September 26, 2018


Caram hoopvol over ontwikkelingsmogelijkheden


September 26, 2018

Dr. Anthony Caram, onafhankelijk financieel ad-viseur, is hoopvol over onze ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst. Er is volgens hem beslist reden om te geloven in de toekomst van Suriname, ook omdat zich in onze buurlanden positieve ontwikkelingen voltrekken die zullen uitstralen naar onze economie indien wij daarop adequaat inspelen. Dit zei Caram op een congres dat georganiseerd was door de Stichting Finance Suriname, met als thema: ‘De goederen-, diensten- en geldstroom van/naar Surina-me’. Het congres werd afgelopen zaterdag 22 september gehouden in Reeuwijk, Nederland. Volgens Caram is de kans dat er mooie tijden aanbreken voor de Guyana ’s, recent gestegen dankzij hun potentieel aan natuurlijke hulpbronnen. “Door wijs beleid en noeste arbeid moeten wij realiteiten maken van bestaande en zich nieuw aandienende mogelijkheden en daaruit optimaal profijt halen”, zei hij. Caram heeft zich gespecialiseerd in monetaire en financiële aangelegenheden in kleine ontwikkelingslanden. Hij heeft gewerkt bij de entrale banken van Suri-name, Aruba, Samoa en Nederland. Tot 2016 was hij buitengewoon hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Hakrinbank-leerstoel voor kredieten, geld- en bankwezen). Caram zei dat realisme en consistentie ook nodig is bij het uitbouwen van onze samenwerking met landen, private ondernemingen en personen om additioneel kapitaal en kennis aan te trekken die kan worden ingezet voor onze ontwikkeling. Onze diaspora kan hierin volgens hem een belangrijke rol vervullen. “Uitbouw van de private sector zal de publieke sector ontlasten en de mogelijkheid verruimen tot het voeren van een wijs budgettair en monetair beleid”, gaf Caram aan. De economie van Suriname steunt vanaf zijn onafhankelijkheid op zijn natuurlijke hulpbronnen. “De traditionele filosofie die aan het economisch beleid ten grondslag ligt, blijft naar mijn mening voor Suriname van wezenlijk belang. Wij moeten blijven steunen op de twee pijlers van de economie, waarbij wij rekening dienen te houden met de uitdagingen en risico’s die dit steunen met zich meebrengt.’’ Caram gaf aan dat wij om meer succes te hebben, allereerst een gedegen en logisch consistente visie voor de sociaaleconomische ontwikkeling voor de komende dertig jaar zullen moeten formuleren, mede met behulp van de al beschikbare kennis en opgedane ervaringen. Essentieel volgens hem is dat wij bij de beleidsuitvoering strikt vast houden aan deze visie.