NIET IN BELANG VAN HET VOLK

Vaak genoeg is gebleken dat de huidige regering besluiten neemt die niet in het belang van het volk, maar in haar eigen belang zijn. Een recent voorbeeld hiervan is de Alcoa-kwestie. Bij besprekingen afgelopen maandag in de assemblee over de huidige stand van zaken met betrekking tot deze kwestie, heeft de vicepresident (vp) een presentatie gehouden waarbij niet alleen de parlementariërs, maar ook een groot deel van het volk, zich afvroeg of de vp het belang van het Surinaamse volk of dat van de multinational voor ogen heeft. Terwijl diverse volksvertegenwoordigers, zowel van de coalitie als de oppositie, hun misnoegen uitten over de wijze waarop de multinational te werk is gegaan inzake de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst, zei de vp dat het college bepaalde zaken anders moest bekijken. De vp gaf toen een uiteenzetting over de multinational, maar daarbij en kwam de zienswijze van de regering over deze kwestie niet aan bod. Nog steeds is niet duidelijk hoe de regering denkt over het vertrek van Alcoa uit Suriname. Na vier jaar onderhandelen heeft de regering nog niets wezenlijks bereikt met Suralco/Alcoa. Voorts wordt de assemblee zeer gebrekkig geïnformeerd over deze kwestie. Parlementariërs krijgen stukken pas na weken te zien, omdat die eerst vanuit het Engels vertaald zouden moeten worden. Dat is natuurlijk je reinste kolder, de stukken kunnen gewoon in het Engels gegeven worden. Vertalen kan altijd en dan kan men tevens controleren of de vertaling wel correct is. Twee leden van de VHP zijn deze gang van zaken meer dan zat en hebben een brief naar de bestuursraad van Alcoa gestuurd. Zij willen dat de Alcoa de assemblee rechtstreeks informeert. Ze willen niet langer aan het lijntje gehouden worden door de regering. Zij hebben groot gelijk, alleen is het nog maar de vraag of Alcoa aan hun verzoek gehoor geeft.