February 26, 2019


‘Suriname internationaal te schande gezet’


February 26, 2019

De krant heeft de hand weten te leggen op de correspondentie tussen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie (zie brieven op pagina 4) over het opschorten van het Memorandum of Understanding (MoU) door de regering met betrekking tot de monetaire financiering. Asiskumar Gajadien, VHP-parlementariër en lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën in het parlement, zegt desgevraagd dat Surina-me zowel nationaal als internationaal te schande is gezet, nu duidelijk gebleken is dat de regering de samenleving bewust wilde misleiden door onwaarheden in het parlement te vertellen. De regering heeft via de minister van Financiën op 31 januari in een brief aan Gersie bekendgemaakt, dat de regering het MoU opschort en conform artikel 21 van de Bankwet, voorschotten (10 procent van alle ontvangsten op de lopende rekening) wenst op te nemen. Gersie heeft op 4 februari in een brief aan de minister gesteld geen voorstander te zijn van de opschorting en gevraagd om een spoedoverleg. Op 8 februari heeft de regering te kennen gegeven, dat er absoluut geen sprake is van enige intentie om het MoU in te trekken. Gajadien geeft aan dat de regering er niet in is geslaagd om haar plannen voor de samenleving geheim te houden. Hij merkt op dat de regering bliksems goed weet wat de gevolgen zullen zijn van monetaire financiering. “De samenleving zou de regering doorhebben, want in 2015 voor de verkiezingen, heeft de regering hetzelfde gedaan, dat wil zij nu herhalen”, al-dus Gajadien. Hij brengt in herinnering dat de regering in 2016 had aangekondigd dat zij de Bankwet zou wijzigen, waarbij het niet meer mogelijk zou zijn dat een regering voorschotten bij de moederbank opneemt. Hierop vooruitlopend werd er toen een MoU getekend. Gajadien benadrukt dat het nu duidelijk is dat het MoU niet is getekend met de bedoeling de Bankwet te wijzigen, maar om het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor de gek te houden. “Dat maakt dat het wantrouwen bij internationale instellingen over ons land alleen maar toeneemt”, stelt Gajadien. Hij geeft aan dat nu het duidelijk is wat er speelt, de correspondentiebanken zullen twijfelen om zaken te doen met ons land. Gajadien zegt dat de coalitie mede verantwoordelijk is voor al de ellende is ons land. “Deze coalitie en de voorzitter van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons, stellen zich op als slaaf en werken mee aan het vernietigende beleid van de regering”, aldus de parlementariër. door Johannes Damodar Patak