September 28, 2018


Accountants automatisch lid Instituut voor Chartered Accountants


September 28, 2018

“Zodra iemand voldoet aan de vereisten die gesteld zijn voor een accountant, ontstaat het lidmaatschap van rechtswege. Er hoeft daarvoor geen aanvraag gedaan te worden. Het lid worden van het instituut is geen keus. Niet voor het lid en ook niet voor de organisatie’’, was het antwoord van de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, op vragen van parlementsleden over het lidmaatschap van accountants voor het Instituut voor Chartered Accountants in Suriname. Gisteren werd de behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake het accountantsberoep en instelling van een Instituut voor Chartered Accountants in Suriname, vervolgd in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de minister is erin het kader van ordening en de bevordering van een goede beroepsuitoefening, bewust gekozen voor verplicht lidmaatschap. “Dit is geïntroduceerd om te voorkomen dat personen zich wel of niet aanmelden als lid en zich vervolgens onttrekken aan de regels van de beroepsorganisatie”, zei Tsang. Voor gewone leden verbonden aan het instituut, geldt dat die aan het tuchtrecht onderhevig zijn indien zij een scheve schaats hebben gereden. Dit houdt in schorsing of doorhaling in het register, waarbij het laatste ook verlies van de bevoegdheid en het dragen van de titel ‘chartered accountant’ betekent. Buitengewone leden hebben de keus om verbonden te zijn aan het instituut, maar zij moeten wel vragen om toegelaten te worden. Buitenlandse accountants die zich willen vestigen in Suriname, moeten een verklaring van goed gedrag overleggen. Ten aanzien van de vragen over de erkenning en/of accreditering van de accountantsopleiding, zegt Tsang dat het vooralsnog gaat het om erkenning waaraan bepaalde voorwaarden worden gekoppeld. “Er zijn vastgestelde eindtermen. Bij het toetsen van de naleving kan accreditatie worden vereist. Er wordt niet bij voorbaat gesproken over accreditatie, omdat voorkomen moet worden dat met name de bestaande opleidingen die wel voldoen aan de eindtermen, maar nog niet geaccrediteerd zijn, worden uitgesloten van het aanbieden van een opleiding”, stelde de bewindsman. Over ruimere formulering van het doel in de wet, benadrukte Tsang dat bewust is gekozen voor het begrip ‘goede beroepsuitoefening’, omdat binnen beroepskringen dit alles omvat wat nodig is om het beroep te ordenen en voor een goede beroepsuitoefening te zorgen. Teneinde het beroep van accountant integer en gedegen te beoefenen, is in overweging genomen om het te reguleren middels wetgeving. De ontwerpwet zal 2 oktober in de openbare plenaire vergadering behandeld worden.   door Priscilla Kia