June 27, 2020


ECONOMISTEN HEBBEN TWIJFELS OVER HANDELINGEN GOVERNOR


June 27, 2020

De governor van de Centrale Bank van Suriname, drs. Maurice Roemer, heeft enkele weken geleden voor het eerst en expliciet bevestigd, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) al jaren verlies lijdt. Keerpunt is van mening, dat de opmerking dat de moederbank nu winst kan gaan maken, zonder meer onjuist is, want elke ‘winst’ die de Centrale Bank zou maken, wordt toch meteen weggecijferd door de jarenlange verliezen? Is die te maken winst dan zo groot, dat in één keer alle verliezen worden weggewerkt? Volgens onze informatie wordt er gesproken over een nieuw verdienmodel bij de moederbank, alsof het een commerciële bank betreft, maar haar taak is kortom, reguleren en geen winst maken. Economisten zeggen aan Keerpunt, dat zij het erover eens zijn, dat tot dusver, zaken op de balans, de indruk wekken van monetaire financiering, die door een demissionaire minister is doorgedrukt in overeenstemming met de huidige governor. Daarnaast vragen ze zich ook af, of er naast de Covid-wet, ook toevallig een Presidentieel Besluit overeenkomstig de wet art 4 lid 2 is ontstaan. Of vindt men dat niet nodig, omdat artikel 8 voldoende basis verleent, voor eigenmachtig optreden van de minister van Financiën en de governor? Dit artikel handelt slechts over reeds aangegane leningen en geaccumuleerde voorschotten, dus oude verplichtingen en geen nieuwe. De governor dient expliciet aan te geven, of de wettelijke basis voor zijn handelen wordt verschaft door de Bankwet, of een te ruime toepassing van de Covid Noodwet, stellen economisten. Keerpunt vindt, dat als Roemer beweert transparant beleid te voeren, kan hij ook precies aangeven, welke winst in de Centrale Bank begroting over 2020 staat. Of moeten wij nu aannemen, dat die begroting ook niet bestaat? Wij zijn allen benieuwd naar de handelingen die geresulteerd hebben in de verliezen in de voorafgaande jaren. Hoe is het mogelijk geweest, dat de CBvS destijds vreselijk veel geld heeft verloren? Wij hopen dat governor Roemer expliciet zal ingaan op deze vragen en/of onduidelijkheden. Keerpunt, lokale en internationale financieel deskundigen, zien graag een gepaste reactie tegemoet van de governor via de verschillende mediakanalen, want er is tot op heden geen toelichting gegeven over de transacties die hebben gezorgd voor de toename van de staatsschuld met SRD 6.2 miljard. Volgens door ons geraadpleegde deskundigen, stond de Staat Suriname rood op zijn werkrekening bij de moederbank. “De governor van de Centrale Bank, drs. Maurice Roemer, heeft volgens de beschikbare data, die rekening bijna SRD 1 miljard rood laten staan en dat zou eigenlijk niet mogen. Deze debetstand is nu weggewerkt. Daarnaast is het zogeheten ‘Noodfonds’ voor een bedrag van SRD 400 miljoen ook beschikbaar gesteld aan de regering door de Centrale Bank. Daarnaast is de vlottende staatsschuld bij de Centrale Bank conform artikel 21 van de Bankwet SRD 648,- miljoen geconsolideerd en vervolgens gelijk weer getrokken, zodat niemand de mutaties kon traceren op de weekbalans”, aldus een financieel deskundige tegenover ons. De toename van de staatsschuld bestaat kortom, uit minimaal vijf grote mutaties, die nu tot gevolg hebben, dat de staatsschuld met een bedrag van SRD 6.2 miljard, is toegenomen. Uit de momenteel beschikbare informatie kan gerust de conclusie worden getrokken, dat een deel van deze transacties administratief verantwoord is, maar een ander deel kan wel bestempeld worden als ‘nieuwe’ monetaire financiering, als er wordt gekeken naar het bedrag voor het noodfonds, het afstorten van de werkrekening van de staat en het opnieuw trekken van SRD 648, – miljoen conform artikel 21. De meergenoemde economisten leggen er de nadruk op, dat zij nog nooit eerder hebben meegemaakt, dat zulke grote mutaties in een week hebben plaatsgevonden, nota bene net voor de discussie in De Nationale Assemblee omtrent eventuele vervolging van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Dat roept volgens hen ook vragen op, omtrent de onafhankelijke positie van de CBvS en governor Roemer.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249