VERZET TEGEN DICTATUUR NOODZAKELIJK

Verzet tegen dictatoriale regiems zal er, in welke vorm dan ook, altijd zijn. Hoe klein of groot het verzet tegen regiems ook is, regiems die op repressieve wijze en door het op grote schaal schenden van de mensenrechten hun machtspositie denken te kunnen behouden, zullen altijd in aanvaring komen met personen of organisaties, die verandering nastreven. Een volk dat de waarden van een democratische rechtsstaat kent, waardeert en huldigt, zal altijd in verzet komen tegen een groep die de machtsstaat tracht te vestigen en in dat streven de meest extreme en ondemocratische handelingen pleegt om het ultieme doel te bereiken. Machtswellustelingen hebben zich in de wereldgeschiedenis op verschillende momenten gemanifesteerd en velen enorm veel leed aangedaan. Op ons continent hebben zich in de vorige eeuw in verschillende Latijns-Amerikaanse landen situaties voorgedaan, waarbij de mensenrechten op grote schaal werden geschonden, we denken daarbij aan landen als Argentinië, Chili, Paraguay, Brazilië, Peru, Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua. Op Cuba waar er een communistische dictatuur heerst, worden de mensenrechten nog steeds geschonden door het regiem onder leiding van de familie Castro. Thans doet zich een ontwikkeling voor in Venezuela die met veel verontrusting door alle democratisch ingestelde personen en organisaties in dat land en daarbuiten wordt gadegeslagen. Alles wijst erop dat de huidige president, Nicolás Maduro, doende is een linkse dictatuur in het land te vestigen. Een dictatuur die veel heeft van het bestel dat op Cuba al decennialang geldt en de Cubaanse bevolking via gruwelijke onderdrukking, in toom houdt. Maduro is een dictator die bereid is het hele land financieel-economisch en sociaal naar de verdoemenis te helpen om de zogenaamde Chavistische kliek aan de macht te kunnen houden. De Surinaamse regering onder leiding van Bouterse een president die ook een dictatoriale inborst heeft, ondersteunt het regiem van Maduro in Caracas om voor hem bekende reden. Bouterse heeft met zijn recente bliksembezoek aan Caracas, nadrukkelijk adhesie betoond met het repressieve linkse en ondemocratische kliekje van Maduro in Caracas en heeft duidelijk hiermede aangegeven zich niet te storen aan het lijden van het Venezolaanse volk, dat dagelijks te maken heeft met tal van voedseltekorten en gebrek aan de meest noodzakelijke geneesmiddelen. Bouterse ondersteunt een regiem dat eigenlijk allang moest zijn verdwenen, omdat bewezen is dat de oppositie bij volksraadplegingen herhaaldelijk als grote overwinnaar uit de bus is gekomen. Maar Maduro wenst net zoals de Castro’s op Cuba, niet voor de volkswil te wijken. En juist daarom moet zowel in Venezuela als daarbuiten het verzet tegen de regering van Maduro, opgevoerd te worden. Ook dient de Surinaamse regering onder de ondemocratisch ingestelde Bouterse, onder druk gezet te worden om Caracas de rug toe te keren en wel net zolang totdat de democratie daar weer ten volle kan worden beleefd. Het laatste zal echter niet zo een gemakkelijke opgave zijn, omdat Bouterse zich in de afgelopen decennia door eigen verwerpelijke handelingen, bij vele naties bijna even impopulair heeft gemaakt. Een president die niet vrijelijk overal heen kan reizen, heeft namelijk niet veel keus dan zich bij de verstotelingen uit de nabije omgeving aan te sluiten.