Fatum boekt SRD 70 miljoen winst

Verzekeringsmaatschappij Fatum heeft over het boekjaar 2016 een winst geboekt van SRD 70 miljoen. Na in 2015 een verlies van ruim SRD20 miljoen te hebben geleden, heeft Fatum in 2016 een goed jaar gehad door het af te sluiten met dit positief resultaat. De winst is gerealiseerd ondanks de afname van de verdiende premies. In 2016 heeft Fatum vooral verdiend aan de opbrengst van beleggingen, waardoor de totale omzet van SRD 33 miljoen naar SRD 91 miljoen is gestegen. De totale bedrijfslasten over het boekjaar zijn gestegen van SRD30 miljoen (in 2015) naar SRD 45 miljoen.

Zoals eerder aangegeven, heeft Fatum haar positief resultaat vooral te danken aan haar opbrengst van beleggingen, welke is gegaan van negatief SRD3 miljoen in 2015, naar SRD 46 miljoen positief. Het beleggingsresultaat over 2016 is evenals het jaar daarvoor sterk beïnvloed door de indirecte beleggingsopbrengsten. Vooral de herwaardering van effecten speelde een rol, evenals de koersverschillen als gevolg van de aanpassing van de koersen van vreemde valuta. In de jaarrekening is verder aangegeven, dat bij de bedrijfslasten de herverzekeringspremies zijn verdubbeld en de mutaties in de technische voorzieningen zijn gestegen van SRD 509.000 naar SRD 6.8 miljoen. Dit komt onder andere vanwege een toevoeging aan de voorziening latente belastingverplichtingen. Deze toevoeging betreft onder andere het verschil tussen de bedrijfseconomische en de fiscale waardering van beleggingen in onroerende goederen van SRD 62 miljoen, fiscale voorzieningen die zijn getroffen tot een bedrag van SRD 44 miljoen in verband met herverzekeringsrisico’s en een pensioenvoorziening van SRD 27 miljoen. Voorts blijkt uit de jaarrekening dat de hypotheek portefeuille meer dan verdubbeld is van SRD 105 miljoen naar SRD 241 miljoen.

De directie heeft tezamen met de Raad van Commissarissen besloten om een bedrag van SRD7.5 miljoen aan dividend uit te keren. Het resterende gedeelte wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de verzekeringsmaatschappij.