July 21, 2018


INDIRECTE MONETAIRE FINANCIERING


July 21, 2018

De Vereniging van Economisten in Suriname heeft haar bezorgdheid geuit over de wijze waarop het financieringstekort van SRD 1,1 miljard door de regering Bouterse II is gefinancierd. Dit bedrag is afkomstig uit kredieten verstrekt door de lokale banken. Volgens een persbericht afkomstig van het ministerie van Financiën, is elke uitspraak over monetaire financiering door de overheid de grootste onzin. Dit is de zoveelste poging van de regering Bouterse, om opnieuw zaken te verdraaien. Maar op het moment dat de VES uitkomt met een haarfijne verklaring, dat er daadwerkelijk monetair is gefinancierd, dan is het onmogelijk om haar tegen te spreken. De VES bevestigt eveneens, dat het uitgavenpatroon van de Surinaamse overheid noodzaakt tot structureel lenen, dit komt omdat de overheidsuitgaven jaarlijks de overheidsontvangsten overtreffen. De financiering van overheidsuitgaven door commerciële banken wordt dan ook getypeerd als indirecte monetaire financiering. Want van monetaire financiering is ook sprake, indien de Staat een beroep doet op de kredietfaciliteiten van commerciële banken. Juist daarom worden deze banken gerekend tot de sector der geldscheppende instellingen. Het gevolg van kredietverlening door commerciële banken aan de Staat, is dat het een inflatoir effect kan hebben. Het inflatoire effect resulteert in een vergroot aanbod van geproduceerde goederen en diensten, want de extra financiële middelen door de Staat in 2017 zijn primair aangewend voor operationele kosten, waaronder lonen en salarissen. In het jaarverslag van de Harkinbank over 2017, is er melding gemaakt van de kredieten die in dat jaar waren verstrekt aan de Staat. In 2017 werd vrijwel het overgrote deel van de kredieten verstrekt door de commerciële banken. Dit komt omdat de Centrale Bank sinds 2016 geen kredieten meer mocht verstrekken aan de Staat, vanwege een getekende MOU. Het resultaat van het overmatig leengedrag van de overheid, is dat de Staatsschuld nu al tot boven de 80% van het BBP is gestegen. En volgens de Begroting van 2018 zal de Staatsschuld dit jaar met nog eens 3 miljard toenemen. Om deze schuld terug te betalen, is het naar de mening van de VES van belang de verdiencapaciteit van de economie te vergroten. De VES concludeert, dat de private sector kan bijdragen aan een versnelde economische groei door middel van binnenlandse investeringen, want zonder groei van de particuliere productie, zal de crisis volgens haar langer aanhouden.