October 3, 2018


Wet Instituut Charted Accountants aangenomen


October 3, 2018

Na een intensieve bespreking van de ontwerpwet houdende regels inzake het accountantsberoep met betrekking tot een instituut voor charted accountants in Suriname, werd de ontwerpwet gisteren met 30 algemene stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA). Deze wet vloeit voort uit het traject van transparantie en accountability welke DNA heeft geïdentificeerd. Door dit traject is er een aantal wetten geïdentificeerd waarvan er nu reeds twee aangenomen. Eerder werd de wet op de jaarrekeningen aangenomen. De voorzitter van de commissie van rapporteurs Amzad Abdoel stelde dat deze wet haar vruchten zal afwerpen bij de fiscale transparantie. De minister van Handel, Industrie en Toerisme (HIT), Stephen Tsang, benadrukte dat deze wet een aanvulling is op de wet voor de jaarrekeningen. Ze zal volgens hem bijdragen tot het creëren van meer werkgelegenheid in deze branche en zorgt er eveneens voor dat integriteit en geloofwaardigheid van deze beroepsuitoefening in de private sector, versterkt wordt. Abdoel wees erop dat deze wet ervoor zal zorgen, dat een instituut of charted accountants zal worden opgericht. Het is niets anders dan een instituut voor geregistreerde accountants. Abdoel wees er ook op dat dit instituut van belang is om de beroepsuitoefening van accountants in ons land te reguleren. Met de aanname van deze wet zal de kwaliteitswaarborging en de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening, sterk bevorderd worden. De voorzitter van de commissie van rapporteurs zei dat een bij wet erkend instituut zich namelijk ook kan aansluiten bij mondiale en internationale beroepsorganisaties die, ook andere beroepsvoordelen met zich mee brengen. Het doel van dit instituut is om een goede beroepsuitoefening te bevorderen en het behartigen van gemeenschapsbelangen van de leden. Echter wees Abdoel erop, dat het instituut ook andere taken zal hebben, die eveneens van groot belang zijn. Zo haalde hij aan dat het instituut zich sterk zal maken voor het vaststellen en/of reguleren van beroepsregels en standaarden van accountants. Het zal daarnaast zorg dragen voor de praktijk opleiding van accountants en zal verder ook lezingen, trainingen, workshops moeten organiseren, die allemaal betrekking hebben op dit beroep. Het instituut zal bestaan uit drie organen, namelijk; de algemene leden vergadering (ALV), het bestuur en een bureau. De ALV wordt aangemerkt als het hoogste orgaan van dit instituut, het zal toezicht houden op het bestuur. Ook werd er duidelijkheid verstrekt over wie lid van dit instituut mag worden. Er bestaan namelijk twee soort leden; gewone en buitengewone leden. Bij de totstandkoming van deze wet heeft de Surinaamse Vereniging van Accountants (Suva) een belangrijke rol gespeeld. De minister haalde aan dat de Suva zal opgaan in het instituut dat opgericht zal worden.   door Richelle Mac-Nack