May 25, 2018


Governor Gersie geeft update over monetaire situatie


May 25, 2018

Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan, wat de laatste ontwikkelingen zijn op monetair gebied. Met betrekking tot het bedrag van ruim euro 19 miljoen in de kwestie met de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie aldaar, wenst de governor vooralsnog te volstaan met hetgeen eerder door de Bank is gesteld, dit vanwege afspraken met alle betrokken partijen om ten aanzien van dit vraagstuk een persstilte te betrachten. De CBvS blijft in overleg met het Openbaar Ministerie in Nederland om deze zaak op te lossen. Het kelderen van de koers van de euro, heeft volgens Gersie ook te maken met de huidige ontwikkelingen met het Openbaar Ministerie in Nederland. “Het moet verder ook bezien worden tegen de achtergrond van de werking van het vraag- en aanbodmechanisme, waarbij er momenteel een groot aanbod is en tegelijkertijd ook een groot overschot aan deze munteenheid in de gemeenschap” aldus Gersie. Wat ook duidelijk is, is dat er nu een verminderde afzet is vanwege de ontstane situatie. De governor waarschuwt voor het gevaar dat speculanten gebruik zullen maken van deze situatie. Gersie geeft aan dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat de moederbank pragmatisch met deze kwestie omgaat, met andere woorden, de CBvS kijkt wat er zich voortdoet en hoe zij zo goed als mogelijk daarop kan inspelen om te voorkomen dat de veiligheid van het financieel systeem in gevaar wordt gebracht.
Ten aanzien van de monetaire reserve, zegt de governor dat gelet op de eerdergenoemde ontwikkelingen, er een dip is opgetreden. Dit omdat de CBvS de lokale banken te hulp moet schieten, maar ook omdat de moederbank een deel van de importbehoefte van het land voor haar rekening neemt. De banken hebben internationale verplichtingen die zij moeten nakomen. De recente ontwikkelingen hebben volgens de governor als consequentie, dat de aanvulling van hun saldi in het buitenland minder is geworden. Vanuit haar verantwoordelijkheid heeft de CBvS gemeend de banken tegemoet te komen. Gersie geeft aan dat de monetaire reserves van moment tot moment wijzigen en verwacht dan ook dat die wederom zullen toenemen.
In een eerder stadium had de monetaire autoriteit aan het NII te kennen gegeven, dat hij voor dit jaar een inflatie van beneden de 10 procent verwacht. Deze verwachting staat volgens de governor nog steeds recht overeind. Op basis van de informatie vanuit het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), het bankwezen, de overheid en op basis van internationale ontwikkelingen, kan worden ingeschat welke veranderingen optreden in de liquiditeiten en welke vraag op basis daarvan kan worden uitgeoefend. “Tot nu toe is het beeld niet gewijzigd”, zegt Gersie. Alles hangt af van wat zich van moment tot moment voltrekt. Als voorbeeld haalde hij aan dat als er levensmiddelen uit de Verenigde Staten geïmporteerd worden en er aldaar een prijsstijging plaatsvindt, de inflatie ook mee geïmporteerd wordt waardoor de prijzen in ons land ook de lucht ingaan. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de olieprijzen. Op basis van de beschikbare informatie, ziet de governor dergelijke ontwikkelingen niet plaatsvinden, waardoor de verwachting ten aanzien van het inflatiecijfer overeind blijft of zelfs beneden de 10 procent zal uitkomen.
Gersie geeft aan dat er in Suriname nog veel werk te verzetten is als het gaat om zaken doen met betrekking tot het verrichten van betalingen. De monetaire autoriteit roept op om de Surinaamse munteenheid beter te waarderen. Handelen vanuit de gedachten dat er geen vertrouwen is, zal maken dat niemand de eigen munt zal waarderen in het betalingsverkeer. De CBvS is bezig na te gaan welke programma’s kunnen worden uitgevoerd om de samenleving te stimuleren om zich anders op te stellen in vooral het binnenlands handels- en betalingsverkeer. Dit maakt NII bekend via een persbericht.