ZELF GEZOCHT

Dat we al enige tijd door het buitenland scherp in de gaten worden gehouden en zelfs het etiket van witwasland opgeplakt gekregen hebben, hebben we allemaal aan handelingen van een groep crimineel ingestelde landgenoten en hun comparanten in het buitenland te danken. Ook kan de regering die niet hard en effectief heeft kunnen of willen optreden tegen de drugshandel en de daaraan gekoppelde witwasactiviteiten, ernstige verwijten worden gemaakt. Reeds jaren achtereen was en is het publiek geheim, dat Suriname een belangrijke schakel is bij de doorvoer van drugs naar voornamelijk West-Europa en op een schandelijke wijze wordt misbruikt voor het witwassen van crimineel verkregen harde valuta. Op een opvallende en aanstootgevende wijze werden ondernemingen toegelaten, hier vrijelijk te opereren, waarvan het ernstige vermoeden bestaat dat ze zich intensief bezighouden met het witwassen van drugsgelden. Steeds vaker en intensiever is het buitenland (hoofdzakelijk het rijke westen) zich gaan toeleggen op de verscherping van de controle op geldstromen uit het Caribisch gebied waartoe Suriname als lid van de Caricom, ook deel van uitmaakt. Door de enorme drugsvangsten in ons land en in voornamelijk West-Europa, werden we een ‘country of high interest’ bij drugsbestrijdingsdiensten en financiële instituten in de Verenigde Staten van Amerika en West-Europa. Grote Banken in het rijke westen keken en kijken steeds vaker met groot argwaan naar transacties die gedaan worden met Surinaamse banken en willen in het uiterste geval zelfs geen medewerking meer verlenen. Door deze houding van buitenlandse financiële instellingen tegenover onze valutabanken, moest op een gegeven moment zelfs de Centrale Bank inkomen bij het vervoeren van vreemde valuta . De inbeslagname van 19.5 miljoen euro door de Nederlandse douane geruggesteund door het Openbaar Ministerie van dat land, heeft ons wakker geschud en goed doen realiseren, hoe ernstig de verdenkingen in het buitenland zijn met betrekking tot witwaspraktijken die zich zouden voordoen in de Republiek Suriname. En juist omdat dit miljoenenbedrag werd geconfisqueerd, is men om verdere verliezen te voorkomen, er momenteel toe overgegaan, de valuta geldstromen veel intensiever en nauwkeuriger te controleren. Ook het Meldpunt Oneigenlijke Transacties, MOT, dat vreemde transacties dient door te geven aan het Openbaar Ministerie en in het verleden dat niet nauwgezet deed, schijnt nu veel actiever en volgens het boekje te werken. Het is uitstekend en gewenst dat de controle op overmakingen van vreemd geld door banken, thans in grote strengheid geschiedt, echter mag het niet zo zijn, dat we spoken bij dag gaan zien en bijvoorbeeld mensen die enkele honderden dollars moeten betalen aan bijvoorbeeld een opleidingsinstituut, het leven zuur maken. Witwastransacties hebben veelal niets te maken met betalingen van minder dan 500 dollar. Wanneer iemand kleine valutabedragen wenst te kopen voor bijvoorbeeld een reis naar het buitenland en dat doet buiten financiële instellingen om ,zal geen enkele overheidsinstelling daar invloed op kunnen uitoefenen. De handel in vreemde valuta binnen het informele circuit, zal dan ook onuitroeibaar blijken. Dit geld uit het informele financiële circuit verkopen of kopen zal dan ook voortgang vinden, of de overheid of het buitenland daar nou wel of niet vrede mee hebben. Waar we wél voor op moeten blijven letten, is dat het moedwillig misbruiken van bankinstellingen voor overmakingen door criminelen, volkomen onder controle wordt gebracht. Alleen dan zullen we wederom een betere naam in het buitenland krijgen en zullen gerenommeerde buitenlandse instellingen niet langer hun neus voor ons ophalen. Zolang we daar niet in slagen, blijven we een paria, net als Venezuela en Trinidad & Tobago dat momenteel zijn.

 

****

Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft met de wederaanstelling van inspecteur Humphrey Naarden als hoofd van de politievoorlichting, een schot in de roos gedaan. Naarden is geen onbekende bij de media en heeft in het verleden getoond, op een juiste wijze de pers van informatie te kunnen voorzien en daarbij het vaandel van de politie hoog te kunnen houden. Zonder het strafrechtelijk ingestelde onderzoek door de politie in gevaar te brengen, wist Naarden indien mogelijk, meestal de media van informatie te voorzien en daardoor de gemeenschap op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen. Het KPS heeft gelukkig na de vele klachten inzake een falende publiciteitsdienst bij de verstrekking van informatie bestemd voor de gemeenschap , besloten Naarden wederom te belasten met de leiding van deze dienst. Het is dan ook zeker te verwachten dat inspecteur Naarden wederom op een juiste en bekende wijze van zich zal laten horen. Een hartelijk proficiat aan het KPS, dat allicht op weg is naar opvijzeling van zijn imago.