Ilonka Elmont Foundation sluit 10-jarig jubileum groots af

De Ilonka Elmont Foundation heeft gisteren haar 10-jarig jubileum groots af-gesloten. Dit gebeurde met de certificaatuitreiking aan de cursisten van de tweede Ready&Able cursus en sportdag voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs.
Op het Emile de la Fuente Sportcen-trum mochten de ruim 100 leerlingen van VSO Flora meedoen aan de sport-dag waar hockey, mono-fling, rugby, voetbal en tienbal op het programma stonden. Niet alleen de leerlingen hadden een fantastische ochtend.
Datzelfde gold ook voor de docenten en het schoolhoofd van VSO Flora. Zij deden allemaal actief mee, dit om de leerlingen te motiveren en aan te moe-digen.
De 21 sportleiders die de afgelopen drie dagen het Ready&Able Train de Trainer programma hebben gevolgd, hadden alles tot in de puntjes voorbe-reid. Tijdens de cursus hebben zij on-der andere geleerd hoe om te gaan met de verschillende doelgroepen binnen het (Voortgezet) Speciaal Onder-wijs. Maar ook didactiek & evaluatie, EHBO, leiderschap en de verschillende verantwoordelijkheden van de sport-leider, kwamen daarbij aan bod.
De Ilonka Elmont Foundation had het geluk dat er dit jaar een fantastische groep cursisten de trainingen volgden.
Dit bleek gisteren nogmaals.
De sportdag verliep, mede door de in-zet van hun allen, vlekkeloos. Aan het eind van de dag mochten deze 21 sportleiders hun certificaat ontvangen. De Ilonka Elmont Foundation heeft in-clusief deze lichting de afgelopen jaren al 186 sportleiders opgeleid.
Dat sport en muziek goed samengaan bewees topartiest Skittz. Hij was de hele sportdag aanwezig, deed met alle spelen mee en sloot de dag af met het zingen van zijn grootste hits.
De Ilonka Elmont Foundation heeft de afgelopen jaren veel sportactiviteiten ontplooid als het gaat om kinderen en jongeren met een beperking. Zo is het Special Heroes programma in Suriname geïntroduceerd, organiseert zij jaarlijks sportdagen (Voortgezet) Speciaal On-derwijs en wordt er middels de Ready& Able cursussen aan capaciteitsverster-king gedaan. Sinds een paar jaar heeft de Foundation een Nederlandse partner, waarmee nauw wordt samenge-werkt.
Stichting Nationaal Fonds ‘Het gehan-dicapte kind’ (Stinafo) uit Nederland zorgt ervoor dat er ook financieel een impuls wordt gegeven. Stinafo heeft bij deze editie de kosten van de Ready& Able Training en de sportdag voor haar rekening genomen. Namens het bestuur van Stinafo was Nico Teunissen aanwe-zig bij deze training.
Ilonka Elmont zèlf kijkt terug op een prachtig weekend en vandaag een mooie sportdag. Zij dankt alle mensen die er nu, maar ook de afgelopen 10 jaar voor hebben gezorgd dat haar stichting een steeds belangrijker plek binnen de Surinaamse samenleving heeft gekregen. “Er is nog veel werk te doen, maar wanneer je kijkt naar de sportleiders die vandaag hun certificaat hebben gekregen, kunnen ook zij samen met de Ilonka Elmont Founda-tion blijvend hèt verschil maken.”