‘AdeKUS-bestuur heeft geen poging gedaan tot oplossing’

De Vakvereniging Weten-schappelijk Personeel van de Universiteit van Surina-me (VWPU), heeft het pad van overleg met het bestuur van de universiteit verlaten. Na een aantal keren in overleg met het bestuur te zijn geweest, heeft de VWPU ingezien dat het AdeKUS-bestuur nimmer een poging heeft gedaan om met een oplossing te komen. Dit zei Dennis Wip, voorzitter van de VWPU, vandaag tijdens een persconferentie in het gebouw van de Faculteit der Tech-nologische Wetenschappen op het AdeKUS-terrein.
De VWPU is al ruim twee weken in actie is vanwege het uitblijven van de salariscorrectie van de wetenschappers van de Anton de Kom Universiteit van Suri-name (AdeKUS). De salariscorrectie had naar zeggen van Wip, reeds in oktober 2017 op de universiteit moeten zijn. Wip zegt dat behalve regelgeving, er ook afspraken zijn gemaakt met het bestuur van de universiteit, maar die zijn niet nagekomen. Volgens de vakvereniging heeft het bestuur van de AdeKUS geen po-ging gedaan tot een oplossing, daar het nimmer proactief is geweest. Wip zegt dat het bestuur er ook niet voor gezorgd heeft dat de middelen die in 2017 be-schikbaar waren, ten goede kwamen aan het wetenschappelijk personeel en het stafpersoneel. De voorzitter van VWPU zegt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar nog aan het bestuur is voorgehouden dat het wetenschappelijk personeel in aanmerking moest ko-men voor de salariscorrectie die voor het gehele on-derwijsveld al had plaatsgevonden.
In een akkoord dat de vakvereniging samen met het AdeKUS-bestuur had bereikt, werd gesteld dat per eind mei 2018 nieuwe loonreeksen vastgesteld zouden worden op basis van de oude lonen en de salariscorrectie die moest komen. Maar tot op de dag van vandaag zijn geen nieuwe salarisreeksen vastgesteld. Inmiddels is meer dan een maand verstreken en de leden van VWPU hebben er geen zicht op wanneer de nieuwe salarisreeksen vastgesteld worden. Deze actie van de VWPU heeft direct invloed op de studenten. Wip wees erop dat het een verloren collegejaar kan worden, tenzij er snel een oplossing komt. Aanstaande dinsdag is de VWPU uitgenodigd door onderwijsminister Lilian Ferrier voor een gesprek. Ryan Nannan, bestuurslid VWPU, haalde aan dat als er overeenstemming bereikt wordt met de minister, de vakvereniging enkele voorstellen heeft om de impact van da actie op de studenten te beperken. De voorstellen moeten nog met de decanen van de diverse faculteiten besproken worden. Hij legt uit dat de voorstellen gebaseerd zijn op methodes die eerder zijn toegepast. Als zaken goed verlopen, kunnen alle gemiste tentamens, colleges en afstudeerpresentaties, voor het eind van dit jaar ingehaald worden. Met de actie van de VWPU worden er geen colleges verzorgd, geen tentamens afgenomen, tentamens die wel zijn afgenomen, worden nog niet gecorrigeerd door de docenten en ook vinden er geen afstudeerpresentaties plaats. De actie van VWPU vindt vooralsnog nog voortgang.

door Richelle Mac-Nack