SZF-directeur: ‘Continuïteit van de zorg wordt bedreigd’

Rick Kromodihardjo, algemeen directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), betreurt het besluit van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) die gisteren middels een brief kenbaar heeft gemaakt dat zij aan het SZF een ultimatum stelt van twee weken om aan de maandelijks betalingen te voldoen. Kromodihardjo zegt heel verrast te zijn, omdat er maandag 8 januari nog een onderhoud is geweest met de VMS. “Dit heeft impact op de totale samenleving, waarbij de continuïteit van de zorg wordt bedreigd. Onder de huidige omstandigheden is het steeds de samenleving die weer het gelag betaalt, ondanks dat er toch nominaal hoge bedragen worden geïnvesteerd in de zorg middels betalingen voor diensten. De specialisten zijn ook onderdeel van dezelfde samenleving”, aldus de SZF-directeur.

Het bestuur van VMS maakte middels de brief duidelijk, dat indien het SZF niet binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, de VMS-leden geadviseerd worden om de overeenkomst met het SZF ingaande 1 februari 2018 op te schorten totdat het SZF aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Tevens stelt de VMS het SZF nu reeds in gebreke, indien het SZF niet tijdig dan wel niet volledig voldoet aan zijn reguliere maandelijkse betalingsverplichtingen tegenover de medisch specialisten. Dit op basis van de gemaakte afspraken inzake de voor de 10de van elke maand ingediende declaraties.

De betalingen betreffen: 1. de klinische en poliklinische tegoeden van de onvolledig betaalde declaraties over de periode sinds de overname door het SZF van de patiëntengroepen vallende onder BaZo en BZV; 2. de klinische en poliklinische tegoeden van de onvolledig betaalde declaraties over de periode vanaf januari 2015 voor de categorie SZF-patiënten; 3. de klinische tegoeden die via de ziekenhuizen aan de medisch specialisten dienen te worden voldaan; 4. de poliklinische tegoeden voortvloeiend uit de backpay van 2011 t/m 2014, zoals overeengekomen tussen het SZF en de VMS in 2015.

Kromodihardjo geeft in een verklaring aan, dat specialisten elke maand worden uitbetaald. Over 2017 heeft het SZF alleen aan specialisten over poliklinische consulten, rechtstreeks aan belanghebbenden ruim meer dan SRD 75 miljoen betaalt. “In verhouding is dat het veelvoudige van enkele ziekenhuizen tezamen. Het uitstaande bedrag aan specialisten is slechts over de tweede tranche over december 2017 ad 2 miljoen. Het SZF verricht tevens voor BaZo declaraties en betalingen via enkele ziekenhuizen die conform zelfgemaakte afspraken namens de specialisten declareren.” Tijdens het onderhoud heeft het SZF aangegeven, dat ze zich ervoor inzet om de toen nog uitstaande betaling van SRD 3 miljoen over de eerste tranche van december woensdag 10 januari uit te betalen, hetgeen volgens de directeur ook is gebeurd. Het SZF heeft ook middels cijfers aangegeven, welke misstanden er zijn geconstateerd bij de declaraties van sommige specialisten.

De directeur zegt, dat er altijd getracht wordt een goede relatie te onderhouden met de VMS. Hoewel het behalen van de specifieke data van uitbetaling erg uitdagend is, heeft het SZF desondanks elke maand de betalingen verricht aan de specialisten. Voor wat betreft de kwestie van loonspecificaties, heeft het SZF vaak te kampen met onvolledige declaraties van specialisten. Als het SZF naar verduidelijking vraagt, zeggen specialisten dat zij geen administratiekantoor zijn.

door Kimberley Fräser