VERDERE VERSMALLING ZORGSECTOR ONVERMIJDELIJK?

Op de onlangs gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappij Assuria in Hotel Torarica, was er naar aanleiding van de gunstige cijfers, toch wel reden tot optimisme.  Uit de meldingen gedaan op de vergadering en de publicaties in de media, zou men allicht de indruk hebben gehad, dat het in elk opzicht Assuria in het afgelopen jaar voor de wind is gegaan. Assuria boekte dan wel over het afgelopen boekjaar 32 miljoen winst en die gunstige notering kon dan overwegend toegeschreven worden aan de opbrengsten  van levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Als er echter gekeken wordt naar de opbrengsten van het medisch bedrijf van deze verzekeraar, dan is er sprake geweest van fors verlies, namelijk 18 miljoen SRD. Uit de verstrekte gegevens werd duidelijk, dat dit verlies te wijten is aan de maximumpremie die in de Wet Nationale Basiszorg is verankerd, maar in de praktijk ruim onvoldoende blijkt om op een bedrijfseconomische  verantwoorde wijze, de basiszorg uit te voeren. Om de basiszorg op een verantwoorde wijze te kunnen continueren, zal er volgens de zorgverleners verhoging van de tarieven op jaarbasis moeten worden doorgevoerd. Op de huidige wijze en de bestaande veel te lage tarieven doorgaan met een basiszorgverzekering, is volgens de maatschappij economisch niet verantwoord, daar dit grote verliezen tot gevolg heeft. En Assuria heeft al laten doorschemeren niet van plan te zijn op een ongewijzigde manier met de huidige premies door te gaan.  De verzekeraar is op geen enkele wijze namelijk van plan verder verlies te lijden. Op verschillende momenten heeft de maatschappij de regering duidelijk gemaakt, dat met de huidige verdiensten die bovendien zeer slecht of helemaal niet binnenkomen door het in gebreke blijven van verzekerden die hun premies niet op tijd of helemaal niet voldoen,  het onmogelijk is op deze voet voort te gaan.  Ook de zogeheten Zorgraad heeft in zijn openbare vergadering van februari 2018, vermeld dat de huidige premie van de basiszorgverzekering, een aanpassing dient te  ondergaan. Een jaar geleden heeft de Survam een voorstel gedaan aan de regering ter wijziging van de voormelde premie, maar daar is tot nog toe  niet op een adequate wijze op gereageerd en verloopt de dialoog met de overheid met betrekking tot deze  kwestie uitermate moeizaam. Indien de overheid haar ‘poot’ stijf blijft houden en de assurantiemaatschappijen denkt te kunnen blijven negeren op dit stuk van de basiszorgverzekering, zal met name Assuria er op den duur toe over moeten gaan, haar medisch bedrijf op te heffen en het voorbeeld van de Fatum volgen. Als de maatschappij ertoe overgaat een dergelijke verregaande maatregel uit nood te nemen, zal er zeker een verdere versmalling van de zorgsector overblijven en zullen verreweg de meesten in ons land aangewezen zijn op het SZF, Self Reliance en Parsasco, waarvan de eerstgenoemde momenteel door velen niet als een ‘heilzame’ instantie en oplossing wordt gezien.