DEMOCRATIE NIMMER GEKOESTERD

Het bewijs is wederom glashard geleverd gisteren in De Nationale Assemblee. President Bouterse en zijn NDP exponenten uit de zogeheten revolutionaire periode, hebben de parlementaire democratie en de daaraan inherent zijnde vrije meningsuiting en persvrijheid nimmer begrepen, en zijn ook nooit bereid geweest haar ten volle te koesteren. Dat minister Miranda van Openbare Werken Transport en Communicatie, in opdracht, de euvele moed heeft weten op te brengen het satirisch radioprogramma ‘’Zeven Even’’ te muilkorven, geeft aan welke richting het in het nauw geraakte kabinet Bouterse, op wenst te gaan. De minister is in de kwestie Zeven Even over de schreef gegaan en heeft echt niet op persoonlijke titel gehandeld maar zuiver in opdracht van zijn baas. Als er zaken in “Zeven Even” werden gedebiteerd die volgens de president en zijn Raad van Ministers niet door de beugel konden, dan was de gang naar de kortgedingrechter zeker nog steeds open. Maar daar wordt door mensen met een dictatoriale inslag niet voor gekozen. Die kunnen geen kritiek verdragen en daar moet dan op een ondemocratische wijze tegen opgetreden worden. Bouterse heeft nooit tegen kritiek uit oppositionele kringen gekund en iedereen die maar protest tegen het beleid uit, moet uiteindelijk volgens de instelling van dit staatshoofd, de mond gesnoerd worden. We hebben in het verleden gezien hoe een groep autocratisch ingestelde figuren kunnen reageren wanneer de oppositionele druk te groot wordt.
December 1982 is daar het macabere bewijs voor. Thans schiet een vice president naar voren en wenst van de voorzitter van De Nationale Assemblee ook grenzeloze loyaliteit om wetgevers die kritiek leveren, monddood te maken. Deze vice-president die een goede dienaar van het staatshoofd is gebleken, heeft tevergeefs getracht de voorzitter van het hoogste College van Staat zover te krijgen, dat ze bij kritische opmerkingen van wetgevers tegen het gevoerde beleid en de verantwoordelijke president , in het vervolg zal interveniëren. De vice-president is in deze van een koude kermis thuis gekomen en heeft duidelijk van voorzitter Jennifer Simons vernomen, dat zolang er geen beledigende en of lasterlijke praat tegenover de regering wordt geuit door een wetgever, ze geen enkele reden ziet om beperkend op te treden. Hierop kunnen slechts loftuitingen richting voorzitter Simons worden geuit. Mevrouw Simons, u hebt duidelijk getoond niet te zwichten voor ondemocratisch handelen dat dient van alle kanten waardering. De niet democratisch ingestelde NDP’ers moeten begrijpen, dat ze alle spelregels die gelden binnen de democratische rechtsstaat dienen te eerbiedigen en niet moeten komen met tal van dictatoriale fromu’s om anderen te intimideren. Dat het beleid van deze regering is gestrand, komt steeds meer en duidelijker tot uiting en juist daardoor zal de kritiek toenemen. Het beleid moet drastisch omgegooid worden om nog te redden wat er te redden valt. Gaat ze op dezelfde voet voort, dan gaan wij regelrecht op een catastrofe af.