EIEREN VOOR JE GELD KIEZEN

Ofschoon we een minister op Financiën hebben die beweert dat het beter gaat met Suriname en dat we over niet al te lange termijn weer economische groei zullen doormaken, zijn er nog maar zeer weinigen die waarde hechten aan de stellingen van de bewindsman. Alvast zien we dat elke week stiekem de prijzen voor diesel en gasoline in opwaartse richting gaan en dat die prijzen doorberekend worden in de prijzen in de winkels. Ook worden wij voortdurend geconfronteerd met stakingen in tal van sectoren, omdat werkers het niet langer kunnen volhouden met hun huidige maandelijkse of tweewekelijkse vergoeding. He land wordt steeds onveiliger en de overheid slaagt er maar niet in om de veiligheid op te voeren. Nieuwe mensen benoemen op cruciale posten binnen de ambtenarij heeft niet geleid tot merkbare positieve veranderingen. We hebben dan wel een nieuwe minister op Justitie en Politie en een nieuwe leiding bij het Korps Politie Suriname (KPS), maar wat kunnen deze nieuwelingen allemaal verrichten om ons een beter veiligheidsgevoel te geven als ze niet de zeer noodzakelijke materialen en het materieel krijgen aangereikt. Politiebureaus die geen processen-verbaal op een juiste manier kunnen produceren, omdat er geen inkt is voor de printers, groot gebrek is aan voertuigen en brandstof, gedemotiveerde politieagenten die het moeten doen met versleten uniformen , smerige politieonderkomens, gebroken meubilair enzovoort, allemaal zaken die maken dat er niet effectief en efficiënt kan worden gestreden tegen de toenemende misdaad. Komt nog bijkijken dat men ook binnen het korps rare beslissingen wenst te nemen door goed functionerende units die de misdaad op de juiste wijze aanpakken, wenst te ontmantelen. Je zou bijna kunnen spreken van kwaadwilligheid om de opsporing en vervolging van zware criminaliteit te ondermijnen. Maar ons is beloofd dat men alle zeilen bij zal zetten om de criminaliteit te bestrijden en de veiligheid naar een hoger plan te tillen. Keerpunt gelooft daar maar weinig van en denkt eerder, dat bepaalde mensen er juist zijn om zeer bedenkelijke activiteiten die niets te maken hebben met de wetshandhaving, maar veeleer alles te maken hebben met het in de kaart spelen van bepaalde misdadige belangen, te stimuleren en ondersteunen. Aan bepaalde belangen mag je vooral in deze tijd toch niet komen? Er heerst naar wij vernemen, dan ook grote onvrede binnen het KPS bij leden die het hart op de juiste plaats hebben en al hetgeen is opgenomen in het politiehandvest wensen te eerbieden en uitvoeren. De onveiligheid zal dan naar onze mening ook de komende tijd ongewijzigd blijven, omdat bepaalde mensen een totaal andere agende hebben dan het beschermen van de doorsnee burger. En juist omdat de toekomst van dit land er zo duister uitziet en niemand weet wanneer er wederom een goede en merkbare economische opleving zal komen, treft een groot aantal personen thans voorbereidingen om elders een betere toekomst op te bouwen. We schreven in het verleden al vaker over het gevaar van ‘brain drain’, hetgeen inhoudt dat capabele en kundige krachten die wij hard nodig hebben om dit land verder te ontwikkelen, wegtrekken en of plannen daartoe hebben. Gezien de huidige bijna uitzichtlozen toestand waarin we nu verkeren, is het begrijpelijk dat vooral jonge mensen weg willen. In tal van sectoren zijn er mensen die suriname willen verlaten, omdat het leven hen hier ondraaglijk wordt gemaakt door het wanbeleid dat al zeker 8 jaar in dit land wordt gevoerd en waar slechts een heel kleine selecte en corrupte kliek voordeel bij blijkt te hebben. Als de overheid met name voor de docenten op de universiteit geen gedegen oplossing in de financiële sfeer weet te vinden, krijg je daar ook een leegloop, hetgeen een verzwakking van dit belangrijke instituut zal betekenen en in het uiterste geval een sluiting voor korte of langere duur. Hoe langer deze economische misère duurt en het onbegrip bij de overheid voor stakende werkers blijft bestaan, hoe meer de brain drain zich zal doen gevoelen. Wat krijg je dan als alternatief? Onbevoegde mensen die zeker geen goede vervanging inhouden. En vooral op een universiteit kunnen we dat zeker niet hebben. Minister Lilian Ferrier heeft al aangegeven, dat als we niet in staat zijn opleidingen te verzorgen met gekwalificeerde leerkrachten en docenten, dan tellen we over enkele jaren niet meer mee in de regio en elders. En daar heeft de minister helemaal gelijk in. Maar als je niet in staat bent leerkrachten en docenten goed te betalen, dan is het logisch dat ze hun heil elders zullen zoeken. Nu reeds zijn er duidelijke aanwijzingen dat een aantal er de brui aan willen geven. Is allemaal het gevolg van de desastreuze geldontwaarding met 100 procent van onze SRD. En wie heeft dat allemaal in de hand gewerkt? Juist ja, we weten het allemaal. Bij het vertrek van governor André Telting in 2010, was onze SRD voor de volle 100 procent gedekt. Wie ruïneerde de dekking? Juist ja, de man die nu beweert dat we spoedig weer economische groei mogen verwachten. Weinigen storen zich aan deze bewering en denken er hard over na eieren voor hun geld te kiezen en ons geliefd land te verlaten.