiding, uitvoering, distributie, voorlichting en evaluatie voor de uitvoering van het project op zich nemen.
“De commissie zal namens het ministerie een openbare internationale aanbesteding houden, om de goederen op haar naam te betrekken en deze verder over te dragen aan de afnemers conform de hoeveelheden en technische specificaties van de producten”, aldus Tsang. Dit zal geschieden nadat er een contract is getekend en er een tegenwaarde in SRD gestort is bij de Centrale Bank van Suriname. De leverancier die in aanmerking komt, zal een leveringsovereenkomst tekenen en wordt rechtstreeks door de ITFC betaald.
“De importeer in Suriname zal geen zorgen hebben om naar valuta te zoeken op de zwarte markt, maar hier de importwaarde in SRD voldoen volgens de bankkoers en de ITFC zorgt voor de betaling van de handelsleverancier in valuta”, aldus Tsang. Volgens hem gaat het hier om een win-winsituatie. De prijzen van de basisgoederen zullen omlaag gaan.
Het aanbestedingsproces voor de aankoop van diverse basisgoederen met internationale publicatie van een algemene bekendmaking, is de general procement notice (GPN). Dit aanbestedingsproces betreft de financiering van importen van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen, medicijnen, medische verbruiksartikelen en input voor de landbouw en tuinbouw.

 

door Kimberley Fräser

ABS-directeur ontkracht beschuldiging Hoefdraad

Iwan Sno, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), heeft vanmorgen op een persconferentie de beschuldiging van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, door middel van een presentatie ontkracht. Hoefdraad verwijt het ABS dat het in 2009 de cijfers van het bruto binnenlands product (bbp) heeft gemanipuleerd ten gunste van de toenmalige regering.
Sno gaf aan dat het ABS geen statistieken produceert ten gunste van regeringen, maar op basis van internationale standaarden, waaronder de tien geboden van de statistiek. Op de uitnodiging van het ABS stond als agendapunt: ‘een verrassing’. Gehoopt werd dat Hoefdraad aanwezig zou zijn op de persconferentie, omdat Hoefdraad op 22 maart via de voorzitter van de Commissie Statistiek, de cijfers van het bbp had opgevraagd, nadat hij het ABS op 21 februari in het parlement had beschuldigd van manipulatie. Echter vernam het ABS op laatst moment dat Hoefdraad in het buitenland vertoeft en dat er niemand is om hem te vertegenwoordigen.
Sno gaf aan dat hij door de toenmalige governor van de Centrale Bank, wijlen André Telting, gevraagd was om de bpp-cijfers eerder uit te geven. Het is het ABS toen gelukt om in mei 2010 de cijfers uit te brengen. De ABS-directeur benadrukte dat deze nimmer zes maanden eerder zijn gegeven zoals Hoefdraad beweert, maar ongeveer twee en een halve maand eerder. Normaal kwamen de bbp-cijfers in juli uit. Dit was vanaf 2005-2008 het geval. Volgens SNO probeert de minister het accent te verleggen door het te hebben over slechts een telefoontje vanuit de moederbank. Sno benadrukte dat elke governor een beroep op het ABS mag doen om de bbp-cijfers eerder uit te geven. Hij gaf aan dat het geen vreemde zaak is en dat hij het hierover schriftelijk heeft gehad met de voormalige minister van Financiën, Wonnie Boedhoe. Voor hem is de zaak technisch afgehandeld. Sno zei dat het hem bevreemdt dat Hoefdraad na jaren plotseling de bpp-cijfers van 2009 aanhaalt. Hij zei dat indien er wederom een beroep wordt gedaan op het ABS om eerder cijfers uit te brengen en het lukt, dat er dan geen tweede schatting zal komen, omdat politici volgens hem in ons land niet volwassen genoeg zijn om te begrijpen dat de tweede inschatting hoger of lager kan zijn.
Uit correspondenties met collega’s uit de regio, liet Sno zien dat het normaal is dat de tweede inschatting of hoger of lager is. Ook vroeg hij zijn collega’s hoe hun ministers van Financiën reageerden hierop. Uit correspondentie bleek dat de ministers er niet blij om waren, “maar ze zeiden geen onnodige dingen”, aldus Sno. Hij benadrukte dat hij niets te verbergen heeft en dat hij nog steeds open staat voor een openbaar debat met Hoefdraad of een debat in het bijzijn van het ABS-bestuur.
Sno blijft erbij dat Hoefdraad een lafaard is. Volgens hem doet de minister uitspraken zonder dat hij bewijs heeft. Hoefdraad noemde Sno ‘’mentaal gestoord’’. Sno presenteerde vandaag zijn curriculum vitae aan de pers en verschillende lidmaatschappen van internationale organisaties. Ook is hij in 2012 benoemd tot commandeur. Sno staat nog altijd open om door middel van dialoog zaken uit te praten met Hoefdraad. Hij merkt op dat de minister in het parlement vragen moest beantwoorden over het ontslag van Glenn Gersie, maar plotseling het ABS besprak. Sno vreest niet dat hij zijn baan zal verliezen. “De minister zal wel met een goede reden moeten komen”, zei hij. Over de deskundigheid van Hoefdraad wenste hij geen oordeel te vellen, hij laat dit over aan de president die ministers benoemt en ontslaat.
Nu de minister zich zo opstelt, vraagt de ABS-directeur zich af als de minister dit alles niet van tevoren in elkaar heeft gezet door allereerst de subsidie niet op tijd over te maken. Hij verklaarde dat alle reserves van het ABS uitgeput zijn. “Hoe kunnen wij statistieken produceren wanneer het personeel door late storting van de subsidie niet over zijn lonen kan beschikken en acties voert”, aldus Sno.

door Johannes Damodar Patak

 

‘Vabi brug’ kost US-dollar 13 miljoen

De nieuwe brug over het Saramaccakanaal, kost Suriname ongeveer US-dollar 13 miljoen. Dit maakte Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, vanmorgen bekend tijdens een persconferentie. Het ligt in de bedoeling dat de brug op 13 april aanstaande wordt opengesteld voor het verkeer. Vooral voor het vrachtverkeer is de brug een uitkomst, omdat over de oude brug nabij Saron, geen zwaar verkeer meer mag rijden. De minister bedankte alle actoren die mee hebben gewerkt aan dit project en gaf aan dat de brug technisch al is opgeleverd.
Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zei dat deze brug ervoor zal zorgen dat het verkeer over de Van ’t Hogerhuysstraat zich vlotter kan bewegen naar het noorden en het zuiden.
Volgens hem is er ook voor gezorgd dat vanuit de tussenwegen er geen verkeer meer komt op de Van ’t Hogerhuysstraat. “Het ligt in de bedoeling dat het verkeer dat zich in de binnenwijken bevindt, helemaal achter in de rij aansluit. Dit om stremming van het verkeer op de hoofdweg te voorkomen”, zegt Wip. Hij doet een oproep op de gemeenschap om de pijltjes op de verkeerslichten te volgen.
De politie zal na de opening van de brug zorgen dat het verkeer in goede banen wordt geleid. Echter wijst ze de gemeenschap erop dat naarmate de gemeenschap bekend is met de nieuwe verkeerssituatie, er wel sancties zullen volgen indien weggebruikers zich niet houden aan de verkeersregels.

Vervuiling

Al geruime tijd zijn skalians actief in het stuwmeer, met als gevolg dat het water troebel is geworden. Ook in Brownsberg is op sommige plaatsen het water vervuild, dit vanwege de goudwinning die plaatsvindt in het natuurreservaat. Verschillende milieuorganisaties hebben hierover aan de bel getrokken bij de regering, maar tot nog toe is geen actie ondernomen.
(Foto’s: Save Suriname)

Verbranden van vuil- of gras bij wet verboden

We zijn wederom in een periode van droogte, de piekperiode van de kleine droge tijd. Volgens de meteorologische dienst kan deze periode nog enkele dagen aanhouden. Doordat aan dit seizoen een verhoogd risico van brandgevaar is gekoppeld, wordt de brandweer vaker aangesproken. De vuil- en grasverbrandingen komen het meest voor in deze periode van droogte. Dagelijks rukt de brandweer gemiddeld 30 keer uit naar vuil- of grasbranden.
Grasbranden kunnen soms spontaan ontstaan, maar de meeste gras- en vuilverbrandingen zijn te wijten aan on- of bewust menselijk handelen. Het Korps Brandweer Suriname (KBS) wijst erop dat het stichten van vuil- of grasbranden bij wet verboden is. Dit onmaatschappelijk gedrag heeft ook een schadelijk effect op het milieu, met name in de woonwijken. Door de frequente meldingen van deze branden, is het KBS niet altijd in staat om ‘multi’ simultaan op te treden. Een van de trekkers van de tank met bluswater (20.000 liter) kon gisteren door een technisch mankement enkele uren niet gebruikt worden, waardoor de druk op de ‘zorg’ werd vergroot.
Het KBS doet een beroep op eenieder om geen vuil of gras te verbranden en degenen die dat doen, ervan te overtuigen het na te laten. Bij ontdekken hiervan wordt gevraagd gelijk de brandweer te bellen op het nummer 110 of de dichtstbijzijnde brandweerpost in uw omgeving (ook al ondervindt u op dat moment geen directe overlast). Als het gaat om veelplegers (bijvoorbeeld buurtbewoners die zich veelvuldig hieraan schuldig maken), wordt u op het hart gedrukt de politie te bellen. Het verbranden van gras en vuil heeft meerdere aspecten dan brandveiligheid alleen: gezondheid, milieu, verkeersveiligheid, enzovoorts, zijn allemaal aan de orde bij dit vraagstuk.
Aan de kampeerders, recreanten, vissers, jagers en anderen, wordt een dringend beroep gedaan verantwoord om te gaan met de natuur: ga voorzichtig om met sigarettenpeukjes, doof deze helemaal uit en zorg voor een asbak of opvang. Voorkom het koken onder bomen, let op laaghangende (dorre) takken. Houd uw vuurplek op minimaal 3 meter schoon en geheel vrij van begroeiingenstrooisel om loopvuur te voorkomen. Wees alert en houd een emmer met ongeveer 20 liter water gereed. Laat de plek zoveel mogelijk achter, zoals u die heeft aangetroffen en indien mogelijk: NETTER!

Situatie bij RGD dreigt te escaleren

De situatie bij de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) dreigt te escaleren. Al geruime tijd is erop het hoofdkantoor sprake van spanning tussen de waarnemend RGD-directeur Edwin Noordzee en het personeel. De redactie heeft de hand weten te leggen op een brief van een directielid van de RGD (naam bekend bij de red.). In de brief wordt Noordzee erop geattendeerd dat hij niet consistent en richtig beleid voert op het RGD.
De aanleiding van de brief is de voordracht van medewerker F. Madjoe voor een benoeming. Noordzee is het hier niet mee eens en heeft via een schrijven getracht de benoeming te stuiten. Bij de brief waren medische documenten en kopie attesten ingesloten. De krant nam contact op met Noordzee, die via zijn secretariaat liet weten dat er teruggebeld zou worden. Ter perse gaan van deze editie was dat nog niet gebeurd.
Het directielid wijst Noordzee erop dat het onacceptabel, onprofessioneel en onethisch is om zo om te gaan met een medewerker en dat dit gedrag niet hoort bij een waarnemend directeur. Volgens het directielid zou de directeur integendeel functies hebben gecreëerd om bepaalde medewerkers te accommoderen.

Noordzee zou zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van de geheimhoudingsplicht. In de brief distantieert het directielid zich van het schrijven van Noordzee om op een dergelijke manier een personeelslid te schaden.
De redactie verneemt uit een andere betrouwbare bron dat de Bond Personeel bij de RGD (BPRGD) het spelletje met Noordzee meespeelt. Afgelopen maandag zou de bond op een algemene ledenvergadering ook de fout in zijn gegaan door het medische dossier van Madjoe in het openbaar te bespreken. Vernomen wordt dat de leden van de bond heel erg ontevreden zijn en niet meer weten bij wie zij moeten aankloppen.
BPRGD-voorzitter Robby Naarendorp, ontkent tegenover de krant dat het medisch dossier van Madjoe is besproken op een ledenvergadering. Hij legt uit dat hij het slechts had over de criteria voor een voordracht, toen er plotseling uit de zaal werd geschreeuwd dat de desbetreffende medewerker onder behandeling is van een psychiater. Naarendorp benadrukt nimmer te hebben gesproken over iemands medische toestand en dat hij dat ook nooit zou doen.
Op donderdag 28 maart heeft de accountant van de RGD, T&H Groep, een presentatie gehouden over het reilen en zeilen van de RGD. Onder directeurschap van Noordzee is er mismanagement van ruim SRD 9 miljoen geconstateerd. Naarendorp is hiervan niet op de hoogte.
Jennifer Vreedzaam van de vaste commissie van het ministerie van Volksgezondheid, heeft onlangs in het parlement onthuld dat de RGD al twee jaar geen premies heeft afgedragen aan het Staatsziekenfonds (SZF). Het personeel vreest dat zijn medische dekking niet gegarandeerd is. Ook is er al geruime tijd geen pensioenpremie gestort. Volgens Naarendorp worden zaken eenzijdig aangehaald. Hij geeft aan dat het SZF de RGD integendeel niet op tijd uitbetaalt voor geleverde diensten. Ook bij het Diakonnessenzieken-huis is dit het geval.
Naarendorp merkt op dat Noordzee vanuit alle kanten wordt tegengewerkt. Volgens hem azen meerdere mensen op zijn functie. Hij geeft aan dat de bond Noordzee zal ondersteunen zolang het om de waarheid gaat. De bondsvoorzitter hoopt dat president Desiré Bouterse ingrijpt bij de RGD.

Bankiersvereniging ontwikkelt opleidingshuis met FHR en Welten

Op 29 maart 2019 heeft de Surinaamse Bankiersverenging, een Memorandum of
Understanding (MOU) getekend met Welten International B.V. en het FHR Institute
for Higher Education. Deze MOU stelt de voorwaarden vast van de samenwerking
tussen deze partijen. De samenwerking houdt in dat er door Welten, FHR en de
Surinaamse Bankiersvereniging, een opleidingshuis ontwikkeld zal worden, uitgaande
van de behoeften van de bancaire- en verzekeringssector en aansluitend bij de huidige
eisen van de financiële dienstverlening.
De Surinaamse Bankiersverenging stelt als voorwaarde dat integer en goed opgeleid
personeel cruciaal is, om de bancaire- en verzekeringssector solide en integer te
houden. Met de hoge internationale standaarden waaraan voldaan moet worden en
de zorgplicht van banken, is de financiële sector genoodzaakt zich verder te
ontwikkelen. Derhalve is het noodzakelijk dat de financiële sector, goed en gedegen
opgeleid personeel met de juiste kennis en vaardigheden in dienst heeft. Tot op heden
werden deze opleidingen niet aangeboden in Suriname. Deze opleidingen zijn
bestemd voor de medewerkers van de Surinaamse banken en
verzekeringsmaatschappijen. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft in haar
jaarprogramma opgenomen dat er gewerkt zal worden aan een volledig
opleidingshuis in samenwerking met Welten en FHR.
In de MOU is onder andere opgenomen dat Welten naast de bestaande twee modules,
Module Financiële Dienstverlening en Module Bancaire Sector, nieuwe financiële
modules zal ontwikkelen. Lokale docenten, werkzaam bij het FHR Institute for Higher
Education en/of de diverse financiële instellingen, zullen getraind worden in het
verzorgen van deze modules aan bankiers en verzekeraars. Welten bezit over kennis
en opleidingen die nodig zijn om de Surinaamse bancaire- en verzekeringssector te
versterken. Het FHR Institute for Higher Education zal zorgdragen voor de
duurzaamheid van de opleidingen. Deze samenwerking tussen Welten en FHR zal op
basis van daartoe strekkende afspraken plaatsvinden onder auspiciën van de
Surinaamse Bankiersvereniging. Het streven is om ingaande juli 2019, te starten met de nieuwe
modules en het trainen van lokale docenten.

Strafeis tegen Naarendorp/Hardjoprajitno vrijdag

Het Openbaar Ministerie (OM) zal vrijdag zijn strafeis tegen de verdachten Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno in het 8 Decemberstrafproces presenteren aan de rechter. Gisteren werd de zaak voortgezet in het tweede kanton. Op de rol stond de dagvaarding van de getuige tevens verdachte Iwan Dijksteel. Echter is hij niet verschenen. Tegen hem werd op de zitting van donderdag 14 maart medebrenging gelast. Hij werd niet aangetroffen op zijn woonadres. Op verzoek van de rechter heeft het OM volstaan met de eerdere verklaring van Dijksteel die hij tijdens het gerechtelijk vooronderzoek aflegde bij de rechter-commissaris. Met de strafeis vrijdag zullen alle zaken in het 8 Decemberstrafproces afgerond zijn. Bij de Krijgsraad zijn de andere zaken reeds in november afgerond. Naar verwachting zal er nog in dit jaar een uitspraak komen.

PL bekommert zich om kleine partijen

De Pertjajah Luhur (PL) is voornemens om de waarborgsom die politieke partijen moeten betalen bij deelname aan de verkiezingen, voor te schieten. Dit bedrag ligt, afhankelijk van de grootte van de partij, tussen de SRD 80.000 en SRD 100.000. Voor elk lid betaalt een partij SRD 25.
De PL wil kleine partijen helpen die financieel niet in staat zijn dit bedrag op te brengen. Partijen die zich aanmelden voor de lening, moeten wel aan kunnen tonen dat zij kunnen voldoen aan de 1 procentregeling. “Ze moeten kunnen aantonen in welk gebied zij verzekerd zijn van stemmen”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo Hij benadrukt dat alleen partijen moeten meedoen aan de verkiezingen indien zij verzekerd zijn van verkiezingswinst. Volgens Somohardjo leven we in een democratische rechtstaat en moet elke partij de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan de verkiezingen. Het ontbreken van voldoende financiële middelen, moet volgens hem geen drempel vormen voor deelname.
Somohardjo zegt dat het voor zijn partij geen probleem is om de waarborgsom te betalen, omdat zij bij elke verkiezing verzekerd is van winst. Hij is verder van mening dat na het behalen van het aantal zetels, de partij meteen haar waarborgsom terugbetaald krijgt. Somohardjo pleit voor een efficiënte en snelle afhandeling door het Centraal Stembureau, het orgaan dat belast is met het beheer van dit bedrag.

Valies bezorgd over onderwijs

De ex-voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Wilgo Valies, is van mening dat leerkrachten beter voorbereid moeten worden op gewelddadige situaties, bijvoorbeeld waarin leerlingen met elkaar op de vuist gaan. Onlangs verscheen er een filmpje op sociale media, waarbij een leerling een medeleerling over de grond sleurt. Valies geeft aan dat het onderwijs zeer zorgwekkend aan het worden is. De leerkrachten moeten er volgens hem alles aan doen om de leerlingen op het rechte pad te houden.
“Het komt de laatste tijd vaker voor dat leerlingen op de vuist gaan”, zegt valies. Volgens hem heeft dat ook te maken met de situatie in het land. Leerlingen zijn gauw op hun teentjes getrapt en nemen problemen die thuis spelen, mee naar school. Valies is van mening dat ervoor de leerlingen meer recreatie moet komen, ook moet er een zodanig systeem gecreëerd worden dat leerlingen meteen in de maatschappij terecht kunnen. “Leerlingen raken al gefrustreerd wanneer ze ontdekken dat ondanks het feit dat er aan hen gezegd wordt te blijven studeren, er niets voor hen weggelegd is in de maatschappij ”, geeft Valies aan.
Hij maakt zich ook zorgen over het veelvuldig gebruik van mobieltjes, waarmee van alles wordt opgenomen en op sociale media gepost. “Scholieren moeten gaan beseffen wat op sociale media kan en wat niet”, aldus de ex-voorzitter.

Suriname derft inkomsten door padiekafverbranding

In ons land wordt het kaf van padie verbrand. Dit ge-beurt in gebieden waar ook woonwijken gevestigd zijn en zorgt voor enorme rookoverlast en ademhalingsproblemen. Opeenvolgen-de regeringen zijn er niet in geslaagd om dit probleem aan te pakken.
Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Suri-naamse Padieproducenten (BSP), zegt desgevraagd dat het verbranden van pa-diekaf meerdere malen aan de orde is gekomen. Suri-name derft volgens hem in-komsten door niet te investeren in het verwerken van padiekaf. Padiekaf kan ge-bruikt worden voor het op-wekken van energie. In de-cember 2016 had voormalig EBS-directeur Rabin Parmessar, meegedeeld dat het energiebedrijf van plan was een kleine energiecentrale op te wekken met padiekaf. Hiertoe zouden er zelfs al gesprekken zijn gevoerd met assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons omtrent nieuwe wetgeving. Bhik-harie merkt op dat er sinds jaar en dag plannen klaarliggen om het probleem van padiekafverbranding op te lossen, maar de beleidsmakers voeren de plannen niet uit. Hij haalt aan dat er ook plannen waren voor het opzetten van een bedrijf door Indiërs om energie op te wekken. “Er is niets van terechtgekomen”, zegt de BSP-voorzitter.
Hij benadrukt dat er voldoende padiekaf is om energie op te wekken.
Hij erkent dat het verbranden van padiekaf schadelijk is voor de mens en het milieu. Echter begrijpt hij ook niet hoe het komt dat er vergunningen zijn verstrekt voor het opzetten van pelmolens in bewoonde gebieden. Het verbranden van padiekaf brengt grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer ten nadele van de aarde. Dit zorgt voor klimaatverandering. In Suriname wordt er op grote schaal padiekaf verbrand. Bhikharie is niet hoopvol dat erop korte termijn verandering hierin zal komen.
“Iedereen blijkt een oplossing te hebben voor padiekafverbranding”, zegt de BSP-voorzitter. Hij vraagt zich af waar de investeerders zijn die staan te popelen om te investeren in ons land.

door Johannes Damodar Patak

Aandacht gevraagd voor ontwikkeling rijstsector

Jitendra Kalloe (VHP) heeft afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Volgens Kalloe heeft de regering heel weinig gestopt in de agrarische sector, met name in de rijstsector.
De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft de afgelopen jaren elk seizoen petities moeten aanbieden aan de assemblee, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het Kabinet van de President om te praten met de verschillende actoren over de padieprijs van SRD 85, terwijl de kostencalculatie SRD 130 is. Echter zonder enig resultaat. De vicepresident heeft tijdens zijn jaarrede aangegeven, dat er een uitbreiding zou zijn van 20.000 ha grond en dat er meer geproduceerd zou worden. Desondanks is vanaf 2017 een daling te zien in de rijstproductie. Kalloe vroeg de regering hoe Suriname op deze manier een voedselschuur kan worden. Ook de pompen van Wageningen doen het niet, waardoor boeren problemen hadden met de inzaai. De aangekochte pompen zijn er, maar zeker een deel kan niet ingezaaid worden, omdat de civieltechnische werkzaamheden voor installatie nog uitgevoerd moeten worden. Kalloe gaf aan dat de regering had aangegeven, dat de pompen al in 2018 operationeel zouden zijn, maar dat dat nu in 2019 zal geschieden.
Kalloe stond ook stil bij het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron) dat maar 550 ton zaaizaad kan leveren. Hij vroeg de regering wanneer overgegaan zal worden tot uitbreiding.
Er is volgens hem tenminste 5000 ton zaaizaad nodig om alle 30.000 hectare grond te planten. Echter is Adron niet in staat voor 3000-4000 ha zaaizaad te leveren, waardoor boeren genoodzaakt zijn voor 70 procent zaaizaad te halen uit Guyana. Volgens Kalloe kan Suriname pas een agrarisch land worden als de regering een politieke wil heeft. De Wakaypompen zijn ook aan revisie toe. Doordat de pompen niet allemaal gereed staan, kan 17.000-18.000 ha niet bevloeid worden, terwijl het al drie maanden lang extreem droog is.
Voorts pleitte Kalloe voor een onderzoek in de kwestie van de Stichting Machinale Landbouw (SML) waarbij dit parastatale bedrijf is uitgegeven aan het particuliere bedrijf Westland Sama Group N.V. Kalloe wilde weten als er hier geen sprake van corruptie, omdat DNA nooit een mededeling heeft gehad dat een parastataal bedrijf door de regering overgedragen is op naam van Sama Group NV.
Volgens hem wordt niet alleen het volk, maar ook het parlement misleid, omdat heel weinig mensen kennis dragen van de activiteiten in de agrarische sector.
Kalloe haalde aan dat SML met alle objecten namelijk de pellerij, de drogerij, de op-slag etc., is overgedragen aan Sama Group op 23 oktober 2017.
“Wij weten dat als de regering zou overstappen om te privatiseren, een zekere getaxeerde waarde zouden kunnen opvragen als regering en dat geld kon gebruikt worden om andere zaken ten behoeve van de agrarische sector te realiseren, maar dat is niet gebeurd.
Deze zelfde Sama Group heeft bij een bank voor alle objecten een bedrag van 23 miljoen SRD geleend”, stelde Kalloe.
Er moet volgens hem onderzocht worden als een parastataal bedrijf zo kan worden overgedragen. De mini-pellerij is gekocht voor 1,8 miljoen US-dollar terwijl de eigenaar 1,4 miljoen US-dollar had gevraagd. “Waar is het verschil van US-dollar 400.000. De regering heeft nooit antwoord daarop gegeven”, zei Kalloe.
Hij gaf aan dat dezelfde NV betrokken was bij het ethanolproject waarbij miljoenen verbrast zijn en de regering nog steeds niet kan zeggen wat er is gebeurd met de nieuwe machines die er gestaan hebben. Kallee heeft enkele documenten overhandigd aan DNA en verwacht dat de stukken naar de procureur-generaal gaan voor onderzoek.

door Priscilla Kia

’Minister Samsoedien riskeert gevangenisstraf’

Volgens Abop-parlementariër Edward Bel-fort, riskeert minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bos-beheer (RGB), een gevangenisstraf op haar oude dag. Dit heeft hij gisteren in het parlement gezegd nadat hij aanhaalde dat de minister zou hebben gesjoemeld met grond en zich daardoor schuldig heeft gemaakt aan corruptie.
Volgens Belfort zou Samsoedien een ei-gendomsterrein van 32 ha van particulieren hebben genomen en in ruil daarvoor 840 ha grond met als titel grondhuur- en/of erfpacht hebben gegeven. Het gaat om grond in Paramaribo-Noord waar nu huizen op worden gebouwd. Volgens Belfort was het terrein eerst in het bezit van een particulier.
Volgens Belfort gaat het niet om ruil, maar om conversie, welke aan een aantal wettelijke bepalingen is gebonden die in acht genomen dienen te worden. Hij gaf aan dat de waarde van het eigendomsterrein ongeveer SRD 35 miljoen is en dat van de grondhuur/erfpacht bijna SRD 70 miljoen. Belfort zei dat de minister in problemen is en wilde weten in wiens opdracht zij heeft gehandeld. Belfort heeft twee documenten ingediend bij De Nationale Assemblee, die als bewijs moesten dienen.
Nadat assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de documenten had doorgenomen, deelde zij mee dat ze niet als bewijs kunnen worden aangemerkt.
Het ging om een document dat niet is ondertekend en een brief van een notaris. Belfort wilde van de regering weten als er sprake is van ruil of koop van gronden door de staat en als Samsoedien zich heeft gehouden aan de gestelde voorwaarden. Op het moment dat Belfort deze kwestie besprak, was de minister niet in het parlement.
Zij zal donderdag antwoord geven tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling.

 

door Priscilla Kia

Hektrawlers langer dan vijf maanden voor onze kust

De zes Chinese hektrawlers die zich sinds november 2018 voor de kunst van Suriname bevinden, zijn tot op he-den niet vertrokken. De schepen be-vinden zich al langer dan vijf maanden voor onze kunst. Dit werd gisteren tijden de begrotingsbehandeling in het parlement aangehaald door NDP-parlementariër Rajiv Ramsahai. Hij stelde dat onze wateren niet langer worden geteisterd door zeepiraten, maar door zes grote fabrieksschepen.
Ramsahai vroeg aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan, uitleg over deze kwestie. De parlementariër is van mening dat de boten niets meer in Suriname hebben te zoeken, gezien het feit dat ze niet over een geldige vergunning beschikken.
Minister Soerdjan gaf op 7 maart in het parlement aan dat de schepen niet in aanmerking komen voor een vergunning, omdat ze niet voldoen aan de Surinaamse wetgeving. De minister heeft toen beloofd, dat hij samen met de bevoegde autoriteiten zal nagaan hoe deze vaartuigen verwijderd kunnen worden uit de Surinaamse wateren. Over de vaartuigen in onze wateren met een vermogen van 2000 PK die wel over een geldige vergunning beschikken, maakt Ramsahai zich ook zorgen, omdat volgens de Suri-naamse wet slechts tot 500 PK toegestaan is.
Ramsahai zei over informatie te beschikken over vissersvaartuigen die een vergunning hebben, maar een vermogen hebben van 2000 PK. Hij is van mening dat de minister een onderzoek hiernaar moet instellen en de resultaten hiervan in het parlement moet presenteren. Ramsahai stelde ook dat er een lijst met alle trawlervergunningen gestuurd moet worden naar het parlement.

Ramautarsing herkozen als voorzitter VES

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), gehouden op vrijdag 29 maart jongstleden, is Winston Ramautar-sing bij acclamatie, herkozen tot voorzitter van de vereniging. Ook de bestuursleden Steven Debipersad en Naomi Alberg-Blijd zijn herkozen. Nieuw in het bestuur zijn Swami Girdhari en Peggyta Bruinhart.
Dit jaar zal het bestuur in zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteuning krijgen van onder anderen Lunice Heuvel en John Goedschalk. Verder werden de scheidende bestuursleden John Ramdat Tewarie en Sadhana Raghoebarsing bedankt voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar.
Op de ALV is door het bestuur het Jaarverslag 2018 gepresenteerd inclusief het financieel verslag. De leden hebben goedkeuring gegeven aan het gevoerde beleid alsmede de financiële verantwoording.
De vereniging heeft ook voor dit jaar diverse activiteiten gepland, zoals de VES Economie Scriptieprijs, Nieuwjaarsrecep-tie, CEO-talks, veld/bedrijfsbezoeken, le-zingen en discussieavonden, eventueel in samenwerking met andere organisaties.
De leden hebben het bestuur gecomplimenteerd met de publicatie van het elektronische Surinaams Economistenblad Inzicht, dat nu op kwartaalbasis verschijnt. Het bestuur werd ook opgedragen om nauwgezet de vinger aan de pols van de economie te blijven houden en met volle inzet de economische analyses van de VES op eenvoudige wijze naar de gemeenschap te vertalen.
De VES zal een bijdrage blijven leveren aan economische vraagstukken middels het aangaan van een gezonde dialoog met de belangrijkste actoren van het land, teneinde duurzame welvaart voor de samenleving te bewerkstelligen. Vooral in deze sociaaleconomisch moeilijke periode is dit een bittere noodzaak.

Gajadien houdt voet bij stuk over corruptiezaken

Asiskoemar Gajadien (VHP) heeft gisteren in het parlement voet bij stuk gehouden door te stellen dat de regering bewust informatie heeft achtergehouden met betrekking tot het onderzoeken van corruptiezaken door de procureur-generaal (PG). Gajadien zegt meerdere malen duidelijkheid te hebben gevraagd aan de regering over zaken die opgestuurd zouden moeten worden, maar niet werden opgestuurd. Gajadien zei dat het voor hem duidelijk is dat deze regering misstanden met de mantel der liefde bedekt en dat ze zaken niet wil onderzoeken.
Over de corruptiezaken die bij de PG liggen, zegt Gajadien dat er zogenaamd dossiers zijn opgestuurd, terwijl juist bewijsmateriaal dat zou moeten leiden tot een goed onderzoek, is weggelaten. Vicepresident Ashwin Adhin zei daarop dat het lid verregaande uitspraken heeft gedaan en de regering heeft beschuldigd als zou ze opzettelijk informatie hebben weggelaten in de rapporten aan de PG. Adhin zei dat de regering continu in dialoog is met de PG en dat er altijd informatie is verstrekt bij correctie of verduidelijking. Ook haalde hij aan dat de regering dat nooit heeft gedaan.
Ook assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, heeft hierop gereageerd door te zeggen dat de regering de informatie heeft opgestuurd die door de PG gevraagd is.
Mahinder Jogi (VHP) ondersteunde Gajadien in hetgeen hij naar voren had gebracht. Hierop zei Geerlings-Simons dat wat de parlementariërs stellen, een verhaal is, totdat zij komen met bewijs dat het waar is. “Als u geen andere correspondentie tussen PG en de minister van Financiën kan indienen, houden we aan wat is ingediend waaruit blijkt dat de regering de PG om informatie heeft gevraagd, de informatie heeft gekregen, de PG opnieuw heeft gevraagd naar verbeterde documenten en die ook gekregen. Daarmee is het verhaal dat regering geen informatie heeft gegeven aan de PG ontkracht”, aldus Geerlings-Simons.
Gajadien verwees eerder ook naar een geval bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, waarbij advocaten zouden zijn betaald voor ambtenaren die in de fout zijn gegaan. Ondanks de correctie van de vicepresident en de assembleevoorzitter, bleef Gajadien erbij dat het zijn mening is dat de regering veel te lang heeft gewacht om informatie te verstrekken, waardoor bewijzen zijn weggemaakt.

 

door Priscilla Kia

Abdoel en Gajadien verschillen van mening over begroting

Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de begrotingscommissie, heeft gisteren de begroting van het dienstjaar 2019 gepresenteerd aan het parlement. Hij sprak zich tevens uit over de misverstanden die er heersen met betrekking tot de lopende leningen van de regering.
Abdoel en Asiskoemar Gajadien (VHP), zijn het niet met elkaar eens over zaken aangaande de begroting. Zo gaat het volgens Abdoel niet alleen om leningen, maar ook om schenkingen. Ook worden niet alle projecten van de overheid gefinancierd met leningen, maar ook met donormiddelen.
Abdoel verduidelijkte dat de projecten geen consumptieve bestedingen zijn, maar projecten die de ontwikkeling van het land omhoog kunnen stuwen, zoals onderwijs, infrastructuur, volksgezondheid, ondernemerschap, nutsvoorzieningen, verbetering van de levenskwaliteit en de financiële afwikkeling van al deze zaken. Gajadien zei daarop dat de Wet op de Staatsschuld stelt dat bij negatieve economische groei, geld geleend kan worden voor financiering van de begroting tot maximaal 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De regering mag geen geld hiervoor lenen als er een positieve groei is.
“Niet alleen nationaal, maar ook alle internationale instellingen hebben hun zorg kenbaar gemaakt over de leningen in de begroting van 2019. Bijna 7 miljard SRD, bijna 1 miljard US-dollar financiering van de begrotingen, zonder nog dat het tekort van 1,6 miljard SRD meegenomen wordt, is een regelrechte economische ramp” zei Gajadien. De regering moet volgens hem niet doen alsof alles goed gaat, terwijl dat niet het geval is. De samenleving wordt voor de gek gehouden door aan te geven dat het goed gaat.
Volgens Abdoel is de begroting wel conform de grondwet ingediend. Hij haalde aan dat de staatsschuld niet stijgt als de projecten op de begroting zijn opgenomen en ook niet als de begroting is goedgekeurd.
De gap tussen overheidsinkomsten en uitgaven wordt steeds kleiner. Ook heeft de uitvoering van de begroting en de realisatie daarvan gezorgd voor een lichte groei in 2017 en 2018. “Er is geleend conform wet op staatsschuld, de economie trekt weer aan en het overheidstekort steeds kleiner”, stelde Abdoel. Dat de koers blijft stijgen, komt volgens hem door paniekreacties, speculatiegedrag van hen die op koerswinsten uit zijn en de stremming van de euro zendingen waardoor US-dollars minder voorradig zijn.

 

door Priscilla Kia

Gras- en bosbranden veroorzaken smog; regen verwacht

In verschillende buurten worden de bewoners regelmatig geconfronteerd met rookoverlast. Bewoners uiten hun ongenoegen hierover op sociale media en via andere nieuwskanalen. Meteoroloog Roël Oehlers van de Meteorologische Dienst zegt aan De West, dat de rookoverlast niets anders is dan smog, afkomstig van de verschillende bos-en grasbranden in de afgelopen periode.
Oehlers legt uit dat door het stabiele karakter van de lucht die er momenteel in onze atmosfeer heerst, deeltjes die opwaaien, overdag worden opgenomen in de lucht en dat die dan in de vroege ochtend neerdalen. Smog is een combinatie van stof- en waterdeeltjes.
Momenteel is het de kleine droge tijd, maar het voelt aan als de grote droge tijd, doordat de temperaturen oplopen tot wel 33 graden Celsius. De hoge temperatuur is volgens de meteoroloog geen nieuw fenomeen. De temperatuur heeft te maken met het type luchtsoort dat er nu is. De UV-stralen kunnen erdoor schijnen. Oehlers geeft aan dat wij ons momenteel in de overgangsmaand bevinden naar de grote regentijd. In het weekend wordt de eerste regen verwacht. Hierna zal er frequent regen vallen.
De meteoroloog laat ook weten dat bos- en grasbranden niet per se aangestoken hoeven te zijn, een brand kan ook spontaan door warmte ontstaan. Een sigaretenpeukje dat nog brandt in deze droogte, is voldoende om een brand te laten ontstaan.
Wim Bakker, arts, adviseert de burgers om het huis gesloten te houden en indien zij de deur uitgaan, met een mondkapje of natte doek te bedekken. Hij geeft aan dat de mate van blootstelling aan smog een belangrijke rol speelt bij de gezondheid. De arts verklaart dat senioren en kinderen extra gevoelig zijn. Ook mensen met astma, hartaandoeningen, hoge bloeddruk, chronische longontsteking en allergieën, dienen extra alert te zijn. Bakker legt uit dat kinderen doordat zij een nauwe luchtpijp hebben, sneller vatbaar zijn voor een ontsteking wanneer zij vervuilde lucht inademen.

Korps Brandweer Suriname
Ulrich Coats, voorlichter van het Korps brandweer Suriname (KBS), drukt de burgers op het hart om verantwoordelijker om te gaan met het milieu. Afgelopen zondag was er een brand aan de Wolframstraat, Tourtonne 6, waar bewoners van Paramaribo-Noord veel last van hebben ondervonden. Volgens Coats is de oorzaak nog niet bekend, echter vermoedt hij dat het een combinatie is van gras-en bosbrand, maar de brand kan ook gesticht zijn. Volgens het Wetboek van Strafrecht is het strafbaar om brand te stichten. Soortgelijke branden zorgen ervoor dat mensen hun gezondheid in gevaar komt.
Burgers waren namelijk niet tevreden over het werk van de brandweer, omdat zij de volgende dag nog last ondervonden van de enorme rook, maar volgens Coats is het vanzelfsprekend dat zo een brand niet in één keer onder controle gehouden kan worden. Er is echter nog geen goed beeld gebracht van mogelijke schade. Coats doet een oproep aan de burgers om meteen contact op te nemen met de politie, brandweer of milieu-inspectie, indien zo een brand ontdekt wordt. Dit om verergering te voorkomen. Hij gaf aan dat er vanochtend nog aan de Wayamboweg ook een soortgelijke rookontwikkeling ontstond, waarbij de veiligheid in het verkeer in gedrang kwam. Verder geeft hij als tip mee, dat mensen die getroffen zijn, zich meteen naar de huisarts moeten voor consultatie en vooral zij die behoren tot de risicogroep.

door Johannes Damodar Patak en Kimberley Fräser

Positieve reacties line-up Curaçao North Sea Jazz

Op de 9de editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJ) zullen sterren als Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight en Thirld World, optreden op het festivalterrein van het World Trade Center bij Piscadera Bay. Momenteel is de directeur van het Curaçao Toeristen Bureau (CTB), Hugo Clarinda, samen met de vertegenwoordiger van Fundashon Bon Intenshon, Percy Pinedo, in Suriname
Zij hebben aangegeven, dat de organisatie nog volop bezig is met diverse andere artiesten. Die zullen in de loop van de komende maanden bekend worden gemaakt. “CNSJ wordt door een stichting in stand gehouden en heeft nooit winst gemaakt, we hebben tot nu toe elk jaar verlies geleden. De kaartenverkoop is niet toereikend om de artiesten te betalen. In 2017 werd de het CNSJ festival in gezamenlijk overleg met Fundashon Bon Intenshon en Mojo Concerts besloten om in september geen Curaçao North Sea Jazz Festival te organiseren. De reden hiervoor was dat de hoofd-act in die periode het had laten afweten. Voor de trouwe CNSJ toeristen was de teleurstelling groot, maar die hebben we vorige jaar goed gemaakt”, zegt Pinedo. De organisatie van CNSJ heeft altijd getracht om kwaliteit te leveren en daarom is het ook van belang dat internationale artiesten tot de line-up behoren.
“We hebben momenteel ook een voorstel gedaan aan de artiest Pitbull en hopen op een positieve reactie. Tot nu toe heeft de organisatie alleen maar goede reacties gehad ten aanzien van de line-up die reeds bekend is. Maroon 5 behoort tot een van de duurste artiesten en wij hadden geen betere promotie kunnen krijgen toen de artiesten aanwezig waren bij de Super bowl. We hebben momenteel nog andere artiesten zoals Elton John en Phill Collins een voorstel gedaan, maar kunnen nu nog niets officieel bekendmaken. We hebben een manier werken, waarbij we echt namen prijsgeven wanneer zaken zwart op wit zijn”, aldus Pinedo. Het festival opent op donderdag 29 augustus met gratis concerten van Havana D’Primera en Aymée Nuviola. De kaartjes voor zaterdag 30 augustus en zondag 31 augustus zijn per persoon per dag US-dollar 195.

Venezolaanse vluchtelingenprobleem onder controle
CTB-directeur Hugo Clarinda, zegt aan de krant dat vanwege de situatie in Venezuela, de toeristenstroom van Venezuela naar Curaçao met 90 procent is afgenomen, terwijl de illegale vluchtelingenstroom behoorlijk is toegenomen. Op allerlei manieren komen Venezolanen naar het eiland en het schijnt een probleem te zijn dat ergere vormen kan aannemen indien deze vluchtelingen geen opvang kunnen vinden. Veel Venezolanen komen in bootjes illegaal naar Curaçao, anderen zijn na een maximale periode van verblijf als toerist, of na het verlopen van een vergunning voor tijdelijk verblijf, niet teruggekeerd naar hun thuisland. “Venezuela was een hele belangrijke toeristische markt voor Curaçao, er kwamen ongeveer 100. 000 toeristen per jaar en dat is nu drastisch afgenomen. Er komen nu veel illegale vluchtelingen. Voor een kleine gemeenschap als Curaçao kan dit wel voor problemen zorgen. Samen met Nederland is de overheid oplossingen aan het bekijken. Momenteel is de vluchtelingenstroom onder controle. De CTB richt zich nu op de Colombiaanse en Braziliaanse markt. Ik hoop dat er in de komende maanden een oplossing komt voor de toestroom van Venezolaanse vluchtelingen”, zegt Clarinda. Nederland moet onder meer helpen bij de opsporing op zee, vindt de regering op het eiland. Ook is gevraagd om hulp bij het verbeteren van de aanpak van illegaal verblijf van Venezolanen, en moeten er meer plekken komen om mensen zonder verblijfsvergunning vast te kunnen zetten. Als laatste wil Curaçao met Nederland samenwerken om risico’s in de gezondheidszorg tegen te gaan.

Jetair
Na dertien jaar kwam er in februari dit jaar een eind aan het bestaan van de Curaçaose luchtvaartmaatschappij Inselair. Zij vloog bijna dagelijks op de route Paramaribo- Curaçao. Momenteel vliegen de SLM en Fly-always op deze route. In mei zal de nieuwe vliegmaatschappij Jetair beginnen met charter vluchten naar Suriname en zal ook ingezet worden voor het evenement rond CNSJ. Het eerste Fokker 70-toestel van Jetair Caribbean is een week geleden op luchthaven Hato gearriveerd. Het toestel is een ex-KLM Cityhopper met een stoelcapaciteit van 80 passagiers.

Adhin: ‘Deze regering heeft het land niet laten crashen’

Volgens vicepresident Ashwin Adhin is een van de grootste en belangrijkste verworvenheden van deze regering, dat zij dit land niet heeft laten crashen. Dit zei hij gisteren op de massameeting van de NDP in Ocer. “Soms worden dingen niet verteld hoe ze zijn, maar als iemand u zou vragen welke de grootste en belangrijkste prestatie is van de regering, wat is het antwoord dan? Laat mij u vertellen wat mijn antwoord is. Deze regering onder de NDP heeft het land niet laten crashen”, sprak Adhin. Er zijn volgens hem regeringen ge-weest die het land hebben laten crashen, maar zij vertellen niet wat zij hebben gedaan. Zij hebben naar zeggen van Adhin iets heel onverantwoordelijks gedaan onder druk van het Internationaal monetair Fonds (IMF) door het importbeleid losgegooid, waardoor er elf jaar hyperinflatie heerste in het land. Dezelfde mensen die toen aan de macht wa-ren, ge-ven nu aan dat deze regering driemaal heeft gedevalueerd. Echter zegt Adhin dat door hun handelen onder druk van het IMF, vanaf 1991-2003 de koers is gegaan van 1:1.80 naar 1:2650. “Wij hebben driemaal gedevalueerd, maar zij hebben 1472 maal gedevalueerd. Zij hebben elf jaar gedaan om de crisis op te lossen. Wij hebben dat gedaan binnen drie jaar en wij zijn aan het heropbouwen. Het schip is zeilende gehouden. Dat is onze grootste prestatie. We hebben de crisis beheerst als nooit te voren”, zei de vicepresident. Veel mensen vragen ‘Pe a moni de?’, maar de vraag moet volgens Adhin zijn: ‘Pe a moni go?’. Hij gaf aan dat 53 procent van de werkende klasse in Suriname werkt bij de overheid. Elke maand moeten lonen en slarissen betaald worden. Echter was er door de crisis een tekort om de salarissen uit te betalen. De op-positie heeft geadviseerd om de overheid kleiner te maken. Dit zou betekenen dat 27.000 ambtenaren ontslagen zouden moeten worden.
Belastingen en leningen waren de enige optie voor de re-gering, maar toen het IMF voorstelde om de bedragen van stroom hoger te stellen, besloot de regering te stoppen met het IMF en leningen te nemen. “Wij konden die keus maken, maar hebben het niet ge-daan. Wij moeten ons daarom niet schamen om belasting te vragen aan het heel volk, leningen moeten vragen om die 27.000 mensen te onderhouden. Gaat u met opgeheven hoofd en laat niemand u een vinger wijzen voor de besluiten die NDP genomen heeft”, benadrukte Adhin. Over de schulden die te-rugbetaald zullen moeten worden door het volk, zei hij dat het nonsens is. “Nooit heeft een burger een brug gebouwd of onderhouden. Dat zal gedaan worden met de natuurlijke hulpbronnen”, aldus Adhin.
Vrijdag is ook het nieuwe hoofdbestuur van de NDP onder leiding van Desiré Bouterse gekozen. Het nieuwe bestuur telt zeven ondervoorzitters, onder wie: Ashwin Adhin, Ramon Abrahans, Jennifer Geerlings-Si-mons, Andre Misiekaba, Faisel Abdoelgafoer, Sergio Akiemboto en Soewarto Moestadja. Caroline Heilbron is be-noemd tot secretaris van de NDP en Rosellie Cotino tot penningmeester. Samen vormen zij het dagelijks be-stuur van de partij.

 

door Priscilla Kia

 

Surinaamse Brouwerij lanceert alcoholische appeldrank

De Surinaamse Brouwerij N.V. heeft vrijdagavond haar nieuwe product Strongbow Apple Cider gelanceerd bij het Suriname Dream Ca-fé. Strongbow is een alcoholisch product ge-maakt van appels. Ed Weggemans, mana-ging director Surinaamse Brouwerij, gaf tijdens zijn presentatie van dit product, het be-lang aan van innovatie voor duurzame groei. De Surinaamse Brouwerij is daarom als toonaangevend bedrijf constant bezig met innovaties en vernieuwing zowel binnen als buiten de biercategorie. Recente innovaties zijn: PARBO Radler, Climax en Royal club.
Strongbow is verkrijgbaar in drie smaken: Gold Apple, Honey en Red Berries en is ontwikkeld met als doel om nieuwe consumenten aan te trekken, namelijk vrouwen die van een licht – zoete alcoholhoudende drank houden. “Strong-bow is bijvoorbeeld een verfrissend alternatief voor wijn of RTD’s en sterke dranken gelinkt met softdrinks”, aldus Wegge-mans. Het product is volgens hem een groot succes in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Europa. Hij is ervan overtuigd dat ook in Suriname dit product zeer gewaardeerd zal worden. Los van de bar, waren er nog drie kleine bar stands opgezet. Alle drie de smaken konden geproefd worden. Verder werd voor live optredens gezorgd door Danitscha Sahadewsingh. Na de officiële launch is er flink ge-feest met zes dj’s. In de ko-mende weken zal Strongbow verkrijgbaar zijn in de Suri-naamse supermarkt en horeca. Strongbow valt onder het Cider segment en bevat 4,5% alcohol. Strongbow is een merk uit het internationaal Heineken portfolio, ge-maakt volgens de bekende hoge kwaliteitsstandaarden. “Het heeft de afgelopen twee jaar een aantal internationale awards in de wacht ge-sleept op het gebied van kwaliteit en smaak waaronder de Gold Quality Award voor de smaken Gold Apple en Red Berries en de Superior Taste Award voor de smaken Gold Apple en Red Berries en de Silver Quality Award voor de smaak Honey”, aldus Weggemans.

door Kimberley Fräser

Bouterse: ‘Honderden personen sluiten zich aan bij NDP’

Honderden personen van de oppositionele partijen, hebben zich volgens president Desiré Bouterse tevens voorzitter van de NDP, aangesloten bij de NDP. Tijdens een gisteren gehouden massameeting in Ocer, gaf de voorzitter per district aan hoeveel personen van verschillende partijen zich hebben aangesloten. Een van de grootste fouten die men maakt, is volgens Bouterse, het onderschatten van de organisatie. Hij gaf aan dat het mag, maar het is voor eigen risico. “A tigri doro. Kon mek den zetel kow sjie”, sprak Bou-terse. De politiek moet volgens hem gezien worden als een trein die rijdt, er zijn mensen die in- en uitstappen. De president maakte ook gebruik van de gelegenheid om Lucille Hardenberg, NDP-coördinator Coronie, die recentelijk uit de partij is gestapt en overgestapt naar de VHP, te bedanken en succes toe te wensen. Hij hoopt dat zij vrede heeft waar zij nu is. Tegelijkertijd gaf Bouterse aan hoeveel personen zich hebben aangesloten bij de partij. Hij verduidelijkte dat het niet gaat om dubbele handtekeningen en valse ID-kaarten. “Alles is gecontroleerd door de partijleiding.”
De personen zijn afkomstig uit ABOP, PL, VHP en de PALU. Bouterse gaf aan dat er nog een grote verrassing is, maar alvorens die bekend te maken, wil de leiding eerst de ID-kaarten zien. Mogelijk gaat het om VHP- leden. “VHP maak je borst nat, san oe loes kon dja ien a oso disi. Maak je borst maar nat”, sprak hij gelijk nadat hij de verrassing aanhaalde. Er zal een speciale dag georganiseerd worden om de nieuwe NDP’ers te installeren. “Wij zijn groot in aantal, maar wij moeten ook groot zijn in ons doen”, zei Bouterse. Hij vertelde het publiek enkele verworvenheden van de regering. Hij noemde onder andere de bouw van de Highway, de rehabilitatie van een deel van Zwartenhoven-brugstraat, de bouw van het ziekenhuis te Wanica en de bouw van de studentencampus. Het volk heeft de NDP volgens de president nog nodig. Hij riep de NDP’ers daarom op zich samen te bundelen om het land op te bouwen.

door Priscilla Kia

Ravaksur bereidt harde acties voor

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) is be-zig harde acties voor te bereiden tegen de regering, dit deelde voorzitter Robby Berenstein gisteren mee tijdens een vergadering van een Assemblee van de Arbeid. In een eerder schrijven aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is gevraagd om de totale belastingdruk op het salaris van werkers te verminderen. Tot op heden is er hierop geen reactie gekomen vanuit de kant van de regering. De voorzitter zei dat het niet de bedoeling is dat het bij praten blijft, er moeten ook concrete oplossingen komen. Ook de kwestie rondom het minimumuurloon moet nu eindelijk aangepakt worden volgens Berenstein. Hij zei dat de regering opzettelijk deze kwestie verschuift om hierdoor een bepaalde groep in bescherming te nemen. Berenstein gaf aan de gepensioneerden mee te nemen in zijn actieplan, omdat ook zij te kampen hebben met de ontwaarding van ons geld.
Volgens hem heeft de inflatie van ons geld de grootste druk gelegd op deze groep. De voorzitter gaf te kennen dat de gepensioneerden dagelijks bij hem op kantoor komen, ondanks dat zijn organisatie niet voor hen bestemd is. Berenstein is van me-ning dat de koers helemaal over de kop is geslagen. “Oe wan ding prijs in ding winkri saka”, gaf de voorzitter aan. Hij zei verder dat er slordig wordt omgegaan met subsidie en dat meestal alleen bevriende organisaties van de regering hun gelden op tijd ontvangen. Ravaksur wil ook dat het minimumuurloon naar SRD 8,40 wordt opgetrokken.

Dollarisering oplossing voor economische crisis

De econoom Guillermo Samson en ondernemer Sham Bin-da tevens voorzitter van de Associatie van Kleine en Middel-grote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zijn beiden voorstander van het dollariseren van de Surinaamse economie. Dit is volgens hen de oplossing voor de economische crisis waarin Suriname thans verkeert. Beide heren geven aan dat er tal van landen, waaronder Argentinië, zijn die vanwege een crisis hiertoe zijn overgegaan. Samson zegt dat het grootste voordeel dat dollarisering met zich meebrengt, is dat er niet aan geldschepping gedaan kan worden. Ook zal het witwassen van geld veel moeilijker plaatsvinden, good governance waar Suriname al jaren voor pleit, zal een noodzaak worden, er zal niet continu om een salarisverhoging gevraagd worden en de prijzen van goederen zullen niet steeds verhoogd worden. Samson geeft aan dat de economie zal meegaan met de schommelingen van de wereldeconomie. Hij benadrukt dat de regering zich strikt zal moeten houden aan de beschikbare inkomsten en op basis daarvan een begroting op zal maken. Binda zegt dat onze economie gedeeltelijk al gedollariseerd is, omdat wij een economie hebben die bijkans 90 procent afhankelijk is van import. Hij merkt op dat haast elke sector, waaronder gezondheid en onderwijs, grotendeels afhankelijk zijn van de US-dollars, omdat medicamenten, apparatuur en studiematerieel uit het buitenland komt.
Ook moeten wij volgens de ondernemer de export van vis naar de Verenigde Staten (VS) niet onderschatten. Samson verklaart dat haast iedereen aan het eind van de dag, zijn of haar verdiende geld overzet in US-dollars, omdat er geen vertrouwen is in de SRD. De econoom is van mening dat het volk sinds de jaren ‘80 wordt geteisterd door inflatie, hyperinflatie en armoede. Binda geeft aan dat de dollarisering de samenleving weer vertrouwen zal geven. Good Governance is volgens hem een vereiste om de toestemming te kunnen krijgen van de Verenigde Staten van Amerika (VS) om over te gaan tot dollarisering. Binda vertelt dat ons land dan een meldingsplicht zal hebben naar de VS. Witwas-sen van gelden en drugshandel zullen volgens hem dan moeilijk worden, omdat de US-dollar biljetten van nummers zijn voorzien en traceerbaar zijn. Hij geeft aan dat Surina-me een verzoek zou moeten doen aan de moederbank van de VS om de US-dollar als betaal-/ruilmiddel te hanteren. Binda ziet geen reden waarom de VS het verzoek zou weigeren. Volgens hem zijn de VS allang blij als nog een land ertoe overgaat om haar munteenheid te gebruiken om het alleen maar verder te versterken. Binda zegt dat de VS hieraan ook verdient door de aanmaak van de hoeveelheid geld door bijvoorbeeld het geld aan te maken voor US-dollar 0,80 en te verkopen voor US-dollar 1. De ondernemer haalt verder aan dat dollarisering van de economie met zich zal meebrengen dat rentes voor leningen veel lager zullen zijn dan de huidige rentes van (18-25%) voor SRD-leningen. Samson en Binda geven aan dat Suriname met amper 500.000 inwoners met een goede voorbereiding, in 2021 over kan gaan tot dollarisering van zijn economie. Volgens Binda zal dit geen nieuwigheid zijn voor het volk, omdat een ieder weleens dollars koopt. Met de dollarisering zal volgens de ondernemer al het opgepotte vreemde geld van het volk in het financiële circuit terechtkomen en zal er nieuw leven worden ingeblazen in het nu vastgelopen bancaire wezen. Binda schat dat het om een miljard US-dollars gaat. “Het Surinaams volk is echt niet arm”, zegt hij. Hij geeft aan dat er een vaste rate zal moeten worden gehanteerd om de salarissen om te zetten. Een voj-leerkracht zou op een koers van SRD 8 na dollarisatie US-dollar 300 verdienen. Dit is in vergelijking met de regio veel minder. In de regio verdient een leerkracht US-dollar 1800. Binda geeft aan dat dit niet te vergelijken is, omdat de kosten van huur en levensonderhoud in de regio ook veel hoger liggen. In Suriname zullen de kosten veel minder zijn en daarom in verhouding staan tot het loon. De SRD is Suriname zijn eigen munteenheid en voor velen ook een trots. Binda vraagt zich af en hoeverre Surinamers nationalistisch zijn. “Als de Nederlandse ambassade vandaag be-kendmaakt dat alle oud-Nederlanders alsnog in aanmerking kunnen komen voor de Nederlandse nationaliteit, dan ben ik bang dat er zelf campingtentjes opgezet zullen worden buiten de ambassade”, zegt de ondernemer. Samson is het eens met Binda en zegt dat dezelfde mensen die het hebben over nationalisme, het eerst in de rij zullen staan. Hij geeft aan dat politici niet happig zijn om te dollariseren, omdat zij anders niet monetair kunnen financieren. Zowel Binda als Samson zeggen dat met de dollarisering in feite de Centrale Bank kan opdoeken of slechts een kleine rol zou kunnen vervullen bij fluctuaties. De ondernemer geeft aan dat niet alle ondernemers blij zullen zijn, omdat er sprake zal zijn van eerlijke concurrentie. “Iedereen zou dan goederen kunnen importeren en online kunnen shoppen”, zegt Binda. Volgens Samson zou de politiek het dollariseren van de economie meten meenemen naar de komende verkiezingen, zodat burgers nu al een garantie hebben dat zij uit de huidige malaise zullen komen.

 

door Johannes Damodar Patak

Lions Club Kwatta overweegt juridische stappen

Bere Boys heeft afgelopen zondag 31 maart de lekkerste masala doks klaargemaakt tijdens de Nationale Duck Curry Competition te Sana Budaya, die voor de 12e keer werd gehouden. Lions Club Kwatta en Edward Biharie waren dit jaar belast met de organisatie. Achttien deelnemers hebben hun kookkunsten getoond. Bere Boys heeft zijn gerecht met korianderkruiden bereid en heeft de eerste prijs in de wacht gesleept.
Volgens de organisatie was het alweer een geslaagd evenement, maar ze heeft aangegeven juridische stappen te overwegen tegen de ongefundeerde uitspraken die in het openbaar zijn gemaakt zijn door een deelnemend team. vindt het triest dat er mensen in ons prachtig land zijn die zo kunnen denken.
“Lions Club Kwatta is ervoor het dienen van de gemeenschap en is inmiddels al bezig om met de opbrengsten van de Duck Curry Competition 2019, de jaarlijkse seniorendag te organiseren”, aldus Lions Club Kwatta via sociale media. Een team dat niet bij naam is genoemd, is ontevreden over bepaalde regels die verbonden waren aan het event, maar de organisatie heeft deze verduidelijkt en in acht punten uitgelegd, enkele waren: “Vrijdag 22 maart 2019 was de laatste registratiedag voor deelnemers. 21 deelnemers hadden zich aangemeld. Het team dat de uitspraken gedaan heeft, had zich niet aangemeld bij Lions Club Kwatta. Ook van het bedrijf Edward B. Beharry dat op zaterdag de Moksi Alesie Strei had, hebben wij geen informatie ontvangen over dit team; Het team was niet aanwezig tijdens de teach-in; Deelname aan de Duck Curry Competition kostte dit jaar SRD 1500; Het team heeft niet voldaan aan dit bedrag; Op de Duck Curry Competition komt de jury om 10.00u langs om het vlees te keuren. Deskundigen keuren het vlees op onder andere hygiëne en versheid. Vlees afgekeurd of niet laten keuren wil zeggen dat je gediskwalificeerd wordt en niet mag deelnemen aan de competitie. Het team was om 10u en ook nadat de jury haar ronde gedaan had, niet aanwezig; Het team heeft nooit met Lions Club Kwatta gecommuniceerd. Dhr. Peter Matmoeklas is niet verbonden met LCK en had slechts de coördinatie op zaterdag bij de Moksi Alesi Strei. Niet alle teams van zaterdag deden zondag mee; Lions Club Kwatta heeft en mag nimmer een deelnemer afwijzen wegens etniciteit, ras, geloof of andere zaken. Dit is compleet buiten de doelstellingen van het Lionisme. Wat dit betreft verwijzen wij u naar de foto van de winnaars”, aldus Lions Club Kwatta.

 

-door Kimberley Fräser-

Earth Hour in verlichte binnenstad gevierd

Wereldwijd is zaterdag Earth Hour gehouden. Bedrijven en huishouden hebben voor een uur, vanaf half negen tot half tien ’s avonds, het licht uitgedaan om bewustzijn over een gezond milieu en gezonde aarde te brengen. Ook in Suriname werd dit jaar wederom Earth Hour gevierd op het Onafhankelijkheidsplein, maar bij het aanbreken Earth Hour (20.30u) waren net als in de voorgaande jaren, de straten in Paramaribo nog verlicht. Ook de lichten van de overheidsgebouwen rondom het plein waren nog aan. De lichten van de Congreshal brandden eveneens vanwege een huwelijk dat gaande was. Alleen op het Onafhankelijkheidsplein waren slechts de lichten van lampjes of smart phones te zien. Jong en oud hadden zich verzameld op het plein om aandacht te geven aan de problemen van de aarde en het milieu en om af te spreken hoe beter daarmee om te gaan.
Op de Curaçao Infomart op het parkeerterrein van TBL Cinemas gingen de lichten van de stands om 20.30u uit. Ook geluidsapparatuur (muziek) werd uitgezet. De organisatie heeft een kwartier Earth Hour gevierd.
Bezoekers konden de informatie over reizen naar Curaçao met het licht van kaarsjes krijgen en daar hadden zij alle begrip voor. Om 20.45u gingen de lichten weer aan en was het weer business as casual.
Voorafgaand aan Earth Hour werd eerder op de dag met de Giant Earth Ball een wandelloop gehouden vanuit Weest Paraat, het hoofdkwartier van de Boys Scouts naar het Onafhankelijkheidsplein. Jongeren hebben bij deze activiteit met de aarde door de straten van Paramaribo gesjouwd. De wandelloop werd begeleid door een brassband en de Motor Surveillancedienst. World Wildlife Fund (WWF) heeft in samenwerking met Unicef, The Backlot en de Boys Scout dit jaar Earth Hour georganiseerd. Dit jaar werd de slogan #connect2earth gebruikt en de aandacht gevestigd op het verminderen van het gebruik van single-use plastics.
Earth Hour is de grootste organisatie die al jarenlang aandacht vraagt voor de omgang met de aarde, het milieu en de negatieve gevolgen die gepaard gaan met vervuiling van de aarde en het milieu. Steeds meer mensen pleiten voor het uitbannen van single-use plastic. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer mensen mee zullen werken aan de uitbanning. Volgens Minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, is Earth Hour een moment van bezinning als gekeken wordt naar de verschillende problemen die Suriname ervaart als gevolg van klimaatsverandering. Het ministerie werkt daarom hard aan het verbannen van de single-use plastics en het zoeken naar alternatieven.

 

-door Priscilla Kia-

‘Bouterse is een tigri, ik een leeuw’

Op de districtsvergadering van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Moengo, kwamen onder andere de uitspraken die president Desiré Bouterse deed tijdens de NDP-meeting in Ocer, aan de orde. De president had zichzelf toen een ‘’tigri’’ genoemd. Wilgo Valies, die recent lid is geworden van de NPS, hield de mensen voor, dat hij dan de “leeuw” is.
“Als hij mij uitdaagt, dan kan hij weten wat er zal gebeuren. Een jaar voor de verkiezingen is ‘tigri’ boos en wil nu pas zaken aanpakken. Wat deed hij dan al die jaren?”, vroeg Valies aan het publiek. “A ben fur eng saka”, was het antwoord. Volgens Valies deed de president zich al die jaren voor als een ‘’tigri zonder tanden’’. Valies gaf aan dat de president nu wel veel belooft, maar zei hij: ‘’Laat hij jullie niet voor de gek houden.”
Valies zei ook dat hij zich jarenlang heeft ingezet als vakbondsleider, maar nu bereid is te vechten voor het totale volk. Hij is ervan overtuigd dat partijvoorzitter Gregory Rusland ontwikkeling zal brengen en dat de veranderingen zichtbaar zullen zijn in de samenleving. “Want we pina en deng e spang deng saka nomo. Ze doen niets voor het volk”, aldus Valies.
Steve Kamperveen is als leider van het afdelingsbestuur van Marowijne geïnstalleerd. Hij riep de mensen op om bewust te stemmen voor de partij die vooruitgang brengt, namelijk de NPS, die zich al heeft bewezen en niet het volk uitbuit. Hij benadrukte dat zijn partij niet zomaar beloftes doet, maar ze ook daadwerkelijk uitvoert. Hij kijkt uit naar zeker één zetel. “Velen zijn nu ontevreden en daarom moeten wij bij elkaar komen en de NPS ondersteunen.” De NPS is volgens Kamperveen de beste partij in Suriname op alle gebieden en dat zal ook bewezen worden in 2020. ‘’Deze partij heeft veel gedaan voor Moengo, het bouwen van scholen is er een van. A pina nom mus luku unu moro”, aldus Kamperveen.

 

-door Kimberley Fräser-

‘DNA zal begroting wel goedkeuren’

Amzad Abdoel (NDP) heeft vandaag tijdens de begrotingsbehandeling gegarandeerd, dat De Nationale Assemblee (DNA) de begroting ondanks alle kritiek, wel zal goedkeuren, weliswaar met een aantal wijzigingen. Abdoel zei vandaag dat veel mensen zonder enige onderbouwing kritiek leveren op de begroting en alleen verwijzen naar het tekort van 1.6 miljard en de leningen van 7.1 miljard. Er zijn volgens hem tal van conclusies getrokken die vaak subjectief zijn en een politiek doel dienen.
“Frappant is dat niemand heeft onderzocht waarvoor de leningen zijn opgebracht op de begroting. Vraagt u ze als ze een uitleg kunnen geven waarvoor er geleend zal worden en ze hebben geen antwoord. Simpel omdat ze de begroting niet hebben gelezen, maar grappig genoeg zijn ze deskundig op het gebied van begrotingsanalyse”, sprak Abdoel in het parlement. Enkele conclusies waren dat de begroting niet voldoet en afgekeurd moet worden. Hierop zei Abdoel dat de begroting conform de grondwet is opgesteld.
Ook deelde hij mee dat in tegenstelling tot wat velen beweren, het Internationaal Monetair fonds (IMF) verbeteringen in 2017 en 2018 heeft gerapporteerd in vergelijking met 2015 en 2016.
Hierna garandeerde hij dat de begroting zal worden goedgekeurd door DNA, omdat het parlement een verantwoordelijkheid heeft.
2015 en 2016 waren volgens Abdoel de zwaarste jaren van de crisis. Maatregelen om hieruit te geraken, waren onder andere het beperken van de uitgaven, het verhogen van de inkomsten, de productie bevorderen en de sociale zekerheid beschermen. Abdoel zei dat ook het stabilisatie- en herstelprogramma werd ingediend. Ondanks de kritiek dat het programma ons land niet uit de crisis zou halen, is er volgens Abdoel toch een lichte economische groei te merken van 1,7 en 2 procent. Ook is een groei van 3 procent geprognotiseerd in 2019.
Volgens hem hebben zij die nooit wat goeds zien in de regering, niet hierop gerekend. Het is de regering gelukt met een combinatie van maatregelen de neergang om zetten in opleving. “Niemand kan de groei van 2017 en 2018 ontkennen, niemand kan ontkennen dat de werkloosheid is afgenomen, niemand kan ontkennen dat het tekort op lopende rekeningen is afgenomen, niemand kan ontkennen dat de monetaire reserve is toegenomen”, merkte Abdoel op. Dit alles geeft volgens hem aan dat Suriname uit het dal kruipt en in opwaartse richting gaat.
Deze economische groei moet verduurzaamd worden. De begroting moet richting geven aan de economie en moet een zijn die ondersteunend is naar de huidige trend van groei binnen de economie. Abdoel heeft kort hierna projecten van verschillende ministeries opgesomd waarvoor naar zijn zeggen niemand tegen kan zijn of tegen kan stemmen.

-door Priscilla Kia-

‘Verkiezingscampagne stellen op drie maanden’

De meeste politieke partijen zijn al gestart met hun verkiezingscampagne. Politicoloog Hans Breeveld, is van mening dat de campagnes niet langer dan drie maanden zouden moeten zijn. Hij geeft aan dat alleen in Suriname campagnes ruim een jaar lang worden gevoerd en dat alle zaken in de politieke sfeer wordt getrokken.
Breeveld haalt aan dat het ons land enorm veel geld kost en dat er niet optimaal wordt gewerkt, omdat de vele kandidaten op ressortraads-, districtsraads- en DNA-niveau, zich bezighouden met het voeren van campagnes. “Wij doen alsof wij zoveel geld hebben”, zegt hij. Volgens hem staat dit in schril contrast met hetgeen president Desiré Bouterse, Surinamers altijd voor houdt, namelijk dat zij hard moeten werken om dit land te ontwikkelen. Breeveld zegt dat het gevolg is dat er een jaar lang zoveel geld wordt uitgegeven om na de verkiezingen te horen dat het economisch slecht gaat.
Lolligheid
De politicoloog merkt op dat de campagnes gericht zijn op het bespreken van elkaar in plaats van het presenteren van een verkiezingsprogramma en uitleg te leggen hoe dit te realiseren. Volgens hem gaat het om een strijd wie de lolligste is. “Politici sloven zich uit om de lolligste te zijn”, zegt Breeveld. Hij benadrukt dat het uiteindelijk het volk is dat het gelag van deze lolligheid betaalt. ‘’Er moet een onderscheid komen tussen ‘Thalia’ en ‘politici’, zegt hij. Breeveld merkt op dat terwijl politici de lolligste willen zijn, de toekomst van de burgers verloren gaat. “Er zijn jongeren die hun studie niet kunnen betalen en burgers die geen medische verzekeringskaart hebben. Wij hebben geen komedianten nodig, maar serieuze politici die het serieus menen met volk. Het volk moet dit opeisen”, zegt de politicoloog.
Cursus Honorum
De NDP heft afgelopen vrijdag een massameeting gehouden. Rashied Doekhie heeft tijdens zijn toespraak een opmerkelijk uitspraak gedaan, namelijk het introduceren van een eenpartijstelsel in Suriname. Breeveld die ook op de vergadering aanwezig was, keurt dit af en betreurt het dat Doekhie niet gecorrigeerd werd. Hij merkt op dat zo het fascisme begint, namelijk één partij, één leider. De politicoloog zegt dat het in Suriname zo is dat een persoon oneindig voorzitter van een partij kan zijn of president van het land. Breeveld geeft aan dat het Cursus Honorum in de periode 7 tot 500 voor Christus in het Romeinse Rijk werd geïntroduceerd om dit te voorkomen. Dit houdt in dat de herkiesbaarheid van functionarissen beperkt is. Breeveld haalt aan dat dit het geval is in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Hij legt uit dat het grootste nadeel van het oneindig leiding geven is, dat partijleden gedemotiveerd raken. De politicoloog stelt dat bij eindig leiderschap, leden weten dat wanneer zij hard werken, zij ook eens de voorzitter van de partij kunnen worden. Hij begrijpt de bezorgdheid van de andere politieke partijen rond de uitspraak van Doekhie. Hij merkt op dat de laatste wijziging van de Kieswet over het verbod van pre-electorale combinaties, de intentie van Doekhie versterkt. Breeveld is zelf ook voorstander van het verbod op combinaties, maar zegt dat dit voor de verkiezingen van 2025 zou moeten ingaan.

 

-door Johannes Damodar Patak-

‘Front stond altijd klaar voor Trio’s’

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt in gesprek met De West, dat de Nieuw Front-regering altijd klaar heeft gestaan voor de Trio gemeenschap. Dit zegt hij naar aanleiding van de brief die door granman Asongo Alalaparu zou zijn geschreven en afgelopen vrijdag is voorgelezen tijdens de massameeting van de NDP. In de brief stelt de granman dat alleen de NDP welkom is in het dorp Kwamalasumutu en geen enkele andere politieke partij. Ook zou de NDP de enige partij zijn die ontwikkeling heeft gebracht in het dorp.
Rusland geeft aan dat de Nieuw Front-regering te allen tijde klaarstond, als het nu ging om een terugkerende mierenplaag die de oogsten vernietigde of een hongersnood waarbij er vliegtuigen met voedsel werden overgevlogen naar het gebied.
Ook brengt hij in herinnering dat toen de dorpen onder waren gelopen, er met assistentie van helikopters vanuit Frans-Guyana, Brazilië en de Nederlandse Antillen, mensen werden geëvacueerd en voorzien van de hoognodige goederen. “Wij hebben ze absoluut niet in de steek gelaten”, zegt de NPS-voorzitter.
Intussen heeft granman Alalaparu aan De Ware Tijd aangegeven, dat niet alles wat voorgelezen is op waarheid berust en dat de brief niet bedoeld was voor de menigte in Ocer, maar op persoonlijke titel was gericht aan president Desiré Bouterse. De granman zeg dat zijn woorden verkeerd zijn weergegeven. Alalaparu zegt dat hij de president heeft voorgehouden dat hij NDP’er is, zal blijven en weer op de NDP zal stemmen. Volgens hem heeft hij gezegd dat er samen met hem meer mensen in het dorp zijn die de paarse partij aanhangen. Alalaparu weerspreekt dat andere partijen niet in het dorp mogen komen voor het voeren van campagne. Rusland betreurt het dat de NDP op zo een wijze de brief van de granman heeft gebruikt om politieke indruk te maken.
Rusland merkt op dat de komende 13-14 maanden naar de verkiezingen toe, er heel veel meer zal gebeuren. De NPS-voorzitter spreekt de hoop uit dat politici zich gaan houden aan de ethische gedragscode bij de politiekvoering. Hij geeft aan dat de NDP op de manier waarop zij zijn omgegaan met de brief van de granman, een slecht voorbeeld hebben gegeven aan de jongeren. Rusland zegt voorts niet onder de indruk te zijn van de massameeting van de NDP. Hij had meer verwacht, gelet op de hoge kosten die zijn genaakt en de verschillende berichtgevingen over de grote aantallen bussen die uit heinde en verre zouden komen. Hij merkt op dat de massa waarop de NDP rekende, is uitgebleven.
Alalaparu heeft toegezegd deze zaak niet zo te laten liggen. Hij zal nagaan hoe het komt dat zijn woorden verkeerd zijn weergegeven. De twee mensen die de brief van de granman hebben voorgelezen in Ocer, blijken een districtsraadslid en een ressortraadslid te zijn.

-door Johannes Damodar Patak-

GEEN PANIEK?

Voordat het ministerie van Volksgezondheid een officieel bericht lanceerde, hebben diverse apotheken op hun Facebook pagina alarm geslagen over de Losartan 50mg tabletten van het merk Apotex. Deze tabletten moesten met spoed worden ingeruild, omdat er een kakkerverwekkende stof in de tabletten zou zijn aangetroffen. Apotheek Esculaap meldt dat de kans dat patiënten nadelige effecten krijgen na het innemen van voornoemde tabletten heel klein is, maar dat zij wenst geen risico te nemen. De medicijnen werden daarom massaal teruggeroepen. Medicijnen die Losartan bevatten worden toegepast bij de behandeling van hypertensie, hartfalen en de bescherming van de nieren bij patiënten met hypertensie en type 2- diabetes. Gezien het aantal mensen in ons land dat aan hoge bloeddruk en suikerziekte lijdt, is er een grote groep die medicijnen gebruikt. In een interview met het ministerie van Volksgezondheid, werd gezegd dat er geen paniek hoeft te ontstaan. Dit is nogal gemakkelijk gezegd als de tabletten een kankerverwekkende stof bevatten. Het is logisch dat patiënten in paniek raken als zo een bericht gelanceerd wordt, vooral omdat bekend is dat de medische zorg die op dit moment verleend wordt, nogal eens te wensen overlaat. De Vereniging van Medici in Suriname, VMS, heeft dan ook wederom aangegeven bezorgd te zijn over de gezondheidssector. Aangezien de richtlijnen voor medicijnen zijn aangescherpt, is het niet uit te sluiten dat er in de toekomst meerdere terugroepacties komen. In dat geval zal er indien nodig opnieuw actie moeten worden ondernomen, omdat de patiëntveiligheid altijd op de eerste plaats staat. Heel veel zijn geschrokken van deze terugroepactie en houden hun hart vast. Welke medicijnen zullen nog volgen, terwijl ze al jaren gebruikt zijn door patiënten?

GEEF ZE DIE GRANI

De Surinaamse sporters hebben bijzonder goed gepresteerd tijdens de wedstrijden in Dubai. Zij zijn met maar liefst vijftien medailles huiswaarts gekeerd. Toch was het vrijwel stil rond hun aankomst. Ze zijn wel groots onthaald op de luchthaven, maar verder is er vanuit de regering zelf niet echt iets noemenswaardig gebeurd. Suriname heeft voor de twaalfde keer mee gedaan aan de Special Olympics, die bedoeld zijn voor sporters met een fysieke beperking. Suriname heeft zes gouden, zes zilveren en drie bronzen medailles in de wacht gesleept. De gouden medaille die behaald kan worden op de Special Olympics, heeft dezelfde waarde als de gouden medaille van de gewone Olympische Spelen, maar krijgt desondanks veel minder aandacht. Het is jammer om te zien dat de overheid heel weinig doet voor de gezonde sporters, laat staan voor de sporters met een beperking. Opmerkelijk is wel dat politici en regeringsleiders heel trots vertellen hoe geweldig onze sporters zijn en hoe zij Suriname op de kaart zetten. Jammer genoeg zijn ze nergens te bespeuren wanneer er geld ingezameld dient te worden voor het vertrek van de sporters. De sporters met een beperking hadden in totaal SRD 530.000 nodig om af te kunnen reizen naar Dubai. Gelukkig heeft het bedrijfsleven, de gemeenschap en met name de organisatie zelf, ingespeeld op de begroting van de sporters, anders hadden ze de spelen aan zich voorbij moeten laten gaan. Een week voor hun vertrek hadden de sporters nog geen tickets. Wat zij wel hadden, was het geloof had het goed zou komen. Suriname deed mee met dertien sporters die op het laatste moment vertrokken. Het streefbedrag dat nodig was, werd namelijk niet gehaald. Dankzij de organisatie, die deels de kosten vanuit Amsterdam naar Abu Dhabi op zich heeft genomen, kon de ploeg uiteindelijk vertrekken. Het wordt tijd dat de overheid zich sterk maakt voor de sporters. Voor degenen met een beperking, moet er een verhoging komen van hun tegemoetkoming die nu SRD 325 bedraagt. De Wereldbank hanteert als armoedegrens een bedrag van US-dollar 1,90 per dag, wat neerkomt op ongeveer SRD 425, per maand bij een koers van 7,45 voor 1 US-dollar. Het zijn juist de mensen met een beperking die het hardst getroffen zijn door het wanbeleid van de regering. Op politieke podia is er meerdere malen gezegd dat het bedrag verhoogd zou worden, maar het blijft slechts bij woorden. Gelukkig heeft de regering besloten alsnog SRD 100.000 over te maken voor de sporters. Het was de bedoeling dat zij het voor hun vertrek zouden krijgen. De organisatie is er blij mee, maar het voelt toch een beetje als mosterd na de maaltijd.

VAN TECNOCRAAT TOT JAKNIKKER

Vicepresident Ashwin Adhin heeft zichzelf heel snel geprofileerd van technocraat tot paarse jaknikker. Het ligt nog vers in ons geheugen hoe de voormalige voorzitter van de Culturele Unie Suriname, CUS, als technocraat bereid was gevonden als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan te treden. In het begin leek het er sterk op dat Adhin minister was geworden om het onderwijs te verbeteren. Maar kort voor de verkiezingen van 2015, kreeg zijn technocratie een politiek staartje. Door president Bouterse werd hij op een partijvergadering aangekondigd als de nieuwe vicepresident van Suriname, mocht de paarse partij wederom aan de macht komen. Dit was duidelijk een politieke strategie van Bouterse die ook heeft gewerkt om voornamelijk Hindoestaanse kiezers achter zich te krijgen. Dit is hem ook gelukt, want de NDP kwam met 26 zetels aan de macht. Nu wordt hetzelfde gedaan door Adhin als lijsttrekker te plaatsen bij de komende verkiezingen in Wanica. Adhin zal het dan op moeten nemen tegen de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi. Of dit zal werken, zullen wij in 2020 zien. Vast staat dat Adhin niet de favoriet is in Wanica, dat bleek uit het incident op het sportveld tijdens Phagwa. Burgers hebben Adhin daar flink uitgejouwd. Daar werd de politicus Adhin beklad. Het feit dat hij door Bouterse is geplaatst als lijsttrekker, maakte hem tot doelwit. Adhin denkt toch niet dat mensen de rode loper voor hem zullen uitrollen om hem te verwelkomen, na het verkwistende beleid van zijn regering. De burgers van het land zitten het overduidelijk niet meer zitten. Dan hoeven zij misschien niet de straat te komen om te protesteren, maar vast staat dat zij bij de komende verkiezingen het getij zullen keren door deze regering weg te stemmen. Adhin kan nog meer onaangename incidenten tegemoet zien naar de mening van Keerpunt. In Wanica heeft hij geen schijn van kans.

DUBBELE NATIONALITEIT

Onlangs is het onderwerp dubbele nationaliteit weer ter sprake gekomen. Dit gebeurde tijdens de verkiezingen van de Surinaamse Orde van Advocaten, SOvA. Samantha Gadjraj zou een Nederlandse nationaliteit hebben en zou conform het regelement van de organisatie, niet mogen meedingen voor het dekenschap. Volgens Gadraj bezit zij de Surinaamse nationaliteit. Een groot aantal leden van de SovA bezit de Nederlandse nationaliteit. In Suriname wordt er al jaar en dag gesproken over het hebben van een dubbele nationaliteit. Vooral in de sportwereld is dit gewild. Wat de advocaten betreft, kan het toch niet zo zijn dat er geen limiet wordt gesteld aan het aantal advocaten met een buitenlandse nationaliteit die hun beroep in ons land mogen uitoefenen. Het is alom bekend dat ons land geen tekort heeft aan advocaten, integendeel. De regering en het parlement zouden juist een limiet moeten instellen of zelfs verbieden dat buitenlandse advocaten hier komen werken. Hierdoor garandeert de overheid dat er geen overschot aan advocaten ontstaat en beschermt ze ook haar eigen mensen. Het zou geen probleem moeten zijn om de Nederlandse nationaliteit op te geven en te opteren voor de Surinaamse. Het kan toch niet zo zijn dat men de Nederlandse nationaliteit niet op wil geven zodat erin geval van nood gebruik van gemaakt kan worden. Niet helemaal duidelijk is als Gadjraj over een dubbele nationaliteit beschikt. Op een online nieuws site is een foto van haar paspoort gerplaatst en dat was een Nederlands paspoort. Is het een vervalsing? Of heeft zij inderdaad een dubbele nationaliteit? De nieuwe deken heeft zich tot nog toe in stilzwijgen gehuld over deze kwestie.