June 4, 2018


Sekrepatu stopt beheers- werkzaamheden volkskoopwoningen


June 4, 2018

Woningstichting Sekrepatu beëindigt de beheerswerkzaamheden van de overheidscomplexen waar de volkskoopwoningen zijn opgezet, te weten Hanna’s Lust, Leiding 10A, Waterland en Richilieu. De stichting heeft de bewoners van deze projecten in een brief d.d. 31 mei, laten weten dat zij per 1 juli 2018, de samenwerking met de overheid vroegtijdig zal beëindigen. Sekrepatu deelt de bewoners tevens mee, dat zij voor het aanvragen van Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV), zoals het plaatsen van een schutting of het uitbreiden van de woning door bijbouw, voortaan contact moeten opnemen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Voor vragen met betrekking tot het wonen/ bewonersparticipatie, staan de deuren van de stichting nog altijd open.
Sekrepatu heeft in 2011 een viertal beheers- en managementovereenkomsten getekend met het ministerie van OWT&C voor het beheren van de vier bovengenoemde wooncomplexen van de overheid. Doelstelling was het leefmilieu in de complexen te bevorderen door gebruik te maken van de jarenlange expertise van de stichting in het duurzaam beheer van haar eigen wooncomplexen met daarin de woningen en de openbare ruimten.

In de brief stelt Sekrepatu dat de uitvoering van de overeenkomsten niet vlekkeloos is verlopen en dat zij steeds te kampen heeft met ontevreden bewoners. Volgens de stichting is dit te wijten aan de onjuiste informatie die door de ambtenaren van het ministerie zou zijn verstrekt. Hierdoor denken bewoners dat de stichting belast is met het onderhoud van de bermen en trenzen, terwijl dit volgens Sekrepatu niet hun taak is. De woningstichting heeft in officiële brieven aan het ministerie gevraagd om de ontstane verwarring die is ontstaan door de ambtenaren van het ministerie, recht te trekken door duidelijkheid over het onderhoud etc., te verschaffen aan de bewoners. Tot op heden is dit niet gebeurd.
“Na jarenlang geconfronteerd te zijn geweest met de bovengenoemde situatie en het gegeven dat de overheid niet bereid of in staat is geweest hierin verandering te brengen, is de woningstichting ondertussen tot het besluit gekomen de dienstverlening ingaande 01 juli 2018 te beëindigen”, aldus een passage uit de brief. De stichting heeft alle stakeholders, waaronder de financierings- en bankinstellingen Suritrust en de SPSB-bank en het ministerie van OWT&C van haar besluit op de hoogte gesteld.

-door Johannes Damodar Patak-