SPEELTONEEL?

“De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel”, een citaat van  Joost van den Vondel (1587-1679), een groot  Nederlands dichter.  Gister bekroop ons wederom het gevoel, dat we ook  in Suriname voor wat betreft de handelingen van bepaalde politici, te maken hebben met een speeltoneel, waarbij de salamander verkleuring opmerkelijk tot uiting komt.  Enkele dagen geleden werd door de coalitie in De Nationale Assemblee, DNA, nog onthuld, dat de steun aan de oppositie in de Alcoa kwestie niet langer stand kon houden, omdat de oppositie met een politiek spel bezig was dat tegen de regering zou zijn gericht.  De oppositie zou dus niet meer op de steun van de coalitie kunnen rekenen en deze zou dus wederom en volledig achter de regering gaan staan en haar ondersteunen in al hetgeen met de Alcoa is afgesproken en reeds beklonken. Gisteren eiste DNA tot ieders verbazing, dus coalitie en oppositie, dat de voorbereiding of reeds aangevangen ontmanteling van de Paranam aluinaarderaffinaderij, onmiddellijk wordt gestaakt, totdat de Brokopondo-overeenkomst formeel door het parlement is beëindigd. De fractieleider van de NDP, André Misiekaba, stelde zelfs dat de ontmanteling van de raffinaderij illegaal is en hij kreeg daarbij ondersteuning van de voorzitter van het college, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, andere  fractieleiders en leden van het college. De opstelling van vrijwel alle fracties in DNA kwam nadat vicepresident Ashwin Adhin, een presentatie had gehouden namens de regering over het verloop van de onderhandelingen met de Noord-Amerikaanse multinationale onderneming. President Bouterse liet ook dit keer verstek gaan. Adhin gaf door zijn relaas eigenlijk toe, dat de regering buiten het parlement om toezeggingen had gedaan aan de Alcoa, die zouden moeten leiden tot de ontmanteling van de voormelde raffinaderij. De raffinaderij zou ten prooi moeten vallen van de slopershamer, omdat die een directe milieudreiging oplevert en een gevaar zou vormen voor personen die daar nog te werk zijn gesteld. Een onafhankelijk onderzoek dat in rapporten is opgetekend, zou  daarvoor bij de regering liggen. Geerlings-Simons en het lid Melvin Bouva, vroegen vervolgens aan de vicepresident deze rapporten ten spoedigste aan het college te doen toekomen. Adhin zegde toe binnen twee weken de rapporten naar DNA te sturen. Het parlement zal na ontvangst van de rapporten kunnen concluderen of er daadwerkelijk sprake is van een milieudreiging te Paranam als de raffinaderij niet wordt afgebroken en of de regering daarom buiten DNA om akkoord is gegaan met de wens tot ontmanteling. DNA wenst nu zo spoedig mogelijk de gewijzigde Brokopondo-overeenkomst ter inzage te ontvangen en is niet tevreden deze  pas in de maand september te verkrijgen. Veel wetgevers in DNA zijn van mening, dat de regering al maanden achtereen een spelletje met het college speelt door niet tijdig gegevens over gesloten akkoorden met de Alcoa, aan hem te verstrekken. Gisteren werd zowel door oppositie als coalitie in DNA aangehaald dat Alcoa–Suralco door het vroegtijdig stoppen van haar activiteiten in ons land, ze in strijd met de Brokopondo-overeenkomst heeft gehandeld en daardoor wanprestatie kan worden verweten. Deze overeenkomst zou pas in 2033 expireren. Beëindiging van deze overeenkomst moet volgens de leden van het college in DNA worden bekrachtigd. Zoals voormeld, trokken  coalitie en oppositie gisteren wederom gezamenlijk  op in de Alcoa-kwestie, die nu na verduidelijking van de regering, verscheidene facetten vertegenwoordigt. Gezien het feit dat de Alcoa-kwestie een nationale kwestie betreft die geheel Suriname raakt, is het van het allergrootste belang dat alle groepen binnen het college en de samenleving eensgezind optreden en er niet wederom splijtzwammen ontstaan. Verdeeldheid die slechts het belang van enkelingen zou dienen.  Hopelijk verandert  de coalitie niet wederom van gedachten en laat ze de oppositie opnieuw in de steek.  In deze voor Suriname zo belangrijke zaak, mag er nu zeker geen sprake zijn van een zogeheten speeltoneel.