Petitie indiening Venezolaanse ambassade:

DA’91 en SPA willen herstel democratie Venezuela

De niet-parlementaire politieke partijen DA’91en SPA, hebben hedenmorgen een petitie ingediend bij de Venezolaanse ambassade aan de Henck Arronstraat. In de petitie vragen de politieke partijen voor het herstel van de democratie in Venezuela. De petitie is ingediend naar aanleiding van de verontrustende situatie in ons buurland Venezuela. DA’91- voorzitter Angelic Alihusain-del Castilho, las de petitie voor alvorens deze werd ingediend. De partijen zijn zeer bezorgd, vooral omdat er al duizenden mensenlevens verloren zijn gegaan sinds de protesten in Venezuela zijn begonnen. Zij merken op dat sinds april 2013 de politieke, economische en sociale situatie in ons buurland instabiel is en steeds verder afglijdt.

Enkele passages uit de petitie luiden als volgt:

– Dat er reeds geruime tijd een gestadige afbraak van de democratie, de democratische beleving en het respecteren van mensenrechten evenals de politieke en burgerrechten plaatsvindt in ons buurland Venezuela;

– Dat de wil van de meerderheid van het volk zoals gedemonstreerd in het kiezen van een parlement in december 2015 terzijde geschoven is;

– Dat de dagelijkse politieke realiteit zich kenmerkt door vrijheidsberoving van politieke opponenten en zo een sfeer creëert van angst, intimidatie en repressie;

– Dat het beleven van de politieke en burgerrechten zoals vastgelegd in het BUPO verdrag, heden ten dage in Venezuela dagelijks betaald wordt met mensenlevens.

DA’91 en SPA roepen de regering in Venezuela op om het democratischstelsel te respecteren en bovenal de mensenrechten te waarborgen. Ook pleiten zij ervoor om de politieke gevangenen onvoorwaardelijk vrij te laten en middels bemiddeling van internationale en regionale organisaties te komen tot een vreedzame, harmonische en rechtstatelijke samenleving die alle aandacht kan schenken aan haar ontwikkeling en vooruitgang. Als een van de oudste republieken in ons continent, hopen beide partijen dat Venezuela wederom een voorbeeld van democratie kan zijn.

De Venezolaanse ambassadeur, Olga Diaz Martinez, heeft geweigerd om de petitie in ontvangst te nemen, omdat er hiervoor geen afspraak is gemaakt. Echter hebben SPA en DA’91 al drie weken tevergeefs geprobeerd om een afspraak te maken met de Venezolaanse ambassadeur. De Venezolaanse ambassadeur had aan de receptioniste de opdracht gegeven om de petitie in ontvangst te nemen. De receptioniste mocht niet naar buiten en moest de petitie via het open raam in ontvangst nemen. Voor SPA- voorzitter Guno Castelen, is het belangrijk dat de boodschap in ontvangst is genomen.

Wel had hij gehoopt dat de ambassadeur een hogere functionaris die na haar volgt, had afgevaardigd om de petitie in ontvangst te nemen. DA’91 en SPA hebben ervoor gekozen om gezamenlijk de petitie in te dienen, omdat zij van mening zijn dat het effect van het indienen van een petitie afzonderlijk door verschillende groeperingen effectiever is dan wanneer er collectief één petitie wordt ingediend.

door Johannes Damodar Patak