February 8, 2019


JusPol focust op slachtoffers bij preventie mensenhandel


February 8, 2019

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) is vandaag gestart met de bewustwordingscampagne: Trafficking in Persons met als slogan: Kijk om je heen, doe er wat aan. Met deze campagne wil het ministerie mensenhandel en mensensmokkel voorkomen. Hierbij wordt de focus vooral gericht op de slachtoffers. “Wanneer iemand het slachtoffer is van mensenhandel, is de persoon meestal bevreesd. Slachtoffers moeten daarom beschermd worden. Als ze niet bevreesd zijn, kan je beter komen tot aangifte en daarmee ook betere opsporing en berechting van daders”, sprak Lucretia Redan, directeur Operationele Diensten tevens voorzitter van de werkgroep Human Trafficking in Persons (TIP).
Onderzoek naar mensenhandel wordt moeilijk als slachtoffers niet bereid zijn tot praten of aangifte. Totdat de slachtoffers zich aanmelden, blijft mensenhandel een vermoeden en kan de politie geen actie ondernemen. “Als ze niet bereid zijn tot aangifte, kan men niet overgaan tot aanhouding, opsporing en vervolging. Wij moeten ze een veilige plek bieden, de mogelijkheid geven tot een legale status zodat alle vrees wordt weggenomen”, zei Redan. Mensenhandel heeft veel gezichten. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes, kunnen het slachtoffer worden. Zij moeten bijvoorbeeld onder mensonterende omstandigheden werkzaamheden verrichten.
Veelal kunnen deze gevallen niet gesignaleerd worden. Met het oog op de migratie en de internationale vluchtelingenstroom, is het volgens Redan belangrijk dat mensen geïnformeerd zijn over het beleid van Suriname ten aanzien van mensenhandel, omdat juist migranten het slachtoffer kunnen worden van mensenhandel. Vaak worden mensenhandel en mensensmokkel als hetzelfde misdrijf gezien, maar Redan zegt dat het om twee verschillende delicten gaat. Mensensmokkel is het helpen van mensen om meestal illegaal toegang te krijgen tot een land. Hierbij heeft de migrant betaald voor zijn tocht. Dit kan uitlopen op mensenhandel door middel van uitbuiting door arbeid om de schuld af te lossen. Mensenhandel daarentegen is het verwerven, vervoeren, overbrengen en huisvesten van mensen (vaak onder dwang) met als doel deze mensen uit te buiten. Binnen de werkgroep zijn verschillende ministeries vertegenwoordigd die bijdragen aan het geheel. Het afgelopen jaar zijn verschillende trainingen verzorgd voor buurten, maar ook voor betere vervolging en begeleiden van TIP-daders en -slachtoffers. Daarnaast zijn vele operaties uitgevoerd op zoek naar slachtoffers van mensenhandel. In het afgelopen jaar zijn 228 aanhoudingen verricht waarbij 123 personen in verzekering zijn gesteld en 73 voor verder onderzoek zijn gestuurd naar het Openbaar Ministerie. De werkgroep heeft een nationaal plan opgesteld om een sterke impuls te geven met betrekking tot het bestrijden van mensenhandel. Dit document is vandaag overhandigd aan de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw. Minister Getrouw gaf aan dat Suriname door de duurzame aanpak van mensenhandel een klimaat geschapen heeft waarin personen die zich schuldig maken aan mensenhandel of dit overwegen, worden ontmoedigd. Hierbij speelt de actieve bijdrage van de samenleving een belangrijke rol. Dit jaar zal de nadruk volgens hem gelegd worden op het mobiliseren van actoren, informeren van de gemeenschap en creëren van zodanige bewustwording dat mensenhandel wordt gezien als een grote schending van mensenrechten. De controle in de risicogebieden zal ook opgevoerd worden.

door Priscilla Kia