VERWARREND EN MISSCHIEN OPNIEUW MISLEIDEND

De Economische Commissie Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied (ECLAC), maakt een studie van alle landen in deze regio en stelt vast hoe het macro-economisch met al deze staten gesteld is. Naar aanleiding van deze studie, die gemaakt is nadat verschillende stakeholders in de respectieve staten zijn gehoord, worden de bevindingen publiekelijk gemaakt en is de mogelijkheid tot misleiding uitgesloten. Zo oordeelde de Eclac recentelijk, dat het niet goed gaat met de Surinaamse economie en dat ons land samen met Venezuela en St. Lucia een negatieve economische groei zal doormaken. Onze economie zal volgens de voormelde economische commissie, die zeker niet uit beunhazen is samengesteld, in de komende tijd een krimp van zeker 0,2 procent doormaken. Alleen Venezuela zal een grotere krimp van wel 7 procent hebben. Alle andere landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, zullen dit jaar een groei van 1,1 procent noteren. Dus voor al deze landen is er vooruitgang te constateren volgens de Eclac. Een week geleden vond de Vereniging van Economisten (VES) het meer dan noodzakelijk een noodsignaal uit te sturen naar De Nationale Assemblee (DNA). In dit verzoek werd een dringend beroep gedaan op alle leden van het wetgevend orgaan het mes drastisch te zetten in de uitgaven op de ontwerpbegrotingen. De VES is van mening, dat gezien de huidige financieel-economische situatie, de begrote uitgaven van ruim 8 miljard SRD buitenproportioneel hoog zijn. Aan de andere zijde zijn volgens de VES in haar noodkreet de begrote staatsinkomsten van SRD3.9 miljard veel te laag. De uitgaven dienen daarom drastisch verlaagd te worden. Niet dringende of noodzakelijke uitgaven zullen daarom volgens haar moeten worden uitgesteld of beperkt. Subsidies die de overheid tot nog toe verleent, moeten volgens de VES worden teruggebracht. De inkomsten van de staat dienen aanmerkelijk te worden verhoogd door versterking van het belastingapparaat waarbij de fiscale inkomsten dienen toe te nemen. De VES constateert tot haar ontsteltenis, dat de overheid instede tot verlaging van de uitgaven, de regering een gewijzigde begroting voor 2017 heeft ingediend waarbij de uitgaven met 500 miljoen SRD zijn toegenomen. Daarbij komt kijken dat de inkomsten van staat met 0,3 miljard SRD zijn teruggebracht. Volgens de VES in haar schrijven aan DNA, neemt het begrotingstekort met 0,8 miljard SRD toe en bereikt een recordhoogte van boven de 5 miljard SRD. Een dergelijk begrotingstekort van een dergelijke omvang in een tijd waarbij ons land wordt geteisterd door een economische crisis waarbij deze tekorten alleen maar zullen kunnen worden gedekt door middel van leningen, is volgens de VES buitensporig en disproportioneel. Ook geeft de VES aan dat de regering voorbijgaat aan de economische betekenis van het wettelijk gestelde kredietplafond van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en dat met toestemming van het parlement reeds ruim is overschreden. Inmiddels is bekend dat de regering voor de zoveelste keer de adviezen van economisten, verenigd in de VES, naast zich neerlegt. Minister Hoefdraad heeft inmiddels meegedeeld, dat de regering geen boodschap heeft aan een SOS vanuit de VES. Dit betekent dat de overheid wenst door te gaan op haar heilloze weg en de begrotingstekorten zal blijven doorfinancieren door middel van leningen en het land verder in schulden zal drijven. Tot grote verbazing van velen, kwam deze week de niet-econoom Bouterse naar het parlement met een verhaal, inhoudende dat de ergste economische crisis in het land voorbij is en dat we ons thans op een keerpunt bevinden. Hij schermde daarbij met een aantal cijfers die hem zeer vermoedelijk door zijn adviseurs en zijn minister op Financiën werden voorgeschoteld. De inflatie zou zijn teruggedrongen van 52 procent in 2016 naar slechts 20 procent in de afgelopen zes maanden van dit jaar. Bouterse had het in strijd met de voormelde bevindingen van de Eclac, over een economische groei van 0,9 procent. De Eclac praat juist over een krimp van 0,2 procent. Het overheidstekort bedroeg volgens Bouterse in 2015 9,5 procent van het bbp en dat is nu volgens hem nog maar 3 procent van het bbp. Een overschot op de handelsbalans wordt thans genoteerd op 157 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2017 en die was slechts 32 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2016. Hoe die handelsbalans in elkaar zit en met wie de handel werd gedreven, werd niet duidelijk. Een tekort op de lopende rekening sloeg volgens Bouterse om in een overschot dat verdubbelde van 46 miljoen US-dollar in het vierde kwartaal van 2016 naar 93 miljoen US-dollar in het eerste kwartaal van 2017. Bouterse heeft dus op de donderdag behoorlijk zitten schermen met cijfermateriaal waar niet een ieder wat van snapt en het is niet gemakkelijk voor derden dit materiaal te controleren. Van de groei die Bouterse aan de assemblee heeft voorgehouden, is in de winkels in ieder geval nauwelijks iets te merken. De prijzen zijn zeker nog niet tot stilstand gekomen en alles is nog even duur en onbetaalbaar gebleven voor de ‘kleine man’. Er heerst nog steeds grote onvrede in de gehele gemeenschap en uit alles blijkt dat de staat zeer krap bij kas is. Alleen al het feit dat er voor baby’s niet voldoende vaccin in huis is en dat de Paho moet inspringen en we zelfs de Guyanezen gaan bedelen voor het verstrekken van de ontbrekende vaccins, is een grove schande. Op alle fronten blijft de overheid in gebreke als het om betalingen gaat. Dan hebben we nog die meneer Hoefdraad op Financiën die bepaalde bedrijven uit pure rancune weigert te betalen voor geleverde goederen en verleende diensten. Bouterse kwam voor de verkiezingen van 2015 toch ook met het verhaal dat de staat geen financiële problemen kende en dat er geld voor alles in voldoende mate voorhanden was? De NDP had maar nauwelijks de overwinning binnen, of dezelfde Bouterse gaf ruiterlijk toe dat het land te maken had met een enorme financiële crisis. Kort daarop werd de SRD wegens de zwaar aangetaste monetaire reserves van ons land gedevalueerd van SRD 3.35,- naar SRD 4.05,- voor de US-dollar en daarna volgden nog een aantal devaluaties en het uiteindelijk overlaten van de dollar wisselkoers aan het mechanisme van vraag en aanbod, waar we tot op heden nog mee te maken hebben. Dat de koers thans schommelt rond de SRD 7.50,- voor een dollar, heeft alles te maken met de tijdelijke afgenomen vraag naar dollars, omdat velen gewoon onvoldoende SRD hebben om vreemde valuta te kopen. Ook moet worden opgemerkt, dat de omzet bij zowel de groot- als kleinhandel teruggelopen is en dat er daarom ook minder wordt geïmporteerd. Zodra de vraag naar dollars de komende maand toeneemt in verband met bestellingen voor de feestdagen aan het einde van het jaar, zal de koers voor de dollar en euro ook weer stijgen. Het verhaal van Bouterse in de assemble, dat we op een keerpunt zijn beland dat moet leiden tot herstel van de economie, kan naar onze mening met een grote korrel zout genomen worden. Van economisch herstel zal pas sprake kunnen zijn wanneer er op significante wijze een grote verhoging van de exportproductie plaats zal vinden en die zien we onder dit regiem maar nauwelijks van de grond komen. Vertrouwen in deze paarse kliek is er bij de lokale en buitenlandse investeerder nog maar heel weinig.