President: ‘Lenen is noodzakelijk’

De weg om te moeten lenen is noodzakelijk, want onze economie verdient nog niet zelf deze middelen. De aanpak zal zijn om het geleende niet te consumeren, maar in te zetten voor groei van economische activiteiten, werkgelegenheid en een hogere productiviteit. Dit zei president Desi Bouterse donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) als sluitstuk van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en de begroting. Het staatshoofd gaf aan, dat er geen gratis geld meer beschikbaar is, zoals uit de Ont-wikkelingshulp in de jaren ’70, ‘80, ‘90 en begin 2000 tot aan 2010. Treurig is volgens de president dat, ondanks 35 jaar schenkingen, het land toch naarstig op zoek moest gaan naar nieuwe externe financiering, getuige het seminar dat in april 2010 door de toenmalige minister van Planning en Ontwikkelingssamen-werking en de Vereniging van Econo-misten (VES) werd gehouden.
Dat geeft aan dat het niveau van zelfvoorziening anno 2010 nog niet was bereikt. “Deze afhankelijkheid van externe financiering voor een deel van onze ontwikkeling, namelijk om te kunnen investeren in de nodige infrastructurele, high-tech en innovatieve productie en dienstverlening, moeten wij wel wijs aanpakken. De andere zijde van de aanpak is om te lenen tegen zo laag mogelijke kosten en daarbij met ontwikkelingspartners in zee te gaan die deze gunstige financieringsmogelijkheden bieden”, aldus het staatshoofd. Te midden van alles wees de president erop dat de overheid een belangrijke rol blijft vervullen in het ontwikkelingsproces. Bestaande voorzieningen worden hervormd en er zullen nieuwe overheidsinstituten opgezet worden. De president noemde daarbij een 7-tal punten waaruit moet blijken dat zaken reeds in uitvoering zijn en dat de toekomst daardoor een stuk beter eruit zal zien.
Enkele zaken zijn:
1. Vergroting van het investeringskapitaal van Iamgold, waardoor binnenkort te verwachten is dat er een toename van de werkgelegenheid zal plaatsvinden en de levensduur van de mijnen met ministens tien jaar wordt verlengd;
2. Het volop in productie komen van de Newmont mijnoperaties heeft geresulteerd in een zeer forse verhoging van de productie en export in de goudsector en de daarbij behorende spin-off effecten in de lokale economie en werkgelegenheid;
3. Het Investeringsinstituut Suriname, afgekort Investsur, ter bevordering van zowel nationaal, regionaal als internationaal investeringskapitaal en wel door gecentraliseerde dienstverlening vanuit Investsur, dat zal opereren als een one-stop-window terzake;
4. Het fonds ter ondersteuning van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) is geactiveerd, waarbij een eerste storting van SRD 5 miljoen onlangs is geschied en de eerste investeringsfinancieringen reeds zijn verstrekt.
“De regering blijft voortgaan op de weg van integrale samenlevingsopbouw. Zij blijft dat doen langs de lijnen van een evenwichtige economische, sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkeling over geheel ons grondgebied. Wat de economische ontwikkeling betreft, ligt het accent op de zo noodzakelijke diversificatie van een multi-minerale basis naar een multi-minerale, agrarische en toeristische basis”, aldus president Bouterse.