September 26, 2018


Wettelijke regels voor gedegen uitoefening beroep accountant


September 26, 2018

Teneinde het beroep van accountant integer en gedegen te beoefenen, is in overweging genomen om het te reguleren. Gisteren is in De Nationale Assemblee (DNA) de initiatiefwet houdende regels inzake het accountantsberoep en instelling van een intstituut voor Chartered Accountants behandeld. International zijn de regels voor accountant complexer geworden. Volgens NDP –assembleelid Amzad Abdoel tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs, is goede ordening van de financiële sector door middel van wetgeving van belang voor elk land. De wet voor het instellen van een dergelijk instituut, biedt randvoorwaarden om het wettelijk kader van het beroep van accountant te regelen. Daarnaast beoogt de wet het instituut als hoeder van een goed functionerende beroepsgroep naar voren te schuiven, die een betere waarborg moet bieden voor een adequate beroepsbeoefening. Ook moet de kwaliteit van de dienstverlening bevorderd worden, waardoor de aansluiting bij mondiale en internationale beroepsorganisaties mogelijk wordt. De wet richt zich op drie zaken: het instituut, het accountantsberoep en de tuchtspraak. Volgens Abdoel moet er vooral op worden toegezien dat accountants die niet in ons land wonen of gevestigd zijn, in Suriname werken en zo miljoenen van de overheid ontvangen. Volgens hem moeten onze eigen accountants dit werk overnemen. Zowel Abdoel als enkele leden van de commissie waaronder Jennifer Vreedzaam en Jennifer Warsodikromo, zijn van mening dat voorkomen moet worden dat accountants die in het buitenland een scheve schaats hebben gereden, naar Suriname komen en zich in het accountantsregister inschrijven en hier gaan werken. Voor hen is belangrijk hoe de controle hierop zal plaatsvinden. Ten aanzien van het samenstellen van het bestuur, merkte Vreedzaam op dat in het accountantsregister individuele leden worden opgenomen, maar dat accountants zich ook kunnen groeperen. Volgens haar moet erop worden toegezien dat een evenwichtige bestuurssamenstelling gewaarborgd wordt en dat grotere accountantsgroepen het bestuur niet beïnvloeden. Abdoel ging artikelsgewijs in op de wet en heeft naast het doen van voorstellen, in specifieke gevallen om verduidelijking gevraagd van de deskundigen. Zo is het doel van het instituut in de wet omschreven als ‘’het bevorderen van een goede beroepsbeoefening onder de accountants’’. Volgens Abdoel gaat het om meer dan alleen de beroepsbeoefening. Het doel is volgens hem veel ruimer beschreven in de memorie van toelichting dan in de wet. Voorts wordt er in de wet gesproken over meer dan vier commissies die vanuit het instituut ingesteld zullen worden. Abdoel vraagt zich af of Suriname zoveel accountants heeft om zitting te nemen in de commissies en als leden zitting mogen hebben in meerdere commissies. Ook wilde hij weten wat de hiërarchische verhouding is tussen de algemene ledenvergadering, het bestuur en het bureau, welke als organen zijn opgenomen in de wet. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme, gaf aan dat de wet onderdeel is van het proces dat is ingezet tegen corruptie, welke de transparantie bij de overheid en de private sector zal bevorderen. Vanwege het groot aantal vragen met een technisch karakter zal de minister in het kader van efficiëntie, aanstaande donderdag antwoord geven op de vragen van de leden. door Priscilla Kia